SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Kinesiology I. - D1701303
Title: Kineziologie I.
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/14, C [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Is pre-requisite for: D1703021, D1703022, D1704011
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem výuky tohoto předmětu je získání teoretických znalostí z oblasti funkční anatomie a neurofyziologie řízení pohybu, nezbytných pro rozvoj praktických dovedností fyzioterapeuta. Tyto znalosti jsou nutným předpokladem pro správnou klinickou diagnostiku a následnou volbu vhodného léčebného postupu. Tyto znalosti jsou stěžejním a nutným předpokladem pro úspěšný výkon povolání fyzioterapeuta. V rámci předmětu student získá především následující znalosti: • Prohloubení znalostí v oblasti fylogenetických a ontogenetických aspektů lidského pohybu. • Získání specifických znalostí o biomechanických vlastnostech tkání pohybové soustavy. • Získání detailních znalostí v oblasti funkční anatomie a biomechaniky pohybového systému (zejména funkce svalu, kloubu). • Prohloubení znalostí v oblasti neurofyziologie řízení pohybu. • Získání znalostí v oblasti hodnocení a kvantifikace lidského pohybu (kinematická a kinetická analýza). • Získání znalostí v oblasti fyziologických změn provázejících proces stárnutí • Dále je věnována pozornost problematice kineziologické analýzy nejčastějších onemocnění se kterými se může fyzioterapeut setkat v klinické praxi. Stručná charakteristika předmětu: Předmět kineziologie poskytuje studentovi detailní informace nezbytné pro analýzu lidského pohybu pomocí klinických metod (aspekce a palpace), ale také metod přístrojových (elektrofyziologické metody, kinematické a kinetické metody). V úvodu je věnována maximální pozornost zvládnutí problematiky fylogeneze a lidské ontogeneze od narození až po dospělost se zřetelem na analýzu fyziologických pohybových vzorců. Dále se studium zabývá kineziologií osového orgánu a končetin. Podrobně je probrána problematika dýchání a funkce orofaciálního systému. Samostatné přednášky se věnují chůzi a její kineziologické analýze. Na závěr je věnován prostor kineziologické analýze u vybraných onemocnění (dětská mozková obrna, pacient s chronickým onemocněním dechové soustavy, pacient s inkontinencí, pacient se spinální lézí, pacient s cévní mozkovou příhodou, orofaciální dysfunkce).
Course completion requirements - Czech
Last update: Michaela Pecharová (15.09.2023)

Ročník: 1. roč. Navazující magisterské studium fyzioterapie

Semestr: zimní 2023/2024

Název předmětu: Kineziologie

Garant předmětu: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Počet hodin: 2/1, zápočet,

Podmínky k udělení zápočtu: test

Výuka: středa 8– 10,35, SP2

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Povinná literatura

VÉLE, František. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v

neurorehabilitaci. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012. 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1.

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, ©2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové

soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 80-7254-837-9.

DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 190 s. ISBN 978-80-247-1649-7.

DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 180 s. ISBN 978-80-247-1648-0.

Doporučená literatura:

KAPANDJI, A. I.: The Physiology of the Joints – Volume 1-3. 6th Edition. Churchill Livingstone, 2010. ISBN

978145572520

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem výuky tohoto předmětu je získání

teoretických znalostí z oblasti funkční anatomie a neurofyziologie řízení pohybu, nezbytných pro rozvoj praktických

dovedností fyzioterapeuta.

Tyto znalosti jsou nutným předpokladem pro správnou klinickou diagnostiku a následnou volbu vhodného léčebného

postupu. Tyto znalosti jsou stěžejním a nutným předpokladem pro úspěšný výkon povolání fyzioterapeuta. V rámci

předmětu student získá především následující znalosti:

• Prohloubení znalostí v oblasti fylogenetických a ontogenetických aspektů lidského pohybu.

• Získání specifických znalostí o biomechanických vlastnostech tkání pohybové soustavy.

• Získání detailních znalostí v oblasti funkční anatomie a biomechaniky pohybového systému (zejména funkce

svalu, kloubu).

• Prohloubení znalostí v oblasti neurofyziologie řízení pohybu.

• Získání znalostí v oblasti hodnocení a kvantifikace lidského pohybu (kinematická a kinetická analýza).

• Získání znalostí v oblasti fyziologických změn provázejících proces stárnutí

• Dále je věnována pozornost problematice kineziologické analýzy nejčastějších onemocnění se kterými se může

fyzioterapeut setkat v klinické praxi.

Stručná charakteristika předmětu:

Předmět kineziologie poskytuje studentovi detailní informace nezbytné pro analýzu lidského pohybu pomocí klinických

metod (aspekce a palpace), ale také metod přístrojových (elektrofyziologické metody, kinematické a kinetické metody).

V úvodu je věnována maximální pozornost zvládnutí problematiky fylogeneze a lidské ontogeneze od narození až po

dospělost se zřetelem na analýzu fyziologických pohybových vzorců.

Dále se studium zabývá kineziologií osového orgánu a končetin.

Podrobně je probrána problematika dýchání a funkce orofaciálního systému.

Samostatné přednášky se věnují chůzi a její kineziologické analýze.

Na závěr je věnován prostor kineziologické analýze u vybraných onemocnění (dětská mozková obrna, pacient

s chronickým onemocněním dechové soustavy, pacient s inkontinencí, pacient se spinální lézí, pacient s cévní mozkovou

příhodou, orofaciální dysfunkce).

 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1701303p1

Groups of students
N1.APFYZ
Wed 04.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

04.10.2023

Embryogeneze (náhradní termín 23.10.)

PhDr. Šafářová, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Wed 11.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

11.10.2023

Neurofyziologie řízení pohybu I

prof. MUDr. Mareš, DrSc.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Wed 18.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

18.10.2023

Neurofyziologie řízení pohybu II

prof. MUDr. Mareš, DrSc.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Wed 25.10.2023 8:00 - 10:35 lecture

25.10.2023

Ontogeneze I

PhDr. Šafářová, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Wed 01.11.2023 8:00 - 10:35 lecture

01.11.2023

Ontogeneze II

PhDr. Šafářová, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Wed 08.11.2023 8:00 - 10:35 lecture

8.11.2023

Vývoj stability během života

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Wed 15.11.2023 8:00 - 10:35 lecture

15.11.2023

Ontogeneze III

PhDr. Šafářová, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Wed 22.11.2023 8:00 - 10:35 lecture

22.11.2023

Kineziologie modelů reflexní lokomoce

PhDr. Šafářová, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Wed 29.11.2023 8:00 - 10:35 lecture

29.11.2023

Motorický vývoj starších dětí

Mgr. Quittková,
Mgr. Kašparová

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Wed 06.12.2023 8:00 - 10:35 lecture

06.12.2023

Biomechanika tkání

Valouchová, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Wed 13.12.2023 8:00 - 10:35 lecture

13.12.2023

Kineziologie pacienta se spinální lézí

Mgr. Našincová

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Wed 20.12.2023 8:00 - 10:35 lecture

20.12.2022

Kineziologie pacienta s DMO

PhDr. Šafářová, Ph.D.

Mgr. Quittková

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Wed 03.01.2024 8:00 - 10:35 lecture

03.01.2024

Kineziologie pacienta s vestibulární poruchou

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Wed 10.01.2024 8:00 - 10:35 lecture

10.01.2024

Diskuse, opakování, kolokvium

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html