SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Topographic Anatomy - E0103070
Title in English: Topografická anatomie
Guaranteed by: Ústav anatomie (14-10)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2012 to 2019
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/4 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Teacher(s): MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
PhDr. Michal Petrášek, Ph.D.
MUDr. Martina Rybárová, Ph.D.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Co-requisite : E0102001
Is co-requisite for: E0106310, E0106023, E0106013, E0105310, E0106113, E0105022
Annotation -
Last update: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (15.11.2017)
Topographical anatomy deals with mutual relations of structures and organs.Contents: topographical spaces, the orbit, organs of vision, hearing and equilibrium, structure of the skin and its derivatives. Superficial and deep regions of head and neck. Thoracic regions,
mediastinum and pleural cavities, superficial projection of the thoracic
organs. Abdominal regions and organ projection, peritoneal cavity and extraperitoneal spaces. Topography of the pelvis and perineal region. The back and the vertebromedullar topography.Topography of the extremities.
In the practical part the students should acquire the skills of dissection and macroscopic identification of the structures and organs of the human body.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (15.11.2017)

POVINNÁ  LITERATURA

 

1. Kos J. a kol.: Přehled topografické anatomie. Karolinum  2016

2. Grim M., Druga R.: Základy anatomie. Anatomie krajin člověka. Karolinum, Galén 2002

3. Čihák R.: Anatomie. Díl 3 . Grada Publishing 2004

 

 

DOPORUČENÁ  LITERATURA

 

1. Fiala P., Valenta J.: Příručka topografické pitvy. Karolinum 2013.

2. Dauber W.: Feneisův obrazový slovník anatomie. Grada 2007

3. Platzer W.. Atlas topografické anatomie člověka. Grada .Avicenum  1996

Requirements to the exam - Czech
Last update: Hana Švamberková (25.05.2018)

TOPOGRAFIE

Studenti se mohou ke zkoušce přihlásit až po obdržení zápočtu, který zahrnuje i popitevní zkoušení.

 

Zkouška sestává ze dvou částí:

 

1.  Písemný test obsahuje 25 otázek (4 volby), celkem 100 bodů. Tato část zkoušky probíhá v počítačové učebně na děkanátu lékařské fakulty, Husova 3, Plzeň.

Studenti musí mít ověřenou platnost uživatelského jména a hesla. Bez toho není možné test konat!

 

Pro postup do dalších částí zkoušky je nutno dosáhnout 70 bodů, dosáhne-li však 64 bodů a méně, nemůže psát test ihned v dalším týdnu.

Počet pokusů je omezen, po třetím neúspěšném testu student ztrácí termín. Toto omezení platí i pro následující zkoušky.

 

2. Ústní část – obsahuje 3 otázky (vytažené studentem ze souboru zveřejněných otázek). Neúspěch ve druhé nebo třetí části zkoušky znamená ztrátu termínu.

 

Druhá část zkoušky probíhá na Anatomickém ústavu LF (Procházkův ústav) v určených zkušebních termínech. Z technických důvodů není možné vyzkoušet všechny studenty přihlášené na daný termín v týž den, studenti však musí skládat všechny části zkoušky v témže týdnu (nelze přesouvat ústní část zkoušky na následující týden).

Použití nedovolených pomůcek (mobily, fotoaparáty apod.) při zkoušce vede k ztrátě termínu a následnému disciplinárnímu řízení (čl. 19, odst. 10 Pravidel pro organizaci studia na LF v Plzni).

 

 

 

Ze zkoušky se mohou studenti omluvit ze závažných důvodů na e-mail: anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

Omluva musí proběhnout do započetí zkoušky (ve výjimečných případech, pokud bude dodáno potvrzení od lékaře apod., stačí do druhého dne).

Pokud se student prokazatelně neomluvípropadá mu termín. Toto platí nejen  u testu, ale také při praktickém zkoušení či ohlášeném ústním zkoušení.

Pokud student napíše test a neuspěje při praktické nebo ústní zkoušce, hlásí se k opravné zkoušce taktéž na výše uvedený e-mail anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (15.11.2017)
Sylabus přednášek a praktických cvičení z topografické anatomie
pro II.ročník všeobecného směru v zimním semestru 2017/2018
Týden Přednášky Praktická cvičení
2. 10 . –  8. 10. Topografická anatomie hlavy –                          neurokranium                            Povrchové krajiny hlavy – přehled                            
9. 10. – 15. 10. Obličejová část, hluboké prostory  
16.10. – 22.10. Regio orbitalis, oko, orbita Hluboké krajiny hlavy
23.10. – 29.10. Ústrojí sluchové a rovnovážné  
30.10. – 5.11. Krajiny krku, krční prostory Topografie orbity,bulbus oculi. Přehled sluchového ústrojí.                    Topografie hlavy – test
6.11. – 12.11. Krajiny hrudníku, hrudní stěna, prs  
13.11. – 19.11. Pleurální dutiny, mediastinum Krajiny krku a prostory krční.   Smyslové orgány – test
20.11. – 26.11. Krajiny břicha,břišní stěna, projekce orgánů  
27.11. – 3.12. Břišní dutina, intra– a extraperitoneální prostory Povrchová anatomie hrudníku. Mamma. Pleurální dutiny a mediastinum
4.12. – 10.12. Topografie pánve, regio perinealis  
11.12. – 17.12. Topografie zad Povrchová anatomie břicha.
Dutina peritoneální
a prostory extraperitoneální.
Topografická anatomie krku a hrudníku
– test
18.12. – 24.12. Topografie horní končetiny  
3.1. – 7.1. Topografie dolní končetiny Topografická anatomie pánve.
Regio perinealis.
Topografie břicha – test
8.1. - 14. 1. Kůže, kožní adnexa,
endokrinní orgány
 
Kontroly znalostí zařazeny průběžně do praktického cvičení. Opravné kontroly následují v příštím praktickém cvičení. Seznam předepsané literatury je uveden v seznamu přednášek 2017/2018 Lékařské fakulty UK v Plzni.
V Plzni 25. 9. 2017   doc. Dr. Pavel Fiala, CSc.
vedoucí Ústavu anatomie LF UK v Plzni
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html