SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Oral and Maxillofacial Surgery - E0207474
Title in English: Orální a maxillofaciální chirurgie
Guaranteed by: Klinika stomatologická (14-470)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0 --- [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
Annotation -
Last update: Petr Leba (21.09.2007)
General oncology. Kinetics of growth and pathophysiology of malignant cells.
Metastatic process. Possibilities of the diagnostics and treatment. Radiotherapy, chemotherapy. TNM system. Special
oncology. Benign and malignant mesenchymal tumors. Classification, treatment. Blood - forming tissue tumours. Special
oncology. Benign epithelial tumors. Diagnostics, treatment. Precancerous lessions. Odontogennic tumors. Malignant
epithelial tumours. Classification, diagnostics, treatment. Neuroectodermal tumours. General principles of oncosurgery,
demonstration of basic operations. After surgery - prosthetic rehabilitation.
Aim of the course - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student umí objasnit rozdíl mezi benigními a maligními tumory, chápe význam onkologické prevence a včasné diagnostiky nádorů.

Student zná základní principy terapie zhoubných nádorů a umí komunikovat s onkologicky nemocným pacientem.

Literature - Czech
Last update: Jitka Dundová (14.11.2017)

Průcha M., Houba R., Monhartová K.: Vybrané kapitoly z preklinické a klinické části dentoalveolární chirurgie, Praha, Karolinum 1992
Toman J., Halmoš Š.: Stomatologická chirurgie, Praha, Avicenum 1984

Teaching methods - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: aktivní účast na klinických praktikách na oddělení stomatochirurgie

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Obecná onkologie
Patolofyziologie nádorové buňky
Kinetika růstu a metastázování nádoru
Přehled diagnostických metod
Terapeutické možnosti a jejich principy
Radioterapie, chemoterapie
TNM systém
Primární, sekundární a terciární prevence
Organizace péče o onkologicky nemocné
Dispensarizace, depistáž  
Speciální onkologie
Benigní a maligní mesechymové tumory
Prekancerózy
Odontogenní nádory
Maligní epitelové tumory – klasifikace, diagnostika, léčba
Nádory neuroektodermové
Speciální onkologie
Principy onkochirurgie, demonstrace základních operačních výkonů
Ablativní a rekonstrukční výkony
Chirurgie radiální, paliativní a cytoredukční
Péče o pacienta v pooperačním období
Protetická rehabilitace 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html