SubjectsSubjects(version: 825)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Preventive and Clinical Nutrition - CPHK005P3
Czech title: Preventivní a klinická výživa
Guaranteed by: Department of Hygiene (12-HYG)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014 to 2016
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/5 C+Ex [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (03.11.2014)

Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor: Veřejné zdravotnictví ve 3. ročníku. Předmět seznamuje s principy správné výživy, nutričními potřebami různých skupin populace a s rolí výživy v patofyziologii a prevenci nemocí. Nedílnou součástí je problematika nutriční diagnostiky (hodnocení nutričního stavu, poradenství a klinické výživy (nemocniční dietní systém, nutriční podpora, enterální a parenterální výživa, metabolické bilance a měření energetické spotřeby ...).
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (03.11.2014)

Studenti si osvojí problematiku fyziologie výživy, preventivní výživy a nutriční diagnostiky a klinické výživy v rozsahu potřebném pro činnost asistenta ochrany veřejného zdraví v praxi na hygienických stanicích a zdravotních ústavech.
Student bude schopen:

- ovládat základy fyziologie a patofyziologie výživy
- znát principy správné výživy včetně jejich praktických aplikací a roli výživy v prevenci civilizačních onemocnění
- znát zvláštnosti výživy u různých specifických skupin populace
- vyšetřovat a hodnotit nutriční stav lidí
- interpretovat antropometrické, biochemické, hematologické a imunologické ukazatele nutričního stavu
- sledovat a hodnotit individuální spotřebu potravin
- edukovat klienty o základních principech správné výživy, provádět nutriční poradenství a poradenství v oblasti správného životního stylu
- připravovat intervenční programy zaměřené na ozdravění výživy
- základní praktické dovednosti v oblasti klinické výživy s větším zdůrazněním léčebné výživy
 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (03.11.2014)

1) Kolektiv: Manuál prevence v lékařské praxi - souborné vydání, Univerzita Karlova / Fortuna, 2004, 733 stran

2) Keller U., Meier R., Bertoli S.: Klinická výživa, Scientia medica, Praha, 1993, 240 stran

3) Anděl M. a kol.: Diabetes mellitus a další poruchy metabolismu, Galén, Praha, 2001, 210 stran

4) Svačina Š. a kol.: Klinická dietologie, Grada, Praha, 2008, 384 stran

5) Blatná J., Dostálová J., Perlín C., Tláskal P.: Výživa na začátku 21. století. Společnost pro výživu, Praha, 2005, 80 stran

6) Hainer V., Kunešová M. a kol.: Obezita, Galén, Praha, 1997, 126 stran

7) Češka R.: Cholesterol a ateroskleróza - léčba hyperlipidémií, Maxdorf, Praha, 1999, 226 stran

8) Bowman B.A., Russell R.M. (edit.): Present Kowledge in Nutrition, 9th Edition, ILSI Press, Washington, 2006,

9) Deutsche Gesellschaft für Ernährung: Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Umschau, Frankfurt/Main, 2000, 240 stran

10) US Dep. of Health and Human Services and U.S. Dep. of Agriculture: Dietary Guidelines for Americans, Washington, 2005
11) IOM: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids, The National Academies Press, , Washington, 2005

12) Willett W. : Nutritional epidemiology. Oxford University Press, 1998, 528 stran

13) Gibbon R.S.: Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, 2005, 928 stran

14) Hronek M: Výživa ženy v obdobích těhotenství a kojení. Maxdorf, 2004, 316 stran

15) Hamazaki T., Okuyama H. a kol.: Fatty Acids and Lipids - New Findings, Karger, Basel, 2001, 259 stran

16) Mason J., Nitenberg G. A kol.: Cancer & Nutrition: Prevention and Treatment, Karger, Basel, 2000, 300 stran

17) Dean T a kol.: Food intolerance and the food industry, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000, 228 stran

18) Goldstein D.J. a kol.: The Management of Eating Disorders and Obesity, Humana Press, New Jersey, 1999, 367 stran

19) Simopoulos A.P., Visioli F. a kol.: Mediterranean Diets, Karger, Basel, 2000, 184 stran

20) Štěpán Svačina a kol.: Klinická dietologie, vydáno Grada Publishing, Praha 2008

21) Zdeněk Zadák: Výživa v intensivní péči. Grada 2008

22) Navrátilová,M., Češková,E., Sobotka,L.: Klinická výživa v psychiatrii

23) Kohout,P., Kotrlíková,E.: Základy klinické výživy. Nakladatelství Krigl, Praha, 2005

24) Keller,U., Meier, R., Bertoli,S.: Klinická výživa, nakladatelství Scientia Medica, Praha, 1993

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (03.11.2014)

Přednášky, praktická cvičení

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (03.11.2014)

Zápočet se uděluje za 80% účast na praktických cvičeních a prezenteci zadaného odborného tématu v rámci praktických cvičení.

Součástí zkoušky je ústní zkoušení a test mnohočetného výběru, kdy je vždy pouze jedna odpověď správná.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (03.11.2014)

Preventivní část:

- Zásady správné výživy. Nová výživová doporučení pro obyvatelstvo. Doporučené výživové dávky a jejich použití

- Výživa v prevenci chronických onemocnění (aterosklerózy, nádorových onemocnění, osteoporózy, obezity, diabetu)

- Výživa zvláštních skupin populace (Výživa novorozenců a kojenců. Kojení, složení mateřského mléka, význam a podpora kojení. Umělá kojenecká výživa. Výživa dětí. Výživa těhotných žen a kojících žen. Výživa starých lidí, faktory, ovlivňující nutriční stav ve stáří)

- Hladovění a malnutrice - příčiny, typy, patofyziologie, klinický obraz a diagnostika, prevence

- Poruchy příjmu potravy

- Obezita, možnosti prevence a léčby

- Alternativní výživové směry

- Vyšetřování nutričního stavu. Metody hodnocení nutričního stavu. Vyšetření antropometrická, biochemická, hematologická a imunologická. Nutriční prognostické indexy

- Metody sledování spotřeby.

- Hodnocení jídelníčků počítačovými programy

- Metabolismus lipidů a lipoproteinů a jeho poruchy

- Nutriční poradenství, zásady edukace klientů

- Intervenční programy v oblasti zdravého životního stylu a správné výživy

 

Klinická část:

1. dietologie

2. výživa nemocných v závažných klinických stavech

Část zabývající se dietologií se zabývá převážně léčebnou výživou u osob s potřebou restriktivních diet. Je zde ale rovněž zdůrazňována potřeba zajištění optimální výživy i v případě dlouhodobé restrikce některého nutrientu. Zde je možno zařadit dietu pankreatickou, šetřivou, dietu při coeliakální chorobě, fenylketonurii a podobně.

V druhé hlavní složce jsou studenti seznamováni s výživou u různých závažných zdravotních stavů, jsou probírány požadavky na výživu doplňkovou a to jak formou sippingu, tak také kompletní nutriční péči na příklad při zavedeném PEG. Rovněž jsou probírány i základy výživy parenterální a to jak částečné, tak úplné.

V praktické části provádějí studenti pod vedením erudované nutriční terapeutky mezi jiným sestavování či úpravu jídelníčku u různých chorob, jsou seznamováni s pomocnými metodami, jako je provádění indirektní kalorimetrie, vyšetření pomocí bioimpedance a podobně. Účastní se také edukace pacientů se závažnými chorobami (např. diabetu a podobně).

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html