SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Public and Occupational Medicine, Public Health, Social and Preventive Medicine - E0112115
Title in English: Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína
Guaranteed by: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2023
Semester: winter
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0 C [weeks/semester]
Extent per academic year: 3 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Teacher(s): doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Co-requisite : E0110018, E0110019
Is pre-requisite for: E0112115B, E0112115A, E0112115C
Files Comments Added by
download Informace k výuce 6. roč všeobec.l. do SIS.docx Informace k výuce 6. ročník všeobecné lékařství Petra Tišerová
download Informace_6.r._blok_SL.xlsx informace o výuce na ÚSPL Vanda Stříbrná
download Potvrzení o stáži - praktický lékař.doc Potvrzení o stáži Petra Tišerová
download Seminární práce - zadání 2016.doc Seminární práce – 6. ročník, pracovní lékařství - skupina P3 2016/17 Vilma Kulová
download Stáž_ 6. roč.docx Obsah stáže sociální lékařství Vanda Stříbrná
download Sylabus pro 6. r. všeob., 2019-20.docx Sylaby 2019-20 Petra Tišerová
download Zajištění praxe 6.docx Zajištění praxe Petra Tišerová
Annotation - Czech
Last update: Vanda Stříbrná (24.05.2018)
Sociální lékařství
Hlavním cílem výuky sociálního a posudkového lékařství je seznámení studentů s organizací primární péče formou stáže u praktických lékařů pro dospělé nebo pro děti a dorost. Součástí výuky je také přednáška o managementu práce v ordinaci praktického lékaře, stáž na Oddělení lékařské posudkové služby OSSZ a seminář s prezentací studentských prací a poznatků z praxe.

Hygiena a preventivní medicína
Cílem praxe garantované Ústavem hygieny a preventivní medicíny je doplnění teoretických znalostí studentů praktickým vyšetřováním pacientů i zdravotně výchovnou intervencí, zdůraznění významu začleňování primární prevence chronických neinfekčních onemocnění do běžné praxe každého lékaře.
Course completion requirements - Czech
Last update: Vanda Stříbrná (25.05.2018)

 

Hygiena a preventivní medicína:

 

Podmínky zakončení předmětu - zápočet

 

Docházka – seminář, praktikum a vypracování seminární práce

 

 

 

Sociální lékařství:

 

Podmínky zakončení předmětu - zápočet, podmínka 80 % docházky, vypracování a prezentace závěrečné zprávy z praxe u praktického lékaře, seminární práce, odevzdání dotazníků

 

Literature - Czech
Last update: Vanda Stříbrná (24.05.2018)

Sociální a posudkové lékařství

Povinná literatura:

1. Čeledová, L., Holčík, J.  Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha : Karolinum. 2017  

2. Čevela, R.  a kol. Sociální a posudkové lékařství. Praha: Karolinum. 2015.

3. Čeledová, L. a kol. Úvod do gerontologie. Praha: Karolinum. 2015.

Doporučená literatura:

1.       Aktuální dokumenty WHO, zákony, vyhlášky

2.       Čeledová, L. a kol. Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře. Manuál pro oblast sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Praha:. Grada Publishing. 2015.

3.       Čevela, R. a kol. Sociální gerontologie.  Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha: Grada  Publishing. 2014

4.       Čevela, R. a kol.. Sociální gerontologie. Úvod do problematiky. Praha:.Grada Publishing. 2012.

5.       Gerylová, A., Holčík, J. Úvod do základů statistiky. Brno: MU LF. 2011.

6.       Haškovcová, H. Lékařská etika. Praha: Galén. 4. vyd. 2015.

7.       Holčík, J.  a kol.  Systém péče o zdraví a zdravotnictví. Brno: NCO NZO. 2015

8.       Holčík, J.  Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví. Brno: MSD. 2009

9.       Ptáček, R., Bartůněk, P. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing. 2011.

10.   Seifert, B.,  Beneš,V., Býma, S. a kol. Všeobecné praktické lékařství. Praha: Galén. 2013.

11.   Svejkovský, J. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C.H.Beck. 2015.

12.   Šimek, J. Lékařská etika. Praha: Grada Publishing. 2015

13.   Webové stránky   MPSV, MZCR,ÚZIS

E -learningové materiály

 

 Ústav hygieny a preventivní medicíny

Müllerová D. a kol.: Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví, Karolinum, 2014

Tuček M: Hygiena a epidemiologie. Praha Karolinum 2013

Fait T. a kol.: Preventivní medicína. Praha Maxdorf 2008

Müllerová D. a kol.: Obezita- prevence a léčba, Praha, MF, 2009
Müllerová D.: Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech, Praha, Triton, 2003

Svačina, Š.: Klinická dietologie. Grada 2008

Zloch Z. a kol.: Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicínské studium. Praha, Karolinum, 2001

Syllabus - Czech
Last update: Vanda Stříbrná (24.05.2018)

Sociální  lékařství

Sylabus  - praktická výuka, semináře  - blok týden -  5 dní

Studenti  první den stáže dostávají informace o managementu práce praktického lékaře a seznámí se s prací lékařů lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení. Dále  absolvují stáž  u praktických lékařů dle vlastního výběru nebo doporučení vyučujících.  Poslední den stáže je věnován prezentaci zkušeností studentů  z praxe u praktických lékařů a prezentaci  studentských seminárních prací.

Výuka je zakončena zápočtem a následně státní zkouškou  ze  tří předmětů-  Sociálního a posudkového lékařství, Hygieny a preventivní medicíny a Pracovního lékařství .

Course completion requirements - Czech
Last update: Vanda Stříbrná (25.05.2018)

 

Hygiena a preventivní medicína:

 

Podmínky zakončení předmětu - zápočet

 

Docházka – seminář, praktikum a vypracování seminární práce

 

 

 

Sociální lékařství:

 

Podmínky zakončení předmětu - zápočet, podmínka 80 % docházky, vypracování a prezentace závěrečné zprávy z praxe u praktického lékaře, seminární práce, odevzdání dotazníků

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html