SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Immunology - E0105085
Title in English: Imunologie
Guaranteed by: Ústav imunologie a alergologie (14-520)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2011 to 2020
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Teacher(s): MUDr. Martin Liška, Ph.D.
Mgr. Jitka Ochotná
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
MUDr. Martina Vachová, Ph.D.
Co-requisite : E0103004, E0104011, E0104137
Is co-requisite for: E0107015, E0108023, E0108031, E0107041, E0108025
Is complex co-requisite for: E0108120
Files Comments Added by
download Sylabus ČJ 2019-2020.docx Syllabus přednášek imunologie - 3. ročník všeobecné lékařství 2019/2020 Lenka Nováková
Annotation -
Last update: BURIANKO (30.03.2005)
Characteristics of the immune system, barriers, innate and adaptive immunity, phagocytosis, NK cells, interferons, complement, antigen, MHC system, immune organs and tissues, T and B lymphocytes, antigen presentation, immunoglobulins, primary and secondary immune response, onthogenesis of the immune response, immunosuppression, tolerance, immunopotentiation, immunization - active, passive, laboratory methods, hypersensitivity reactions, atopy, drug hypersensivity, autoimmune diseases, immunodeficiencies, transplantation immunology, tumor immunology, immunology of reproduction.
Literature - Czech
Last update: Lenka Nováková (07.10.2019)

Hořejší V., Bartůňková J., Brdička T., Špíšek R.: Základy imunologie. 6. vydání, Triton 2017.

Bartůňková J., Panzner P.: Klinická imunologie a alergologie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2019.

Doporučená literatura: 

Jíllek P.: Imunologie stručně, jasně, přehledně, Grada 2014.

Bartůňková J., Paulík M. a kol.: Vyšetřovací metody v imunologii. 2. vydání, Grada 2011.

Bartůňková J., Šedivá A., Janda A.: Imunodeficience. 2. vydání, Grada 2007.

Liška M., Ochotná J., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - VI. část [elektronická skripta]. [cit. 2015-03-18]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Ochotná J., Liška M.,  Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - V. část [elektronická skripta]. [cit. 2015-03-18]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Ochotná J., Liška M., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - IV. část [elektronická skripta]. [cit. 2014-12-15]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Liška M., Ochotná J., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - III. část [elektronická skripta]. [cit. 2014-12-15]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Liška, M.; Ochotná, J.; Panzner, P. Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část [elektronická skripta]. [cit. 2013-10-01]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Ochotná, J.; Liška, M.; Panzner, P. Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část [elektronická skripta]. [cit. 2013-10-01]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Requirements to the exam - Czech
Last update: Lenka Nováková (30.09.2019)

Podmínky k získání zápočtu: docházka na semináře a složení zápočtového tesu

Zkouška má dvě části: test a ústní zkoušku

 

Otázky ke zkoušce pro studenty 3. ročníku všeobecného lékařství pro rok 2019/2020

1. Imunitní systém, jeho složky, spolupráce s jinými systémy

2. Bariérové funkce těla a obranné mechanismy

3. Nespecifické a specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy

4. Fagocytóza a její význam pro imunitu

5. Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce

6. Přirození zabíječi a interferony - charakteristika a funkce

7. Komplement, biologický význam, způsoby aktivace a regulační mechanismy

8. Bazofily a mastocyty a jejich význam v imunitních reakcích

9. Imunitní mechanismy zánětu (lokální a systémová reakce)

10. Fyziologické imunitní regulační mechanismy. Cytokiny (přehled, rozdělení podle funkce)

11. Antigeny, hapteny, epitopy, základní charakteristika. T nezávislé antigeny, superantigeny, 

       sekvestrované antigeny - imunologicky privilegovaná místa. Chemická podstata, velikost molekuly 

       antigenů, stupeň nepříbuznosti

12. HLA systém, genetický základ. Způsoby prezentace antigenu. Typizace HLA

13. HLA systém, molekuly I. a II. třídy, jejich struktura a funkce

14. Antigen prezentující buňky - typy, funkce

15. T lymfocyty, jejich vývoj, pozitivní a negativní selekce T lymfocytů, povrchové znaky, subpopulace

       T lymfocytů a jejich funkce

16. Imunitní reakce založená na Th1 lymfocytech

17. Imunitní reakce založená na Th2 lymfocytech

18. Imunitní reakce založená na Tc lymfocytech

19. B lymfocyty, vývoj, povrchové znaky, funkce

20. Imunoglobuliny – struktura

21. Imunoglobuliny - funkce

22. Genetický základ tvorby imunoglobulinů

23. Biologické a chemické vlastnosti jednotlivých tříd imunoglobulinů (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE)

24. Imunitní odpověď založená na protilátkách – primární a sekundární fáze, izotypový přesmyk

25.Ontogeneze imunitního systému

26. Obrana proti extracelulárním patogenům (bakterie a jednobuněční parazité)

27. Obrana proti mnohobuněčným parazitům

28. Obrana proti intracelulárním patogenům (bakterie a jednobuněční parazité) a plísním

29. Obrana proti virům

30. Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. a IV. typu. Princip. Klinické příklady

31. Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) II. a III. typu. Princip. Klinické příklady

32. Imunodeficience - definice, rozdělení, klinická manifestace

33. Charakteristické klinické příznaky imunodeficiencí

34. Primární imunodeficience – poruchy fagocytózy

35. Primární imunodeficience – poruchy komplementového systému

36. Primární imunodeficience – poruchy protilátkové odpovědi

37. Primární imunodeficience – kombinované poruchy imunity

38. Primární imunodeficience – imunodeficity s dysregulací

39. Primární imunodeficience – dobře definované syndromy s imunodeficiencí

40. Léčba primárních imunodeficiencí – transplantace kostní dřeně, substituční a biologická léčba,

      genoterapie

41. Substituční léčba imunoglobuliny

42. Sekundární imunodeficience – etiologie, klinické příznaky, léčba

43. AIDS

44. Autoimunitní onemocnění - autoimunitní reakce, mechanismy tolerance

45. Autoimunitní onemocnění - příčiny vzniku (faktory vnitřní a vnější)

46. Autoimunitní onemocnění - fáze vzniku

47. Autoimunitní onemocnění - dělení, příklady onemocnění

48. Autoimunitní onemocnění - diagnostické možnosti

49. Autoprotilátky - možnosti stanovení, příklady, klinický význam

50. Autoimunitní onemocnění - léčebné možnosti

51. Systémová autoimunitní onemocnění - systémový lupus erytematodes (klinický obraz,

       diagnostické a léčebné možnosti)

52. Systémová autoimunitní onemocnění  - Sjӧgrenův syndrom, revmatoidní artritida (klinický obraz,

       diagnostické a léčebné možnosti)

53. Systémová autoimunitní onemocnění - dermatopolymyositida, sklerodermie, vaskulitidy, smíšená

       choroba pojiva (klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti)

54. Orgánově specifická autoimunitní onemocnění - příklady onemocnění, diagnostické a léčebné

       možnosti

55. Orgánově lokalizovaná autoimunitní onemocnění - příklady onemocnění, diagnostické a léčebné

       možnosti

56. Alergie – patofyziologické mechanismy

57. Alergie – výskyt, příčiny, prevence

58. Alergeny a alergenové molekuly

59. Diagnostické postupy u alergií

60. Anafylaxe – mechanismy, projevy, diagnostika, léčba

61. Alergická rinokonjunktivitis – mechanismy, projevy, diagnostika, léčba

62. Alergické průduškové astma – mechanismy, projevy, diagnostika, léčba

63. Exogenní alergická alveolitis – mechanismy, příčiny, projevy, diagnostika, léčba

64. Atopický ekzém, alergická urtikárie, kontaktní ekzém – mechanismy, projevy, diagnostika, léčba

65. Alergie na potraviny, intolerance potravin – projevy, diagnostika, léčba

66. Alergie na léky, intolerance léků – projevy, diagnostika, řešení

67. Primární a sekundární antifosfolipidový syndrom

68. Imunologické mechanismy v neplodnosti mužů

69. Imunologické mechanismy v neplodnosti žen

70. Neuroendokrinně-imunitní vztahy v graviditě. Princip tolerance matka-plod. Rh inkompatibilita

71. Protinádorová imunita - nádorové antigeny, mechanismy obrany proti nádorům, mechanismy    

       obrany nádorů

72. Imunoterapie nádorů

73. Předtransplantační imunologické vyšetření (vyšetření senzibilizace, HLA typizace)

74. Transplantační imunita - alloimunitní reakce

75. Typy a mechanismy rejekcí

76. Strategie a možnosti prevence rejekce

77. Reakce typu GvHD

78. Laboratorní metody – princip a využití aglutinace a precipitace (metodiky, analyty)

79. Laboratorní metody vyšetřování buněčné imunity. Průtoková cytometrie – princip, využití

80. Stanovení autoprotilátek – metody, diagnostické využití 

81. Stanovení specifických protilátek – IgG, IgE – metody, diagnostické využití

 

Syllabus - Czech
Last update: Lenka Nováková (30.09.2019)

Středa 15:00 – 16:40 Procházkův ústav

Sylabus přednášek imunologie - 3. ročník všeobecné lékařství 2019/2020

 

2. 10. 2019 Mgr. Jitka Ochotná

Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu

Bariérové funkce těla a obranné mechanismy

Složky imunitního systému, jejich vzájemná spolupráce a spolupráce s jinými systémy

Nespecifické a specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy

Fagocytóza a její význam pro imunitu

Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce

NK buňky - přirození zabíječi

Interferony  

 

9. 10. 2019 Mgr. Jitka Ochotná

Komplement, způsoby aktivace, biologický význam a regulační mechanismy

Alternativní cesta aktivace komplementu a její regulace

Klasická cesta aktivace komplementu a její regulace

Bazofily a mastocyty a jejich význam v imunitních reakcích

Imunitní mechanismy zánětu (lokální a systémová reakce)

Fyziologické imunitní regulační mechanismy. Cytokiny (přehled, rozdělení podle funkce)

Antigeny, hapteny, epitopy, základní charakteristika. T nezávislé antigeny, superantigeny,
sekvestrované antigeny - imunologicky privilegovaná místa

Chemická podstata, velikost molekuly antigenů, stupeň nepříbuznosti 

 

16. 10. 2019 Mgr. Jitka Ochotná

HLA systém, genetický základ.

HLA systém, molekuly I. třídy, jejich struktura a funkce

HLA systém, molekuly II. třídy, jejich struktura a funkce

Antigen prezentující buňky - typy, funkce

Způsoby prezentace antigenu

T lymfocyty, vývoj, povrchové znaky, subpopulace T lymfocytů a jejich funkce

Imunitní reakce založená na Th1 lymfocytech

Imunitní reakce založená na Th2 lymfocytech

Imunitní reakce založená na Tc lymfocytech 

 

23. 10. 2019 MUDr. Martina Vachová, Ph.D.

B lymfocyty, vývoj, povrchové znaky, funkce

Imunoglobuliny - struktura

Imunoglobuliny - funkce

Genetický základ tvorby imunoglobulinů

Biologické a chemické vlastnosti jednotlivých tříd imunoglobulinů (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE)

Imunitní odpověď založená na protilátkách

Izotypový přesmyk. Idiotypy a antiidiotypy - význam. Imunologická paměť

Ontogeneze imunitního systému

Primární imunitní odpověď

Sekundární imunitní odpověď

 

30. 10. 2019 Mgr. Jitka Ochotná

Obrana proti extracelulárním patogenům (bakterie a jednobuněční parazité)

Obrana proti mnohobuněčným parazitům

Obrana proti intracelulárním patogenům (bakterie a jednobuněční parazité) a plísním

Obrana proti virům

Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu.

Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) II. typu. Princip. Klinické příklady

Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) III. typu. Princip. Klinické příklady

Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) IV. typu. Princip. Klinické příklady 

 

6. 11. 2019 MUDr. Martin Liška, Ph.D.

Imunodeficience - definice, rozdělení, klinická manifestace

Charakteristické klinické příznaky imunodeficiencí

Primární imunodeficience – poruchy fagocytózy, poruchy komplementového systému, poruchy protilátkové odpovědi

Substituční léčba imunoglobuliny  

 

13. 11. 2019 MUDr. Martin Liška, Ph.D.

Primární imunodeficience – kombinované poruchy imunity, imunodeficity s dysregulací, dobře definované syndromy s imunodeficiencí

Léčba primárních imunodeficiencí – transplantace kostní dřeně, substituční a biologická léčba, genoterapie

Sekundární imunodeficience – etiologie, klinické příznaky, léčba

AIDS 

 

20. 11. 2019 MUDr. Martina Vachová, Ph.D.

Autoimunitní onemocnění – autoimunitní reakce, mechanismy tolerance

Příčiny vzniku autoimunitních chorob, faktory vnější a vnitřní

Fáze vzniku autoimunitního onemocnění

Dělení autoimunitních onemocnění

Diagnostické možnosti autoimunitních chorob

Autoprotilátky – možnosti stanovení a jejich klinický význam

Léčebné možnosti autoimunitních chorob 

 

27. 11. 2019 MUDr. Martina Vachová, Ph.D.

Systémová autoimunitní onemocnění – klinický obraz, diagnostika a léčba (Systémový lupus erytematodes, revmatoidní arthritis, Sjogrenův syndrom,  dermatopolymyositis, sklerodermie, vaskulitidy, smíšená choroba pojiva)

Orgánově specifická autoimunitní onemocnění – autoimunitní endokrinopatie, neuropatie, cytopenie

Orgánově lokalizovaná autoimunitní onemocnění – ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, celiakie, autoimunitní hepatopatie

Autoprotilátky – klinický význam, přehled, shrnutí   

 

4. 12. 2019 Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Patofyziologie alergických reakcí na podkladě různých typů imunopatologických reakcí

Alergická onemocnění – výskyt, příčiny, prevence

Alergeny – definice, rozdělení a nomenklatura

Alergenové molekuly – komponenty

Diagnostické postupy u alergií – kožní testy, náplasťové testy, in vitro metody (spec. IgE protilátky, test aktivace bazofilů, další buněčná vyš., stanovení mediátorů)

Respirační alergická onemocnění

Kožní alergická onemocnění

Léčba alergií (obecně) 

 

11. 12. 2019 Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Anafylaxe – patofyziologický mechanismus, klinické projevy, léčba

Alergická rinokonjunktivitis – patofyziologický mechanismus, klinické projevy, diagnostika, léčba

Alergické průduškové astma – patofyziologický mechanismus, klinické projevy, diagnostika, léčba

Exogenní alergická alveolitis – patofyziologický mechanismus, příčiny, klinické projevy, diagnostika, léčba

Atopický ekzém, alergická urtikárie, kontaktní ekzém – patofyziologické mechanismy, příčiny, klinické projevy, diagnostika, léčba

Alergie na potraviny, intolerance potravin – projevy, diagnostika, léčba

Alergie na léky, intolerance léků – projevy, diagnostika, řešení 

 

18. 12. 2019 Prof. MUDr. Ulčová-Gallová, DrSc.

Primární a sekundární antifosfolipidový syndrom

Imunologické mechanismy v neplodnosti mužů

Imunologické mechanismy v neplodnosti žen

Neuroendokrinně-imunitní vztahy v graviditě. Princip tolerance matka-plod. Rh inkompatibilita 

 

8. 1. 2020 MUDr. Martin Liška, Ph.D.

Protinádorová imunita - nádorové antigeny, mechanismy obrany proti nádorům, mechanismy obrany nádorů

Imunoterapie nádorů

Předtransplantační imunologické vyšetření (vyšetření senzibilizace, HLA typizace)

Transplantační imunita - alloimunitní reakce

Typy a mechanismy rejekcí

Strategie a možnosti prevence rejekce

Reakce typu GvHD 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html