SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Medical Law - EV250X03
Title in English: Zdravotnické právo
Guaranteed by: Studijní oddělení (14-250)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 10
E-Credits: 10
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:18/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 18 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jaroslava Nováková
Teacher(s): JUDr. Jaroslava Nováková
Classification: Medicine > General Subjects
Incompatibility : E0105905
Interchangeability : E0105905
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Seznámení se základy práva ČR, se zaměřením na problematiku zdravotnictví, okolnosti vyloučení protiprávnosti
ve vztahu k lékaři, krajní nouze a riziko ve zdravotnictví, disciplinární odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví,
profesní řád lékařské komory, odpovědnost ve zdravotnictví z hlediska občanského práva, náhrada škody dle
občanského zákona, práva pacientů a Etický kodex lékařské komory.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Knapp V.: Teorie práva. 1. vydání Praha, C. H. Beck 1995

Císařová D., Sovová O.: Trestní právo a zdravotnictví. Praha 2000

Vondráček L., Kurzová H.: Zdravotnické právo. Karolinum 2004

Křepelka F.: Evropské zdravotnické právo. Praha Lexis Nexis 2004

Šíma A., Suk M.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha C. H. Beck 2009

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Účast

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (17.07.2018)

Práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů - JUDr. Nováková

Přijetí pacienta do péče (informovaný souhlas, hospitalizace bez souhlasu, použití omezovacích

prostředků, dříve vyslovené přání) a ukončení péče - JUDr. Nováková

Zdravotní pojištění (úhradová vyhláška, smlouva se zdravotní pojišťovnou) - Ing. Wendler, MBA

Poskytovatelé zdravotních služeb (fyzické a právnické osoby, personální a technické vybavení, druhy

zdravotní péče, oprávnění k poskytování zdravotních služeb) - MUDr. Bc. Jíchová

Odpovědnost zdravotnických pracovníků ( správní, občanskoprávní, trestněprávní) - JUDr. Nováková

Lékař ve vztahu k Policii ČR - MUDr. Miroslav Dvořák

Základy pracovního práva (z.č. 262/2006 Sb.) - vznik, změna, skončení pracovního poměru - JUDr. Nováková

Základy pracovního práva ( z.č. 262/2006 Sb.) . pracovní doba, odměňování, náhrada

škody - JUDr. Nováková

Zdravotnická dokumentace a oprávnění do ní nahlížet - JUDr. Nováková

Pitvy a odnímání částí lidského těla - JUDr. Nováková

Specifické zdravotní služby - interrupce, sterilizace, kastrace - JUDr. Nováková

Specifické zdravotní služby - asistovaná reprodukce, stereotaktické operace a zákroky u

transsexuálů - JUDr. Nováková

Zdravotničtí pracovníci zejména ve vztahu k z.č. 95/2004 Sb. o podmínkách

získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,

zubního lékaře a farmaceuta - JUDr. Nováková

Výzkum ve zdravotnictví, klinické hodnocení léčiv, etické komise - JUDr. Havlíčková

Pojištění poskytovatelů - smluvní povinné pojištění, pojištění odpovědnosti - Ing. Gustav Vacek

Právo sociálního zabezpečení, lékařská posudková služba, organizace a činnost - Čeledová, Čevela

Exkurze - soudní jednání

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html