SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Immunology - D0105043
Title: Imunologie
Guaranteed by: Department of Immunology (13-722)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Pre-requisite : D0103337
Is pre-requisite for: D0108369
Annotation -
Last update: HABET (28.07.2003)
Courses in Basic Immunology and Immunopatology
Aim of the course - Czech
Last update: MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. (29.03.2022)

Seznámení posluchačů s principy fungování imunitního systému a důsledků jeho poruch pro zdraví jedince.

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. (29.03.2022)

Ústní zkouška, 2 otázky z 50 + téma seminární práce.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. (29.03.2022)

Abbas, Lichtman, Pillai: Cellular and Molecular Immunology, Elsevier, 2017, 9th edition

Chapel et al.: Základy klinické imunologie, Wiley, 2014, 6. vydání

Hořejší, Bartůňková, Brdička, Špíšek: Základy imunologie, Triton, 2017, 6. vydání

Bartůňková a kolektiv: Imunodeficience, Grada, 2021, 3. vydání

Bartůňková a kolektiv: Vyšetřovací metody v imunologii, Grada, 2011, 2. přeprac. vydání

Murphy, Weaver: Janeway´s Immunobiology, Garland Science, 2017, 9th edition

MOODLE: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7080

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. (29.03.2022)

ZÁPOČET

1 Prezence na seminářích (povinné, v odůvodněných případech lze 2 absence za semestr nahradit formou samostudia)

2 Vypracování, odevzdání a prezentace seminární práce

ZKOUŠKOVÉ OTÁZKY

1 Primární a sekundární lymfatické orgány, jejich stavba a funkce

2 Přehled buněčných komponent imunitního systému - vrozená i adaptivní imunita, imunitní funkce neimunocytů

3 Přehled humorálních komponent imunitního systému - imunoglobuliny, komplement, antimikrobiální peptidy, cytokiny, chemokiny...

4 Komplement - komponenty, cesty, aktivace komplementové kaskády, konečná biologická aktivita, onemocnění spojená s poruchou komplementu

5 Mezibuněčná komunikace - cytokiny, chemokiny, Fc receptory, adhezivní molekuly, ovlivnění biologickou léčbou

6 Cytokiny, interferony, jejich funkce, příklady nejznámějších cytokinů, ovlivnění biologickou léčbou

7 Vrozená imunita - základní složky, funkce, spolupráce s adaptivní imunitou

8 PAMP/DAMP, rozpoznání receptory

9 Zánětlivá reakce, autoinflamatorní onemocnění

10 Fagocyty, fagocytóza, oxidační vzplanutí

11 MHC I. a II. typu, atypické MHC molekuly, prezentace peptidových fragmentů, asociace polymorfismů s onemocněními, role u transplantace

12 Prezentace antigenu, dendritické buňky

13 Vrozené lymfoidní buňky (ILC), NKT buňky, gdT lymfocyty, NK buňky

14 Mechanismy cytotoxicity NK buněk a T lymfocytů

15 Antigeny, epitopy, afinita, avidita, rozpoznání pomocí TCR/BCR

16 B lymfocyty, jejich vývoj, funkce, terapeutické ovlivnění, protilátková odpověď vyvolaná antigeny nezávislými na T lymfocytech

17 T lymfocyty, jejich vývoj, funkce, klasifikace Tc, Th1, Th2, Th17, Tfh, Treg, terapeutické ovlinění

18 Adaptivní imunita - protilátkové reakce vyvolané antigeny závislými na T lymfocytech, reakce zárodečného centra, afinitní maturace, somatická hypermutace

19 Imunoglobuliny - třídy, tvorba, funkce

20 Obrana proti extracelulárním bakteriím, mechanismy úniku patogenů před obrannými reakcemi organismu

21 Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním

22 Obrana proti virům, využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce

23 Obrana proti mnohobuněčným parazitům

24 Slizniční a kožní imunitní systém - struktura, funkce

25 Imunopatologické reakce I.-IV. (příp. V.) typu, mechanismy, příklady onemocnění

26 Alergie, atopie, alergeny, formy alergických onemocnění

27 Asthma bronchiale, alergická rýma

28 Atopický ekzém, potravinové alergie, anafylaxe

29 Diagnositka alergických onemocnění - zejména asthma, alergická rhinokonjunktivitida, atopická dermatitid, potravinové alergie aj.

30 Léčba alergických onemocnění, biologická léčba

31 Autoimunitní onemocnění, mechanismy tolerance, příčiny vzniku, příklady

32 Systémová autoimunitní onemocnění

33 Orgánově lokalizovaná a specifická autoimunitní onemocnění

34 Možnosti léčby autoimunitních onemocnění, biologická léčba

35 Protinádorové imunitní mechanismy

36 Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému

37 Možnosti imunoterapie nádorů - onkovakcíny, biologická terapie, checkpoint blokáda, další přístupy

38 Orgánové transplantace - orgány, indikace, příprava, následná terapie

39 Rejekce transplantátu - hyperakutní, akutní, chronická

40 Transplantace hematopoetických kmenových buněk

41 Reakce štěpu proti hostiteli

42 Primární imunodeficience - princip, typy dědičnosti, základní kategorie, diagnostika

43 Primární imunodeficience - kombinované, syndromické, poruchy fagocytů

44 Primární imunodeficience - protilátkové, poruchy vrozené imunity, poruchy komplementu

45 Ontogeneze imunity, vývoj prenatálně a v průběhu dětství, vliv kojení

46 Sekundární imunodeficience

47 Terapie primárních a sekundárních imunodeficitů - imunomodulace, profylaxe, substituce, kauzální léčba

48 Biologická terapie - myší/chimerické/humanizované/humánní protilátky, nejčastější využití, nejčastější terapeutické cíle, potenciální nežádoucí účinky

49 Aktivní imunizace, pasivní imunizace

50 Aktivní imunizace, očkovací kalendář, volitelná očkování, nežádoucí účinky

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. (29.03.2022)

TEORETICKÁ IMUNOLOGIE

Historie imunologie.

Složky imunitního systému, lymfatické orgány.

Základní funkce imunitního systému.

Způsoby mezibuněčné komunikace a nitrobuněčné přenosy signálu.

Povrchové molekuly,cytokiny, signální cesty.

Nespecifické složky imunity, fagocytóza, komplement.

Zpracování a prezentace antigenu.

Histokompatibilní systém (MHC/HLA I. a II. třídy).

Specifická imunita.

T a B lymfocyty, NK buňky a protilátky.

Protiinfekční imunita.

Imunita na sliznicích.

KLINICKÁ IMUNOLOGIE

Imunodeficience a možnosti její léčby.

Vakcinace aktivní a pasivní.

Protinádorová imunita.

Využití imunitních mechanismů v léčbě nádorů.

Transplantační imunita. Rejekce, reakce štěpu proti hostiteli. Transplantace orgánů a kostní dřeně.

Imunopatologické reakce.

Autoimunita, mechanismy tolerance, autoimunitní choroby a možnosti jejich léčby.

Alergie a atopie. Mechanismy atopické reakce. Diagnostika léčba alergických onemocnění.

Imunointervenční léčba, imunostimulační a imunosupresivní látky.

Laboratorní vyšetření v imunologii.

Praktická stáž na ambulanci.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html