SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Nursing procedures II. - CVO013P1
Title: Ošetřovatelské postupy II.
Guaranteed by: Department of Nursing 3FM CU (12-UOS)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:10/110, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Magda Hubner
Mgr. Tereza Bakusová
Mgr. Renata Vytejčková, Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět Ošetřovatelské postupy II je zaměřen na výuku a praktický nácvik ošetřovatelských dovedností. Cílem je připravit studenty na první praxi v nemocničním prostředí na odděleních chirurgického typu. Předmět je vyučován na základě nejnovějších vědeckých poznatků a v souladu s požadavky akreditovaných zdravotnických zařízení, které kladou důraz na bezpečné a kvalitní provedení konkrétních výkonů.
Last update: Vytejčková Renata, Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětuje, aby studenti získali praktické dovednosti a teoretické znalosti,které jsou v souladu s kompetencemi všeobecné sestry; byli schopni získané dovednosti aplikovat v reálném prostředí klinické ošetřovatelské praxe; prováděli ošetřovatelské výkony s ohledem na dodržování hygienicko-epidemiologických požadavků a během poskytování ošetřovatelské péče dbali nazachování bezpečí, intimity a pohodlí pacienta.

Praxe v rámci předmětu  probíhá  na chirurgických odděleních, ambulancích, odběrových centrech.

Last update: Vytejčková Renata, Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
Course completion requirements - Czech

 

          Praktika:

 • 80 % účast na praktických cvičeních  (záznam do zápočtového listu ), tzn. povoleny 2 absence

  - Zápočtový test (jeden termín řádný a dva opravné)

 • Jednodenní Praxe:

 • 80% účast na odborné jednodenní praxi (záznam do logbooku). tzn. 1 absence

 • Student je na praktickém vyučování hodnocen dle kritérií uvedených v logbooku . Pro udělení zápočtu nesmí student v žádné z šesti hodnocených položek získat nedostatečné hodnocení

 • Zasílání zpráv z praxe do 24 hod od ukončení služby mentorce praxe / vyučujícímu ÚO

   

   Při změně výuky z důvodu vývoje epidemiologické situace se upraví podmínky ukončení předmětu podle aktuální situace.

Last update: Vytejčková Renata, Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
Literature - Czech

Základní literatura:

 • Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Holubová, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I., Praha: Grada 2011
 • Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Pavlíková, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II., Praha: Grada 2013
 • Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Kubátová, L. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III., Praha: Grada 2015
 • SEDLÁŘOVÁ PETRA,ZVONÍČKOVÁ MARIE,SVOBODOVÁ HANA Aktuální doporučení vpéči operiferní žilní katétry.Medicínapropraxi,2017,14, (2),94-97.ISSN1214-8687.
 • SEDLÁŘOVÁ PETRA,SVOBODOVÁ HANA,ZVONÍČKOVÁ MARIE,HAVRDA MARTIN Převaz periferníhožilníhokatetru.Florence,2016,12,(9), 41-43.ISSN1801-464X.

Doplňující literatura:

 • ROZSYPALOVÁ, M.; ŠAFRÁNKOVÁ, A., VYTEJČKOVÁ, R. Ošetřovatelství 1. Praha : Informatorium, 2009.
 • ROZSYPALOVÁ, M.; ŠAFRÁNKOVÁ, A.; HALADOVÁ, E. Ošetřovatelství 2. Praha : Informatorium, 2002.
 • KOLEKTIV AUTORŮ Základy ošetřování nemocných. Praha : Karolinum, 2005.
 • MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha : Grada Publishing, 2006.
 • MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha : Grada Publishing, 2006.
 • Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči,  Praha:Grada 2007
 • WORKMAN, B. A.; BENNETT, L. A. Klíčové dovednosti sester. Praha : Grada Publishing, 2006.
 • Zeman, M. a kolektiv. Chirurgická propedeutika, Praha: Grada Publishing 2003. ISBN 80-7169-705-2
 • Dostupná odborná periodika ošetřovatelského a medicínského zaměření
Last update: Vytejčková Renata, Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
Teaching methods - Czech

přednášky

semináře

praktická cvičení

odborná praxe - jednodenní

samostudium

Last update: Vytejčková Renata, Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
Syllabus - Czech

 

Hlavní témata:

 

1.     Odběry žilní krve

 

2.      Bezpečné podání léků - mimoinjekční a injekční cestou

 

3.      Periferní žilní kanylace

 

4.       Odběry biologického materiálu - moč, stolice, výřěry, stěry atd. 

 

5.       Příprava inj.léků

 

6.        Příprava a aplikace infúze

 

7.      Aplikace i.m.

 

8.     Péče o drény 

 

9.    Převaz operační rány a odstraňování stehů

 

10.    Příprava a aplikace infúze

11. Aplikace léčiv intravenózní cestou

 

Ročník je rozdělěn do čtyř skupin. Výuka probíhá dle aktuálního rozvrhu.

 

 

Last update: Vytejčková Renata, Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
Course completion requirements - Czech

 

          Praktika:

 • 80 % účast na praktických cvičeních  (záznam do zápočtového listu ), tzn. povoleny 2 absence

  - Zápočtový test (jeden termín řádný a dva opravné)

 • Jednodenní Praxe:

 • 80% účast na odborné jednodenní praxi (záznam do logbooku). tzn. 1 absence

 • Student je na praktickém vyučování hodnocen dle kritérií uvedených v logbooku . Pro udělení zápočtu nesmí student v žádné z šesti hodnocených položek získat nedostatečné hodnocení

 • Zasílání zpráv z praxe do 24 hod od ukončení služby mentorce praxe / vyučujícímu ÚO

   

   Při změně výuky z důvodu vývoje epidemiologické situace se upraví podmínky ukončení předmětu podle aktuální situace.

Last update: Vytejčková Renata, Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html