SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Scientific work in laboratory medicine - CVOL0034
Title in English: Základy vědecké práce v laboratorní medicíně
Guaranteed by: Department of Laboratory Diagnostic (12-ULD)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014 to 2015
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15 C [hours/week]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: unknown / unknown (5)
Min. number of students: 1
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. Janka Franeková, Ph.D.
Comes under: VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Janka Franeková, Ph.D. (30.03.2015)

Práce s vědeckou literaturou, jak číst vědecké články, jak interpretovat statistické zpracování, návrh experimentu, volba experimentálního a kontrolního souboru, zpracování dat, typy vědeckých sdělení, citační etika, příprava vědecké prezentace a publikace.
Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Janka Franeková, Ph.D. (30.03.2015)

Aktivní účast v celém rozsahu výuky.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Janka Franeková, Ph.D. (30.03.2015)

Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi, Kolektiv autorů, www.enclabmed.cz.

 

 

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Janka Franeková, Ph.D. (30.03.2015)

Počet hodin

Náplň

1

Práce s vědeckou literaturou, vyhledávání v databázích, PICO princip dotazování

1

Jak číst vědecké články, rozbor chyb v publikacích, kritický přístup k literatuře, studie JUPITER jako příklad

1

Návrh experimentu: rozsah souboru, definice probandů, volba metod, volba statistických nástrojů, formulace hypotéz

2

Základní zpracování dat, deskriptivní statistické metody, grafy, tabulky. Práce se statistickým software.

2

Statistické metody hodnocení: průměr, medián, rozptyl, kvantily, hodnocení normality, transformace dat. Práce se statistickým software.

2

Testování hypotéz, parametrické a neparametrické testy. Práce se statistickým software.

2

Regresní analýza. Práce se statistickým software. ROC analýza.

2

Speciální postupy: Kaplan-Meierova analýza, Coxova regresní analýza. Práce se statistickým software.

1

Typy vědeckých sdělení. Citační etika, prohřešky při tvorbě vědeckého sdělení, typy check-listů. Kultura ústního projevu.

1

příprava vědecké publikace, příprava prezentace, příprava posteru, příprava přednášky. Modelové provedení recenze publikace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html