SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Hygiene, Epidemiology and Preventive Medicine V. - CVSE5P0042
Title in English: Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství V.
Guaranteed by: Katedra preventivního lékařství (12-KPL)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2013 to 2014
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 8/40 C [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
Annotation - Czech
Last update: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. (18.10.2013)

V seminářích se posluchači seznámí s pracovnělékařskou problematikou, která je zaměřená na vliv fyzikálních, chemických a biologických faktorů na zdraví pracovníků různých odětví. Dále se studenti seznámí se základními metodami, kterými se měří a hodnotí expozice uvedeným faktorům a se zásadami prevence těchto rizik, včetně platné legislativy spojené s ochranou zdraví při práci.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. (18.10.2013)

Cílem výuky posluchačů je podání zevrubných informací, které se týkají pracovnělékařské problematiky. Studenti budou seznámeni s identifikací a hodnocením expozice chemickým, fyzkálním, biologickým a psychickým faktorům při práci, s bezpečností a ochranou zdraví při práci a s prevencí v pracovním lékařství.

Hluk a vibrace, jejich měření a hodnocení v pracovním prostředí. Měření a hodnocení lokální svalové zátěže a pracovních poloh. Prachy a aerosoly, jejich měření a hodnocení v pracovním prostředí. Hodnocení elektromagnetického a ionizujícího záření. Měření a hodnocení světelné pohody na pracovišti. Měření a hodnocení faktorů rozhodných pro tepelnou pohodu při práci. Energetický výdej při práci.

Kategorizace práce. Důsledky nedodržování hygienických předpisů na pracovišti. Zdravotní rizika při práci v některých odvětvích ekonomické činnosti (hornicví, kovoprůmysl, zdravotnictví, zemědělství). Zdravotní rizika při pobytu a práci v zahraničí. Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání. Pracovnělékařské služby.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. (18.10.2013)

Zápočtový test, který se bude týkat pouze problematiky pracovního lékařství.  Seminární výuka pracovního lékařství bude zakončena zápočtovým testem, který bude realizován podle vypsaných studijních skupin v poslední výukové hodině celého bloku (tzn. ve čtvrtek).

V tomto testu bude zavzata pouze pracovnělékařská problematika, nikoliv problematika ostatních předstátnicových seminářů.

Literature - Czech
Last update: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. (18.10.2013)

Kolektiv autorů: Prevence v pracovním lékařství, 1. vyd. Praha: Nadace Cindi, 3. LF UK, 2010, 181 s.

Kolektiv autorů: Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče, NCO NZO Brno, 2005, 338 s.

Kolektiv autorů: Analýza rizik při práci, SZÚ Praha, Fortuna, 2001, 132 s.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. (18.10.2013)

Přednášky, semináře, praktická cvičení

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html