SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
General Teaching Method in Physiotherapy - D0303305
Title in English: Obecná metodika fyzioterapie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 7
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/5 C [hours/week]
summer s.:3/3 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.
Classification: Health Care > Tech. Discipl. and Technology
Pre-requisite : D0301162
Is pre-requisite for: D0305306, D0305227
Annotation - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)
Teoretické a praktické seznámení se základními stimulačními, inhibičními technikami s cílem vyšetřit pohybový projev, redukovat ho, ovlivnit svalové napětí. Neurofyziologický podklad technik, jejich systematicky metodické zařazení a použití při vyšetření a terapii.
Course completion requirements - Czech
Last update: Michaela Pecharová (25.09.2019)

Ročník: 2. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE Zimní semestr 2019/2020

Název předmětu: OBECNÁ METODIKA FYZIOTERAPIE

Garant předmětu: Prof.PaedDr.Pavel Kolář,Ph.D., as. PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.

Podmínky zápočtu: 100% účast, 2 seminární práce, 2 ústní prezentace (viz příloha)

ZS: 1/5 zápočet

Výuka: Středa 8.00 - 12.25 hod, stážovna č.S2-2

Literature - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Máček, M., Smolíková, L.:Pohybová léčba u plicních chorob, VP 1995. ISBN 80-7187-010-2.

Máček, M., Smolíková, L.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční nemoci, nakladatelství Vltavín, Praha, 2002, ISBN 8086587-00-2

Smolíková, L., Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronických plicních onemocnění, Praha, 2006, Blue Wings s.r.o.

Smolíková, L., Máček, M.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace, NCO NZO Brno, 2010, ISBN 978-00-0000-000-0

Ošťádal O., Burianová, K., Zdařilová, E.: Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii, Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury. Studijní texty. 2008. ISBN: 8024419092, 9788024419091

Kolář, P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi, Galen, Praha, 2009, ISBN 978-80-7262-657-1

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 1995. ISBN 80-7169-004-X.

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 2010. ISBN 978-80-247-2710-3

Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku, Grada 1993. ISBN 80-85424-98-3.

Trojan, S.,Druga, J.,Pfeiffer, J.,Votava, J.:Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Grada 2005. ISBN 80-247-1296-2.

Pfeiffer, J. a kol.: Facilitační metody v léčebné rehabilitaci, Avicenum 1976

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Sdělovací technika, spol. s r.o. 2005

Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů a končetin, Grada 2002. ISBN 80-247-0237-1.

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi, Grada 1997. ISBN 80-7169-256-5.

Véle, F.: Kineziologie, TRITON, 2006, ISBN - 80-7254-837-9

Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, UP Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625-X.

Kol.: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové, Grada 1996, ISBN 80-7169-187-9.

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I., CERM, 2002. ISBN 80-7204-266-1.

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci, Grada 2005

Lipertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace, Galén 2005. ISBN 80-7262-317-6.

Čápová, J.: Terapeutický koncept „bazální programy a podprogramy“, Repronis, Ostrava, 2008, ISBN: 978-80-7329-180-8

Dylevský, I.: Obecná kineziologie, Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1649-7

Dylevský, I.: Speciální kineziologie, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-1648-0

Bobath, B.: Hemiplégia dospelých, Liečreh 1997, ISBN 80-967383-4-8.

Hromádková, J. a kol: Fyzioterapie, H&H, 1999, ISBN 80-86022-45-5.

Haladová, E. a kol.: Léčebná tělesná výchova, IDVPZ 1977, ISBN 80-7013-236-1.

Janda, V., a kol.: LTV u hemiparetiků, IDVPZ skripta 1982

Requirements to the exam - Czech
Last update: Michaela Pecharová (20.09.2019)

Příloha 2. ročník, bakalářské studium. Obor Fyzioterapie

ZS 2019/2020

Obecná metodika fyzioterapie

Podmínky pro udělení zápočtu

1. 100% účast na výuce - prolínání teorie a praxe, externí vyučující, není možnost náhradního termínu. Prezence přítomných studentů na začátku a konci výukového bloku

Doporučený oděv: bílé kalhoty, bílý plášť, bílá košile nebo tričko, přezutí, jmenovku, psací potřeby… co nejméně věcí

2. Prezentace – příprava na tvorbu posterů, abstrakt a ústního sdělení (case presentation) koná se dne vždy každé úterý od 8,00 do 8,30 ve stážovně č. 1 pod vedením příslušného lektora. Každý student si připraví během ZS 2 prezentace o tom, co ho zaujalo v průběhu přednášky a praxe - např. pojem spasticita, těžiště,… syndrom, či specifické onemocnění apod. Délka každé prezentace 5 - 7 minut, tzn. 4 – 5 slidů, včetně zdrojů odborné literatury. Zpracování na přenosné disketě v power point, student si zajistí osobně. Prezentace je přístupná studentům všech ročníků oboru fyzioterapie na 2. LF UK Praha.

Tzn., každou středu budou zajištěny 4 ústní reference, zpracované a přednesené tak, aby 8 – 10 minut bylo věnováno diskusi k předneseným tématům.

Hodnocení: lektorem a studenty navzájem - obsah, prezentace, diskuse, argumentace…

Tištěnou formu prezentace, prosím, odevzdat na sekretariát k p. sekr. Pecharové.

3. Vypracování 2 seminárních prací - příprava na publikace a abstrakta, práce s literaturou

Návrh osnovy: např. definice pojmu, objasnění pojmu v praxi, uplatnění fyzioterapie v souvislosti s pojmem, osobní poznatky z prázdninových klinických praxí a v rámci výuky a studia literatury, novinky, diskuse, závěr, seznam použité literatury (viz web stránky, …požadavky na formální úpravu seminárních, bakalářských a diplomových prací na 2. LF UK v Praze pro program specializace ve zdravotnictví obor fyzioterapie jsou k dispozici na webu 2 LF UK).

První stránka seminární práce – úprava viz web (téma sem práce, jméno studenta a jeho podpis, v rámci kterého předmětu je téma zpracováno, datum zpracování, určeno as. PaedDr. Zounkové)

Rozsah práce: min. 3 a max. 5 stran A4, psáno vel. písma 12, řádkování 1 nebo 1,5

Odevzdání práce: první do 20. 11. 2019, druhá do 15. 1. 2020

seminární práci prosím odevzdat v tištěné formě, podepsanou na sekretariát, p. Pecharová

Udělení zápočtu ZS – 15.1.2020 8.00, lehárna

Syllabus - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Teoretické a praktické seznámení se základními stimulačními, inhibičními technikami s cílem vyšetřit pohybový projev, redukovat ho, ovlivnit svalové napětí. Neurofyziologický podklad technik, jejich systematicky metodické zařazení a použití při vyšetření a terapii.

Kondice, základy respirační fyzioterapie a dechové rehabilitace

Vyšetření a ovlivnění fascie, kůže, svalu

Biokybernetický model v kineziologii

Palpace, manuelní práce se svalovou a vazivovou tkání

Význam vývojové kineziologie pro diagnostiku a terapii pohybových poruch

Základní svalové synergie pro centraci segmentu v posturálním systému a pro základní vitální funkci

Techniky automatické posturální korekce s využitím exterocepce

Program automatické posturální korekce - uplatnění v diagnostice a terapii

Posturální význam chodidla, hlavy a oblasti pánevního dna

Techniky automatické posturální korekce s využitím propriocepce

Využití rehabilitačních míčů, pružných a labilních ploch v diagnostice a terapii

Dýchání v kontextu biokybernetického modelu, nová terminologie základních dechových vzorů

Facilitace nastavené atitudy jako nástroj pro ovlivnění

Facilitace, inhibice, reflexní terapie

Facilitačně-inhibiční prostředky - přehled a využití

Postizometrická relaxace

Taping

Vývojová kineziologie - základy vývojové diagnostiky u kojence v prvních měsících života. Vývojové stupně v prvním roce života, primitivní reflexologie, polohové reakce, abnormální reakce a reflexy, význam polohové reflexologie pro vývojovou diagnostiku. Pohybové projevy centrální koordinační poruchy, dětské mozkové obrny, vývojová motorická dyspraxie - diagnostika, její projevy ve školním věku, dospívání, terapeutické možnosti.

 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Note
19aD0303305p1Wed 02.10.2019 8:00 - 12:25 lecture

2.10.

Kondice, základy respirač.fyzioterapie a dechové rhb

 Doc. PaedDr. Smolíková, Ph.D.

Wed 09.10.2019 8:00 - 12:25 lecture

9.10.

Vyšetření a ovlivnění fascie, kůže, svalu a kloubu I 

Mgr. Čech

Wed 16.10.2019 8:00 - 12:25 lecture

16.10.

Vyšetření a ovlivnění fascie, kůže, svalu a kloubu II

 

PhDr. Bitnar

Wed 23.10.2019 8:00 - 12:25 lecture

23.10.

 

Vyšetření a ovlivnění fascie, kůže, svalu a kloubu III

PhDr. Bitnar

Wed 30.10.2019 8:00 - 12:25 lecture

30.10.

Somatoviscerální a viscerosomatické vztahy

PhDr. Bitnar

Wed 06.11.2019 8:00 - 12:25 lecture

6.11.

8.30

1. Biokybernetický model v kineziologii

Palpace, manuální práce se sv. a vaziv. tkání

2.Význam vývojové kineziologie pro dg a terapii pohyb.poruch

Základní sv. synergie pro centraci segmentu v posturálním

systému a pro zákl. vitální fci

Techniky automatické posturální korekce s využitím

Exterocepce 

 

PaedDr. Švejcar

Wed 13.11.2019 8:00 - 12:25 lecture

    13.11.

8.30

3. Program autom. postur. korekce - uplatnění v dg a terapii

   Posturální význam chodidla, hlavy a oblasti pánev. dna

Techniky   automatické posturální korekce s využitím  propriocepce

Využití rhb míčů, pruž. a labil. ploch v dg a terapii

PaedDr. Švejcar

Wed 20.11.2019 8:00 - 12:25 lecture

20.11.

 8.30

4. Dýchání v kontextu biokybernetického modelu, nová

terminologie zákl. dech. vzorů

Facilitace nastavené atitudy jako nástroj pro ovlivnění

 

PaedDr. Švejcar

Wed 27.11.2019 8:00 - 12:25 lecture

27.11.

Facilitace, inhibice, reflexní terapie

 

 

PhDr. Bitnar

 

Wed 04.12.2019 8:00 - 12:25 lecture

4.12.

8.00 – 9.30  Facilitačně-inhibiční prostředky - přehled a využití 

 

10.00          Facilitačně-inhibiční prostředky - praxe

PhDr. Bitnar

PaedDr.Zounková, Ph.D., Mgr. Jiříková

Wed 11.12.2019 8:00 - 12:25 lecture

11.12.

Postizometrická relaxace -  PIR

Doc. Čakrt, Ph.D   

Wed 18.12.2019 8:00 - 12:25 lecture

18.12.

Postizometrická relaxace -  PIR

                        Doc. Čakrt, Ph.D   

Wed 08.01.2020 8:00 - 12:25 lecture

    8.1.020

Postizometrická relaxace -  PIR, Kazuistiky

Doc. Čakrt, Ph.D. 

Wed 15.01.2020 8:00 - 12:25 lecture

  15.1.

Zápočet

PaedDr.Zounková, Ph.D.     

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html