SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Medical Chemistry - E0101136
Title in English: Lékařská chemie
Guaranteed by: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2014 to 2018
Semester: winter
Points: 7
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/3 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: Ing. Václav Babuška, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Teacher(s): Ing. Václav Babuška, Ph.D.
Ing. Petra Chocholatá
Mgr. Jan Michálek
MUDr. Radana Vrzáková
Classification: Medicine > Basic Sciences
Is co-requisite for: E0104137
Annotation -
Last update: VOTIPKOV (02.11.2005)
Foundations of general, inorganic, and organic chemistry for medical studies. Environmental and ecological problems, introduction into toxicology. Metabolism of important inorganic compounds. Structure of basic biomolecules. pH and buffers. Basic laboratory procedures and basic chemical calculations.
Literature - Czech
Last update: MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D. (16.11.2017)

Povinná literatura:

Habermann V.: Vybrané kapitoly z lékařské chemie. Karolinum 20011.
Humlová A., Balvín M.: Praktická cvičení z lék. chemie I. Karolinum 1999.

Doporučená literatura:

Matouš B. a kol.: Základy lékařské chemie a biochemie. Galén 2010.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Účast na seminářích a laboratorních cvičeních (100% účast, absenci nutno nahradit). Nutnou podmínkou pro práci v laboratoři je plášť.
2. Odevzdané a schválené všechny protokoly z laboratorních cvičení.
3. Prokázané základní znalosti ve 4 testech (názvosloví, výpočty, pH a pufry, organická chemie). Počet pokusů na každý test je omezen na tři.

Požadavky ke zkoušce:

Pro zápis ke zkoušce je požadován zápočet. Zkouška sestává z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování písemné části zkoušky postupují studenti k části ústní.
Pro splnění ústní části je třeba zodpovědět vylosované otázky - jednu otázku z praktické a tři z teoretické části.
Pokud student nevyhoví u ústní zkoušky, musí absolvovat znovu celou zkoušku, tzn. písemnou i ústní část.
Požadavky ke zkoušce jsou dány rozsahem přednášek, seminářů a laboratorních cvičení (viz Otázky ke zkoušce: http://biochemie.lfp.cuni.cz/pages/vyuka/otazky.php).

Syllabus - Czech
Last update: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Praktická cvičení a semináře:
Zásady bezpečnosti práce v chemické laboratoři. Chemické názvosloví(INN). Základní chemické výpočty. Odměrná analýza. pH a pufry. Vybrané reakce anorganických a organických sloučenin.

Přednášky:

1. Úvod. Prvkové složení Země a živých organismů. Vlastnosti biogenních prvků. Voda a ionty vnitřního prostředí. Minerální složky kostí a zubů. Stopové prvky. Složení atmosféry, přirozené a antropogenní znečištění vzduchu, hlavní složky emisí: prach, oxidy síry, dusíku, uhlíku. Smog. Volné radikály kyslíku, toxicita, antioxidační ochrana.
2. Voda, chemické vlastnosti, pH. Voda v přírodě. Pitná voda. Tvrdost vody. Obsah sloučenin železa a manganu, fluoridů, huminových látek a fenolů. Obsah kyslíku. Ekologie vody, kontaminace biologickými odpadními produkty. Čpavek, dusitany, dusičnany a fosfáty ve vodě. Znečištění detergenty, polychlorovanými aromatickými deriváty, sloučeninami rtuti, kadmia a olova. Vodárenská úprava pitné vody, chlorování. Minerální vody. Voda v lidském organismu a její metabolismus. Distribuční prostory.
3. Nejdůležitější anorganické složky tkání. Ionty vnitřního prostředí, transport přes biologické membrány. Aktivní a pasivní transport iontů sodíku, draslíku, vodíku a vápníku. Transportní antibiotika, toxiny inhibující přesuny iontů. Biologický význam sodíku a draslíku. Metabolismus vápníku a jeho regulace. Úloha vápníku v kostech a zubech, v krvi, ve svalech. Metabolismus železa a jeho úloha v organismu. Kovy používané v lékařství a ve stomatologii.
4. Úvod do toxikologie, základní pojmy. Otravy oxidem uhelnatým. Toxicita sloučenin arsenu, olova, rtuti a kadmia. Hlavní skupiny BOL. Látky ovlivňující CNS. Kofein, nikotin, amfetamin, kokain. Toxicita etylalkoholu, metylalkoholu, etylenglykolu. Zneužívaná organická rozpouštědla.
5. Úvod do organické chemie. Nejvýznamnější uhlovodíky alifatické a aromatické. Toxicita benzenu, toluenu a
anilinu. Halogenderiváty uhlovodíků. Polychlorované bifenyly, DDT, dioxin. Lékařsky významné skupiny
organických sloučenin: Alkoholy, aldehydy a kyseliny, sulfonové kyseliny, sulfonamidy. Nejběžnější antipyretika. Aminy a amidy, močovina.
6. Nejdůležitější heterocyklické sloučeniny. Pyrol a tetrapyrolové deriváty, hem a žlučová barviva. Biologicky a
lékařsky významné deriváty indolu, thiazolu, pyridinu, imidazolu, pyrazolu, pyrimidinu, purinu, isoalloxazinu a pteridinu. Chemie fyziologicky významných neurotransmitérů. Acetylcholin, látky zasahující acetylcholinovou transmisi. Nervově paralytické jedy. Organofosfátové insekticidy. Katecholaminy, serotonin, GABA, neuropeptidy. Oxid dusnatý. Sildenafil a terapie impotence.
7. Chemie sacharidů, základní monosacharidy a jejich deriváty. Vitamin C. Disacharidy maltosa, laktosa, sacharosa. Polysacharidy škrob, glykogen, celulosa, inulin, dextrany a agar. Heteropolysacharidy a jejich složky. Hyaluronová kyselina, chondroitinsulfáty a další složky proteoglykanových agregátů.
8. Chemie lipidů. Vyšší mastné kyseliny, esenciální složky. Tuky. Glycerolipidy – fosfatidylcholin, kardiolipin,
inositolfosfatidy. Sfingolipidy – sfingomyeliny, cerebrosidy, gangliosidy. Steroidní látky. Cholesterol, žlučové
kyseliny. Steroidní hormony. Mužské a ženské pohlavní hormony. Přirozené kortikoidy a nejběžnější syntetické náhražky. Základní představa o terpenech. Vitaminy K, karoteny, tokoferoly.
9. Základní aminokyseliny, struktura peptidů. Biologicky významné peptidy: Vazopresin a oxytocin, insulin, karnosin a anserin. Endorfiny a enkefaliny. Primární, sekundární, terciární a kvarterní struktura proteinů.
10. Struktura nukleových kyselin a jejich složek. Pyrimidinové a purinové baze, nukleosidy, nukleotidy. Polynukleotidy. Základní struktura RNA a DNA. Komplementarita.
10. Základní složky potravy, chemická podstata živin. Esenciální komponenty. Minoritní složky potravin, vitaminy a stopové prvky. Konzervační látky, umělá sladidla, glutamát sodný a další přísady. Toxiny v potravinách, mykotoxiny, aflatoxiny a botulotoxin. Polymerní plasty, polyamidy a polyestery. Kontaminace mikroplasty.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html