SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Fundamentals of Human Anatomy and Physiology - GB119
Title: Základy anatomie a fyziologie člověka
Guaranteed by: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:16/8, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: (ZB, komb.1.r.)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Classification: Pharmacy >
Comes under: 2.úsek 2022/23-LDZ
Co-requisite : GB190
Pre-requisite : GB273, GB278
Is co-requisite for: GB126, GB190, GB138
Is pre-requisite for: GB174
Annotation -
Last update: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (23.09.2022)
This subject is a summary of basic knowledge of the human body. Describes morphology, dealing with the basic description of the human body in the form of a macroscopic view (anatomy). Physiology describes a comprehensive interpretation of the activity of a healthy organism from the point of view of physical and biochemical, both at the level of the whole and of the individual systems, organs, tissues, cells. This subject describes the basic knowledge of each health worker.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (23.09.2022)

 PODMÍNKY ZÁPOČTU Základy anatomie a fyziologie člověka (ZBIO kombinovaná forma) 

Řádní posluchači:

ÚČAST: - podmínkou zápočtu je 100% účast na praktických cvičeních (omluva pouze při nemoci, doložením potvrzení od lékaře) - náhrada absence vypracováním a odevzdáním seminární práce

TESTY: - podmínkou zápočtu je úspěšně napsat zápočtový test - při nesplnění bodového limitu je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování daného testu, (3 opravné pokusy)

SEKČNÍ ORGÁNY A VYBRANÉ MODELY ORGÁNŮ LIDSKÉHO TĚLA: -podmínkou zápočtu je rovněž znalost vybraných anatomických termínů

SEMINÁRNÍ PRÁCE A ÚKOLY: - podmínkou zápočtu je rovněž odevzdání všech seminárních prací a úkolů do stanovených termínů Opakující posluchači: - v případě, že student(ka) získal(a) zápočet v předešlém studiu, jeho účast na praktických cvičeních není povinná, zápočet mu bude zapsán v zápočtovém týdnu daného semestru - student(ka), který nezískal(a) zápočet v předešlém studiu je povinen navštěvovat praktická cvičení, pokud nebude stanoveno jinak

Literature - Czech
Last update: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (23.09.2022)

Povinná:

 • Dylevský, Ivan. Základy anatomie. Praha: Triton, 2006, 271 s. ISBN 80-7254-886-7.
 • Langmeier, Miloš. Základy lékařské fyziologie. Praha: Grada, 2009, 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (23.09.2022)

Morfologie

 • Cytologie a obecná histologie. Definice a cíle, postavení v soustavě biologických věd, význam pro výuku a výzkum ve farmaceutických oborech, buňka jako základní jednotka organismu, buněčné populace-tkáně-orgány-systémy. Tkáně: jejich vývoj a diferenciace v průběhu ontogenese, základy typologie-epitely a žlázy, tkáň pojivová a trofická, tkáň svalová, tkáň nervová.
 • Morfologie orgánových systémů. Stavební plán těla a variace, anatomické názvosloví, topografické vztahy na těle, soustava pohybová (osteologie, syndesmologie, myologie), obecná nauka o kostech a svalech, jejich spojení a mechanika, skelet člověka, topografie svalových skupin.
 • Soustava cévní (angiologie). Stavba a uložení srdce, stavba krevních lymfatických cév, přehled průběhu hlavních krevních a lymfatických cév, orgány tvorby a destrukce krevních tělísek-orgány RES, krev a lymfa.
 • Soustava trávicí a dýchací (gastropulmonální). Stavba a vývoj trubicové části GIT, stavba žlázové a endokrinní části GIT-játra, pankreas, štítná žláza, příštítná tělíska, stavba dýchacích cest a plic, tělní dutiny a jejich výstelky.
 • Soustava močopohlavní (urogenitální). Základy embryologie. Stavba ledvin a odvodných cest močových, nadledvina, stavba pohlavního ústrojí muže, stavba pohlavního ústrojí ženy, oplození a vznik zárodečného materiálu, mechanismy diferenciace a determinace, kritické a sensitivní periody vývoje-význam pro teratologii, fetoplacentární jednotka.
 • Soustava nervová-centrální nervový systém. Stavba páteřní míchy a mozku, struktury limbického systému, retikulární formace, hypotalamo-hypofysární systém, mozkomíšní obaly a dutiny u CNS.
 • Soustava nervová-periferní nervový systém. Smyslové orgány. Stavba a průběh cerebrospinálních nervů, stavba a průběh autonomních nervů, stavba a nervová dráha zrakového ústrojí, stavba a nervová dráha sluchového ústrojí, stavba kůže a adnex.

Fyziologie

 • Definice, obsah fyziologie, homeostáza, složení lidského těla, membránové transporty, složení krve, její vlastnosti, krevní skupiny, plasma, srážení krve, lymfa.
 • Fyziologie oběhového systému. Malý a velký krevní oběh, srdeční revoluce, vlastnosti myokardu, elektrické jevy na srdci, EKG, řízení srdeční činnosti, cévní systém, řízení krevního oběhu, lymfatický oběh.
 • Fyziologie dýchacího systému. Plicní ventilace, difuse, perfuse, mechanika dýchání, regulace dýchání.
 • Fyziologie vylučovacího systému. Krvení ledvin, glomerulární a tubulární funkce nefronu, činnost močových cest, složení a vlastnosti moče, regulace činnosti ledvin, funkční ledvinové zkoušky.
 • Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí. Hypothalamo-hypofyzární systém, štítná žláza, příštitná tělíska, nadledvinky, pankreas, hormony GIT, regulace tvorby hormonů-mechanismus účinku.
 • Fyziologie reprodukčního systému. Mužský a ženský reprodukční systém, hormonální regulace, těhotenství, krevní oběh a dýchání plodu, porod, laktace.
 • Fyziologie trávícího systému. Fyziologie výživy. Fyziologie trávící trubice, jater, pankreatu, žlučníku, trávení a vstřebávání živin. Proteiny, lipidy, sacharidy, vitamíny, minerální látky ve výživě, racionální výživa.
 • Fyziologie smyslových orgánů. Svalová soustava. Zrakové-sluchové-čichové-chuťové-kožní ústrojí, nervosvalový přenos, svalová kontrakce, svalová práce, elektrofyziologie svalové činnosti.
 • Fyziologie centrálního a periferního nervového systému. Reflex, receptor a nervové vlákno, synapse, vegetativní nervový systém, činnost páteřní míchy, prodloužené míchy, Varolova mostu, mozečku, středního mozku, mezimozku, koncového mozku.
Learning resources - Czech
Last update: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (23.09.2022)

studijní materiály https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?path=z%c3%a1klady+anatomie+a+fyziologie+%c4%8dlov%c4%9bka

E-learning MOODLE: Morfologie a fyziologie člověka. https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=177 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. (23.09.2022)

Zápočet

Ústní zkouška

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html