SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Biochemistry II - E0203010
Title in English: Biochemie II
Guaranteed by: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.
Teacher(s): doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.
MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.
MUDr. Radana Vrzáková
Classification: Medicine > Basic Sciences
Co-requisite : E0201020, E0201970, E0202001, E0202030, E0202071
Is co-requisite for: E0206015, E0205084, E0206320, E0206024, E0206085, E0205390, E0207370, E0206014
Is pre-requisite for: E0205500
Files Comments Added by
download P_2zub_17_18_zs.pdf Lectures 2017/18 MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.
download S_2zub_17_18_zs.pdf Practicals 2017/18 MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.
Annotation -
Last update: MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D. (15.11.2017)
Metabolism of amino acids and a nucleic acids. Molecular diseases, DNA diagnostics, genetic engineering. Porphyrins, hemoglobin. Biochemistry of connective tissue, bones and teeth in particular. Xenobiochemistry. Fundamentals of clinical biochemistry, examination of body fluids.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Matouš B. a kol.: Základy lékařské chemie a biochemie. Galén, Praha 2010.
Kotyza J. a kol: Úvod do klinické biochemie a enzymologie pro studující lékařství. Karolinum, Praha 2007.
Doporučená literatura:
Ledvina M. a kol.: Biochemie pro studující medicíny I. díl. Karolinum, Praha 2009.
Ledvina M. a kol.: Biochemie pro studující medicíny II. díl. Karolinum, Praha 2009.
Murray R.K. a kol.: Harperova biochemie. H&H, Praha 1998.
Murray R.K. a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. Galén, Praha 2013.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Účast na všech předepsaných laboratorních cvičeních.
2. Odevzdané a schválené všechny protokoly z laboratorních cvičení.
3. Prokázané základní znalosti v zápočtovém testu. Počet pokusů je omezen na tři.

Nutnou podmínkou pro práci v laboratoři je plášť.

Pro zápis ke zkoušce je požadován zápočet z předmětu za letní i zimní semestr. Ostatní podmínky pro přihlášení se ke zkoušce jsou dány prerekvizitami. Zkouška sestává z písemné a ústní části.
Pro úspěšné absolvování písemného testu je požadována minimálně 66% úspěšnost.
Studenti úspěšní v písemné části postupují k části ústní.
Pro splnění ústní části je třeba zodpovědět vylosované otázky - dvě otázky z praktické části a pět otázek z teoretické části.
Pokud student nevyhoví u ústní zkoušky, musí absolvovat znovu celou zkoušku, tzn. písemnou i ústní část.

Požadavky ke zkoušce jsou dány rozsahem přednášek, seminářů a laboratorních cvičení.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Praktická cvičení a semináře:
Vyšetřování krve (proteiny, lipidické látky, glukóza, nebílkovinné dusíkaté látky, žlučová barviva). Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha.
Přednášky:
Přehled trávení bílkovin a degradace aminokyselin, detoxikace čpavku, biosyntéza močoviny.
Metabolismus větvených aminokyselin (Leu, Val, Ile), cysteinu, selenocysteinu, methioninu. Jednouhlíkaté fragmenty, THFA.
Kyselina glutamová, asparagová, alanin, lysin, histidin. Aromatické aminokyseliny a jejich deriváty (katecholaminy, melanin, T4, T3). Tryptofan a jeho deriváty (serotonin,
melatonin). Arginin a jeho biol. význam, NO.
Purinové nukleotidy: biosyntéza a degradace, kyselina močová a dna. Biosyntéza a degradace pyrimidinových bazí. Vznik deoxynukleotidů
Struktura DNA. Replikace DNA. Poškození a opravy DNA.
Transkripce DNA. Struktura RNA (rRNA, tRNA, mRNA). Maturační změny mRNA. Ribozymy.
Genetický kód, mechanismus proteosyntézy. Posttranslační distribuce a úpravy proteinů. Proteolytické systémy.
Organizace DNA v chromatinu. Regulace genové exprese. Hormony a jiné regulační peptidy, signální dráhy. Programovaná buněčná smrt (apoptóza), kancerogeneze.
Diagnostické analýzy DNA a mRNA, sondy, PCR, restrikční enzymy. Rekombinační technologie. DNA a RNA virusy, retrovirusy, HBV, HIV.
Biosyntéza porfyrinů, hem a jeho degradace, hemoglobiny. Erytrocyty a kyslíkové radikály. Biochemie srážení krve a rozpouštění thrombu. Jaterní funkce. Xenobiochemie.
Biochemie pojivových tkání. Tvorba kolagenu a jeho poruchy. Adhezní proteiny. Metabolismus kosti a zubu. Úloha vápenatých iontů a fosfátů.
Biologie ústní dutiny. Patobiochemie zubního kazu, zubního kamene a paradentózy.
Biochemie nervové tkáně. Biochemie svalu, energetika svalové aktivity. Biochemie výživy, úloha vitaminů, malnutrice, hladovění.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html