SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Public and Occupational Medicine, Public Health, Social and Preventive Medicine SE - E0112019
Title in English: Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - SZ
Guaranteed by: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 STEX [weeks/semester]
Extent per academic year: 0 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Co-requisite : E0110018, E0110019, E0110020, E0110025, E0110032, E0110036, E0110037, E0110057, E0110120, E0110126, E0110431
Files Comments Added by
download Informace_6.r._blok_SL.xlsx přehled výuky ÚSPL Vanda Stříbrná
download Potvrzení o stáži - praktický lékař.doc Potvrzení o stáži Petra Tišerová
download Rezidenti LF 27.docx Rezidenční místa pro obor všeobecné praktické lékařství 2017 Vanda Stříbrná
download Stáž_ 6. roč. _16.docx Vanda Stříbrná
download Sylabus pro 6. r. všeob., 2019-20.docx Sylabus 2019-20 Petra Tišerová
download Témata seminárních prací.doc Vanda Stříbrná
download Zajištění praxe 6.docx Zajištění praxe Petra Tišerová
download záznamový list.docx Vanda Stříbrná
download 2018-19 otázky kombinace.doc Petra Tišerová
Annotation - Czech
Last update: Petra Tišerová (24.05.2018)
Sociální a pracovní lékařství
Hlavním cílem výuky sociálního a posudkového lékařství je seznámení studentů s organizací primární péče formou stáže u praktických lékařů pro dospělé nebo pro děti a dorost. Součástí výuky je také přednáška o managementu práce v ordinaci praktického lékaře, stáž na Oddělení lékařské posudkové služby OSSZ a seminář s prezentací studentských prací a poznatků z praxe.

Hygiena a preventivní medicína
Cílem praxe garantované Ústavem hygieny a preventivní medicíny je doplnění teoretických znalostí studentů praktickým vyšetřováním pacientů i zdravotně výchovnou intervencí, zdůraznění významu začleňování primární prevence chronických neinfekčních onemocnění do běžné praxe každého lékaře.
Literature - Czech
Last update: Petra Tišerová (25.05.2018)

Sociální lékařství

Povinná literatura:

1. Čeledová, L., Holčík, J.  Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha : Karolinum. 2017  

2. Čevela, R.  a kol. Sociální a posudkové lékařství. Praha: Karolinum. 2015.

3. Čeledová, L. a kol. Úvod do gerontologie. Praha: Karolinum. 2015.

Doporučená literatura:

 1. Aktuální dokumenty WHO, zákony, vyhlášky

 2. Čeledová, L. a kol. Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře. Manuál pro oblast sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Praha:. Grada Publishing. 2015.

 3. Čevela, R. a kol. Sociální gerontologie.  Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha: Grada  Publishing. 2014

 4. Čevela, R. a kol.. Sociální gerontologie. Úvod do problematiky. Praha:.Grada Publishing. 2012.

 5. Gerylová, A., Holčík, J. Úvod do základů statistiky. Brno: MU LF. 2011.

 6. Haškovcová, H. Lékařská etika. Praha: Galén. 4. vyd. 2015.

 7. Holčík, J.  a kol.  Systém péče o zdraví a zdravotnictví. Brno: NCO NZO. 2015

 8. Holčík, J.  Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví. Brno: MSD. 2009

 9. Ptáček, R., Bartůněk, P. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing. 2011.

 10. Seifert, B.,  Beneš,V., Býma, S. a kol. Všeobecné praktické lékařství. Praha: Galén. 2013.

 11. Svejkovský, J. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C.H.Beck. 2015.

 12. Šimek, J. Lékařská etika. Praha: Grada Publishing. 2015

 13. Webové stránky   MPSV, MZCR,ÚZIS

 14. E -learningové materiály

   

  Hygiena a preventivní medicína

  Müllerová D. a kol.: Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví, Karolinum, 2014

  Tuček M: Hygiena a epidemiologie. Praha Karolinum 2013

  Fait T. a kol.: Preventivní medicína. Praha Maxdorf 2008

  Müllerová D. a kol.: Obezita- prevence a léčba, Praha, MF, 2009
  Müllerová D.: Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech, Praha, Triton, 2003

  Svačina, Š.: Klinická dietologie. Grada 2008

  Zloch Z. a kol.: Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicínské studium. Praha, Karolinum, 2001

Requirements to the exam - Czech
Last update: Petra Tišerová (25.05.2018)

Sociální lékařství: Podmínkou je získání zápočtu: vypracování a prezentace záverečné zprávy z praxe, seminární práce a odevzdání dotazníků, 80% účast na výuce.

 

 

Hygiena a preventivní medicína:

 

Podmínkou je získání zápočtu: docházka – seminář, praktikum a vypracování seminární práce

 

Syllabus - Czech
Last update: Vanda Stříbrná (27.03.2018)

Studenti  první den stáže dostávají informace o managementu práce praktického lékaře a seznámí se s prací lékařů lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení. Dále  absolvují stáž  u praktických lékařů dle vlastního výběru nebo doporučení vyučujících.  Poslední den stáže je věnován prezentaci zkušeností studentů  z praxe u praktických lékařů a prezentaci  studentských seminárních prací.

Výuka je zakončena zápočtem a následně státní zkouškou  ze  tří předmětů-  Sociálního a posudkového lékařství, Hygieny a preventivní medicíny a Pracovního lékařství .

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html