SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mass Spectrometry - GAF359
Title: Mass Spectrometry
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:28/28, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Pre-requisite : GAF306
Annotation -
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (02.10.2023)
The course will give students a detailed introduction to the method of mass spectrometry, which is an essential method in many analytical laboratories today. Lectures will address the theoretical aspects of ionization methods, analyzers, coupling mass spectrometry with separation techniques, and interpretation of recordings. Work with records will also be practiced in the form of seminars accompanied by practical examples for solutions. In practical exercises, students will then experience working with different types of mass spectrometers.
Course completion requirements
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (02.10.2023)

written exam

Literature -
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (30.09.2021)

Obligatory:

  • . . In M. Holčapek. http://user.upce.cz/~holcapek/ - PDF reprinty článků, přednášek a posterů, předmět „Hmotnostní spektrometrie v organické analýze“ . : , , s. -. ISBN ..
  • . . In Jürgen H. Gross. Mass Spectrometry . : , , s. -. ISBN ..

Syllabus -
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (02.10.2023)

Úvod do předmětu, definice základních pojmů
Hmotnostní spektrometrie, důležité historické milníky, základní součásti hmotnostního spektrometru, specifika laboratoře pro provoz hmotnostní spektrometrie, hmotnostní spektrum, izotopové zastoupení prvků v přírodě.

Ionizační techniky v hmotnostní spektrometrii
Teorie, historie a vývoj spojení separačních technik s hmotnostní spektrometrií.
Typy ionizačních technik – měkké, tvrdé, další rozdělování ionizačních technik.
EI, CI – podrobný princip a možnosti využití.

Ionizační techniky za atmosférického tlaku
ESI, APCI, APPI – podrobný princip a možnosti využití.

Ambientní ionizační techniky
Trendy ve vývoji ionizačních technik. DESI, DART, REIMS - podrobný princip a možnosti využití, imaging, MALDI.

Analyzátory v hmotnostní spektrometrii
Definice parametrů pro hmotnostní analyzátory - citlivost, rozlišení a správnost hmoty. Různé typy dělení hmotnostních analyzátorů. Průletové analyzátory – kvadrupól, TOF, magnetický analyzátor. Pasťové analyzátory: iontové pasti, orbitální past, ICR.
Tandemová hmotnostní spektrometrie. Hybridní hmotnostní analyzátory (Q-TOF, Q-IT….).

Typy záznamů v hmotnostní spektrometrii
MS mód: MS sken, SIM, MS/MS mód: SRM, sken produktových a prekurzorových iontů, sken neutrálních ztrát, separace pomocí iontové mobility.

Spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami
HPLC-MS, SFC-MS, GC-MS, CZE-MS – typy ionizačních technik, typy interface, praktická realizace.

Přístupy pro kvantifikaci látek s využitím hmotnostní spektrometrie
Metoda vnějšího a vnitřního standardu z hlediska hmotnostní spektrometrie. Metoda přídavku standardu. Správná volba vnitřního standardu. Matricové efekty. Cílená a necílená analýza.

Interpretace hmotnostních spekter – tvrdé ionizační techniky
Pravidla pro interpretaci EI spekter. Praktické ukázky.

Přístupy pro identifikaci látek s využitím hmotnostní spektrometrie
Identifikace látek v MS a HRMS. Databáze, objasňování struktur látek.
Kalibrace hmot, měření spekter v HRMS.
Interpretace hmotnostních spekter – měkké ionizační techniky.

Aplikace hmotnostní spektrometrie – malé molekuly
Příklady využití MS z oblasti farmaceutické analýzy, bioanalýzy, dopingové kontroly.

Aplikace hmotnostní spektrometrie – proteomika
Specifika využití MS v analýze biomolekul ze skupiny proteinů.

Requirements to the exam -
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (30.09.2021)

Praktická cvičení

 

1.      Absolvování všech praktických cvičení.

2.      Základní teoretické znalosti k prováděným úlohám, které budou přezkoušeny vyučujícím na začátku či v průběhu praktického cvičení.

3.      Dodržování pravidel bezpečnosti při práci v laboratoři.

4.      Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení.

 

Semináře

1.      Absolvování všech seminářů.

2.      Splnění zadaných úkolů v rámci seminářů.

 

Zkouška

  1. Zkouška z předmětu Hmotnostní spektrometrie probíhá v termínech vyhlášených ve Studijním systému, začátek a místo konání jsou vždy specifikovány.

  2. Pro konání zkoušky je nutný zápočet z praktických cvičení.

  3. Zkouška je písemná, okruhy ke zkoušce jsou přístupné ve Studijních materiálech – Studium KACH – Farmacie – Hmotnostní spektrometrie.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html