SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Molecular Biology - GB019
Title: Molekulární biologie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (ZB, prez.3.r.)
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Classification: >
Co-requisite : GB199, GB275, GB276
Incompatibility : GB280
Interchangeability : GB280
Is incompatible with: GB280
Is interchangeable with: GB280
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: SIMUNEKT/FAF.CUNI.CZ (10.06.2008)
Molekulární biologie se zabývá studiem buněčných procesů na molekulární úrovni. Hlavní náplní předmětu je popis biologických makromolekul podílejících se na dědičnosti organismů (DNA, RNA, proteinů), jejich vzájemné interakce a regulace jejich funkce. Předmět je doplněn o výklad a praktický nácvik nejdůležitějších experimentálních molekulárních metodik.
Literature - Czech
Last update: SIMUNEKT/FAF.CUNI.CZ (10.06.2008)

Alberts B. a kol.: Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky, Espero Publ., Ústí nad Labem, 2000

Holasová Š. a kol.: Praktická cvičení z molekulární genetiky. 1. vydání. Karolinum 2006

Rosypal, S.: Úvod do molekulární biologie - Díl první, Brno, 2006

Rumlová M., Pačes V., Ruml T. Základní metody genového inženýrství - Laboratorní manuál. 1. vydání. JPM Tisk 2003

Zima, T. a kol: Laboratorní diagnostika, Galén, 2002

Syllabus - Czech
Last update: SIMUNEKT/FAF.CUNI.CZ (10.06.2008)

Přednášky

Charakteristika předmětu, modelové organizmy používané v molekulární biologii, definice pojmů - dědičnost, genom, gen, negenová DNA, primární a sekundární struktura DNA, palindromy, denaturace a renaturace DNA

Prokaryontní a eukaryontní genom - charakteristika a struktura

Replikace DNA u prokaryot a eukaryot - jednotlivé fáze, přehled enzymů replikačního aparátu

Buněčný cyklus - molekulární mechanismy regulace, nádorová transformace, buněčná smrt

Mutace - genové, chromozomové a genomové; spontánní a indukované

Reparace - rozdělení reparačních mechanismů; obecná (homologní) rekombinace

Charakteristika RNA, transkripce a posttranskripční úpravy RNA u prokaryot a eukaryot

Translace a posttranslační úpravy proteinů - proteosyntetický aparát, jednotlivé fáze, typy úprav proteinů

Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot

Metody molekulární biologie

Izolace nukleových kyselin; stanovení koncentrace a čistoty NK; restrikční metody

Enzymy experimentálně používané v molekulární biologii ? polymerázy, exonukleázy, endonukleázy, modifikující enzymy, ligázy

Polymerázová řetězová reakce (PCR) - princip, jednotlivé fáze, modifikace PCR, kvantifikace nukleových kyselin pomocí PCR

Gelová elektroforéza - princip, typy gelů

Sekvenování DNA; hybridizační techniky - principy metod

Klonování ? princip, příprava rekombinantní molekuly DNA, metody přenosu rekombinantních molekul, selekce klonů s rekombinantní DNA

Geneticky podmíněná onemocnění - typy dědičnosti, přehled významných monogenních dědičných onemocnění

Nepřímá a přímá molekulárně genetická diagnostika - principy, přehled metod

Praktická cvičení

Izolace genomové DNA; fenol-chloroformová extrakce a etanolová precipitace genomové DNA; spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty genomové DNA

Příprava reakční směsi pro PCR a amplifikace vybraného genu metodou PCR

Příprava agarózového gelu; separace fragmentů DNA elektroforézou; vizualizace DNA na UV- transiluminátoru

Entry requirements - Czech
Last update: SIMUNEKT/FAF.CUNI.CZ (10.06.2008)

Zkoušku z Molekulární biologie lze konat až po absolvování předmětu Základy biologie a genetiky a předmětu Základy biochemie.

Teaching methods - Czech
Last update: SIMUNEKT/FAF.CUNI.CZ (10.06.2008)

přednášky, praktická cvičení

Requirements to the exam - Czech
Last update: SIMUNEKT/FAF.CUNI.CZ (10.06.2008)

Témata ke zkoušce z Molekulární biologie

3. roč. Zdravotnická bioanalytika, Zimní semestr 2007/2008

1. Molekulární biologie - předmět studia, modelové organizmy používané v molekulární biologii, dědičnost, genom, gen, negenová DNA

2. Prokaryontní, eukaryontní genom

3. DNA - struktura, funkce, palindromy, denaturace, renaturace DNA

4. Replikace DNA - princip, jednotlivé fáze, enzymy účastnící se replikace, Okazakiho fragmenty, telomery

5. Buněčný cyklus, molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu, nádorová transformace, buněčná smrt - apoptóza/nekróza

6. Mutace - genové, chromozomové a genomové; spontánní a indukované

7. Reparace - rozdělení reparačních mechanismů; obecná (homologní) rekombinace

8. Exprese genetické informace, centrální ?dogma? molekulární biologie, genom, transkriptom, proteom

9. RNA - typy, funkce

10. Transkripce - princip, jednotlivé fáze, odlišnosti mezi prokaryonty a eukaryonty

11. Promotor, operátor, terminátor, operon

12. Posttranskripční úpravy RNA

13. Genetický kód

14. Proteosyntetický aparát - mRNA, tRNA, ribozómy

15. Proteosyntéza - aktivace aminokyselin, průběh translace

16. Posttranslační úpravy proteinů, degradace proteinů

17. Regulace gen. exprese u prokaryont - negativní a pozitivní regulace operonu

18. Regulace gen. exprese u eukaryont - úrovně regulace, interakce regulačních proteinů s NK

19. Izolace nukleových kyselin, stanovení koncentrace a čistoty NK

20. Restrikční metody

21. Enzymy experimentálně používané v mol. biologii - polymerázy

22. Enzymy experimentálně používané v mol. biologii - exonukleázy, endonukleázy, modifikující enzymy

23. Enzymy experimentálně používané v mol. biologii - ligázy, metody spojování molekul DNA

24. PCR - princip reakce, jednotlivé fáze

25. PCR - základní složky reakce, optimalizace PCR

26. Problematika kontaminace PCR, postupy omezující riziko kontaminace, kontrola kvality PCR

27. Modifikace PCR, kvantifikace NK pomocí PCR

28. Separace pomocí gelové elektroforézy - princip, typy gelů

29. Sekvenování DNA, principy základních metod

30. Hybridizace NK - princip, hybridizační sondy, značení a detekce sond

31. Hybridizační techniky - hybridizace na pevných podkladech, hybridizace in situ

32. Klonování - vysvětlení pojmu, princip, využití, klonovací vektory, příprava rekombinantní molekuly DNA, přenos rekombinantní molekuly DNA do hostitelské buňky, DNA knihovny

33. Klonování - selekce klonů obsahujících rekombinantní DNA a analýza klonované DNA

34. Typy dědičnosti, zákonitosti přenosu dědičných chorob, rozdělení a přehled významných monogenních dědičných onemocnění

35. Nepřímá molekulárně genetická diagnostika - princip, metody, faktory, které ji ovlivňují

36. Přímá molekulárně genetická diagnostika - princip, metody

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html