SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Health Care Organisation and Legislation - D0701010
Title in English: Organizace zdravotnictví a legislativa
Guaranteed by: Department of Public Health and Preventive Medicine (13-471)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 15 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Classification: Health Care > Auxiliary Subjects
Law > External Subjects
Annotation - Czech
Last update: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)
Výuka systémů zdravotní a sociální péče v ČR i zahraničí. Organizace péče o rizikové skupiny obyvatelstva, ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva. Problematika osob s postižením ze zdravotního a sociálního hlediska. Základní právní normy v péči o zdraví, základy medicínského práva, právní odpovědnost zdravotníka. Organizace a formy postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Aim of the course - Czech
Last update: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

Cíle: orientovat se v problematice systémů zdravotní a sociální péče, včetně aspektů ekonomických; uplatňovat nabyté znalosti zdravotní a sociální legislativy i medicínského práva ve zdravotnické praxi.

Course completion requirements - Czech
Last update: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

Zápočet, zkouška

Předpoklad udělení zápočtu:účast na seminářích

Otázky ke zkoušce:

1. Systém a organizace sociálního zabezpečení v ČR

2. Sociální pojištění v ČR

3. Státní sociální podpora v ČR

4. Sociální pomoc a péče

5. Zdravotní a sociální politika v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením, dávky a služby

6. Komplexní přístup k péči o děti s postižením, typy zařízení péče o děti s postižením, význam časné detekce postižení, mezinárodní klasifikace postižení

7. Organizace péče o zdravotně postižené, účast státních i nestátních organizací, Vládní výbor pro zdravotně postižené, nadace, občanská sdružení, svépomocné skupiny

8. Zdroje financování zdravotnictví a způsoby úhrady zdravotní péče – mezinárodní srovnání

9. Systém zdravotní péče v České republice a jeho financování

10. Soustava zdravotnických zařízení

11. Pracovníci ve zdravotnictví. Zdravotnické vzdělávání

12. Druhy právních předpisů

13. Právní odpovědnost ve zdravotnictví

14. Trestně právní odpovědnost

15. Občansko právní odpovědnost

16. Pracovně právní odpovědnost

17. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

18. Souhlas pacienta se zákrokem, právo odmítnout (negativní revers)

19. Zákon o specifických zdravotních službách

20. Veřejné zdravotní pojištění v ČR

21. Zákon o zdravotních službách

22. Pracovní právo. Zákoník práce

Literature - Czech
Last update: MUDr. Petr Kašpar (17.05.2019)

Doporučená literatura:

Mach, J.: Medicina a právo, Beckova edice ABC, Praha 2006

Ptáček, R.,Bartůněk, P.,Mach,J., a kolektiv Lege artis v medicíně, Grada 2013

Těšínová,J., Žďárek, R.,Policar,R., Medicínské právo, C.H.Beck 2011

Janečková,H., Hnilicová,H.: Úvod do veřejného zdravotnictví. Portál, Praha 2009

Kukla,L.,kolektiv Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí, grada 2016

Matoušek, O., Koláčková, J., Kodymová, P.: Sociální práce v praxi. Portál, s.r.o., Praha 2005

Svejkovský, Vojtek, Arnoštová a kol.: Zdravotnictví a právo, Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., 2016

Přednášky - prezentace jsou k dispozici studentům na portálu Mefanet 2.LF UK či obdrží od přednášejících.

Teaching methods - Czech
Last update: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

Seminář

Requirements to the exam - Czech
Last update: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

Zápočet

Předpoklad udělení zápočtu: účast na seminářích

Otázky ke zkoušce:

1. Systém a organizace sociálního zabezpečení v ČR

2. Sociální pojištění v ČR

3. Státní sociální podpora v ČR

4. Sociální pomoc a péče

5. Zdravotní a sociální politika v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením, dávky a služby

6. Komplexní přístup k péči o děti s postižením, typy zařízení péče o děti s postižením, význam časné detekce postižení, mezinárodní klasifikace postižení

7. Organizace péče o zdravotně postižené, účast státních i nestátních organizací, Vládní výbor pro zdravotně postižené, nadace, občanská sdružení, svépomocné skupiny

8. Zdroje financování zdravotnictví a způsoby úhrady zdravotní péče – mezinárodní srovnání

9. Systém zdravotní péče v České republice a jeho financování

10. Soustava zdravotnických zařízení

11. Pracovníci ve zdravotnictví. Zdravotnické vzdělávání

12. Druhy právních předpisů

13. Právní odpovědnost ve zdravotnictví

14. Trestně právní odpovědnost

15. Občansko právní odpovědnost

16. Pracovně právní odpovědnost

17. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

18. Souhlas pacienta se zákrokem, právo odmítnout (negativní revers)

19. Zákon o specifických zdravotních službách

20. Veřejné zdravotní pojištění v ČR

21. Zákon o zdravotních službách

22. Pracovní právo. Zákoník práce

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Petr Kašpar (21.08.2019)

Obsahové zaměření seminářů:

Zdraví, nemoc, péče o zdraví, programy a organizace zaměřené na péči o zdraví;

Sociální zabezpečení v ČR, sociální pojištění;

Státní sociální podpora, sociální pomoc a péče;

Systémy zdravotní péče ve světě a u nás;

Nestátní a státní zdravotnická zařízení;

Financování zdravotní péče;

Pracovní právo;

Vzdělávání zdravotnických pracovníků, organizace postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví;

Nejčastější právní problémy ve zdravotnické praxi;

Zásady péče o děti a osoby s handicapem.

Organizace zdravotnictví a legislativa

Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, 1.ročník, školní rok 2018 – 2019, zimní semestr

Pondělí ( logické liché týdny) 10,00 – 13,30, Malá pravá posluchárna

Témata seminářů:

Zdravotnické systémy v zahraničí MUDr.Petr Kašpar

Systém zdravotní péče v České republice, Zákon o zdravotních službách I MUDr.Petr Kašpar

Systém a organizace sociálního zabezpečení v České republice MUDr. Eva Pýchová

Problematika a komplexní péče o děti s postižením MUDr.M.Kašparová

(Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje FN Motol)

Zákon o zdravotních službách II, Postgraduální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví MUDr.Petr Kašpar

Sociální služby a péče v ČR MUDr.Eva Pýchová

Zákoník práce, základy zdravotnické legislativy MUDr. Eva Pýchová

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html