SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mathematics - GB106
Title: Matematika
Guaranteed by: Department of Biophysics and Physical Chemistry (16-16110)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/9, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: (ZB, komb.1.r.)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
Classification: Pharmacy >
Is co-requisite for: GB224, GB116
Is pre-requisite for: GB303
Annotation -
To enrich and deepen the knowledge of the essentials of calculus and ensemble it with some concepts of discrete and numerical mathematics is the main goal of the subject. The teaching is focused on the understanding of mathematical concepts with regard to their application, not on formal version and prove of theorems.
Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (19.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Podmínky pro udělení zápočtu ze seminářů z matematiky:

Aktivní účast na všech seminářích – v případě absence je nutné donést omluvenku od lékaře.

Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (19.09.2022)
Literature - Czech

Povinná:

  • Klemera, Petr. Vybrané kapitoly pro studující farmacie. Praha: Karolinum, 2018, 93 s. ISBN 978-80-246-3863-8.

Doporučená:

  • Klemera, Petr. Aplikovaná matematika : vybrané kapitoly pro studující farmacie. Praha: Karolinum, 2001, 91 s. ISBN 978-80-246-0303-2.

Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (07.10.2021)
Syllabus - Czech

Funkce jedné proměnné

·         důležité typy funkcí a jejich vlastnosti

·         nejdůležitější pravidla pro kreslení grafů a grafickou reprezentaci funkcí

·         grafické řešení rovnic

·         identifikace některých funkcí pomocí transformace proměnných

Derivace

·         geometrický a fyzikální význam

·         extrémy a průběh funkcí

·         Taylorův rozvoj a odhady chyb

Integrály

·         neurčitý integrál

·         určitý integrál

·         základní vlastnosti diferenciálních rovnic

Funkce více proměnných

·         definice a geometrický význam

·         extrémy funkcí dvou proměnných

 

Matice

·         základní maticové operace

·         řešení soustavy lin. rovnic pomocí inverzní matice

Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (19.09.2022)
Learning resources - Czech
https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBFCH/?path=matematika
Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (07.10.2021)
Teaching methods - Czech

Učitele vedou semináře. Konzultace možná na základě osobního, telefonického nebo emailového objednání.

Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (07.10.2021)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je písemná a skládá se ze 20 standardních testových otázek a 2 pokročilých testových otázek (vždy budou 4 nabídnuté odpovědi, jen 1 z nich správně). Alespoň na 12 ze 20 standardních testových otázek je třeba odpovědět správně pro úspěšné složení zkoušky a pro známku „dobře“ (3). Pro známku „velmi dobře“ (2) je třeba odpovědět správně alespoň na 16 standardních otázek. Student, který takto získal známku „velmi dobře“ (2) může získat známku „výborně“ (1), pokud navíc odpoví správně na obou 2 pokročilé testové otázky.

 

 

Zmíněné 20 standardní otázky jsou otázky z učiva probíraného na všech seminářích. Zmíněné 2 pokročílé otázky jsou otázky z učiva probíraného jak na seminářích, tak na přednáškách. Důraz je kladen na hlubší pochopení matematických principů (na rozdíl od naučení výpočetních postupů z paměti) a na schopnost abstraktního myšlení. Mohou být vyžadovány (jednoduché) důkazy.

 

Doba na vypracování je 60 min. Povolené pomůcky: psací potřeby, pravítko, kalkulačka (bez internetové připojení, ne v mobilním telefonu, a bez možností příměho výpočtu derivací, integrálů nebo maticových operací).

Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (07.10.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html