SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2022/2023
  
Introduction to Practical Research Methodology - CPGS005
Title: Úvod do praktické metodologie vědecké práce
Guaranteed by: Department of Physiology 3FM CU (12-UFYN)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30 other [weeks/semester]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: 15
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
Guarantor: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
MUDr. Josef Fontana, Ph.D.
MUDr. Peter Ivák, Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (06.10.2021)
Předmět je strukturován do 6 seminářů, 3 jednotek praktického nácviku, samostatné práce a závěrečné prezentace projektů před hodnoticí komisí. Výuka probíhá od 2. týdne. Závěrečná výuková jednotka, kde se budou před hodnotící komisí prezentovat výstupy samostatné práce studentů se uskuteční 14. týden
Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (06.10.2021)

Účast alespoň na 6 z 9 výukových jednotek (přednášky/semináře/praktická instruktáž); prezentace projektů před hodnotící komisí.

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (06.10.2021)

Předmět Úvod do praktické metodologie vědecké práce je primárně určen pro studenty prvních ročníků doktorských studijních programů (absolventům lékařských fakult). V rámci tohoto předmětu studenti jednak získají potřebné teoretické znalosti využitelné ve svém doktorském studiu, jednak si na praktických příkladech osvojí základy metodologie vědecké práce. Jednou z těchto osvojených praktických dovedností by měla být schopnost zpracovat svoji vědeckou práci do formy vědeckého abstraktu, posterové a ústní prezentace. Předmět je strukturován do 6 seminářů, 3 jednotek praktického nácviku, samostatné práce a závěrečné prezentace projektů před hodnoticí komisí. Závěrečná výuková jednotka se uskuteční 14. výukový týden. Předmět je primárně doporučen pro absolventy studijního programu všeobecné lékařství.

A) Teoretická část zahrnuje 6 výukových jednotek uskutečněných formou seminářů:

1.     Úvod do doktorského studia, financování vědy – na co se při studiu soustředit, čemu se věnovat x vyvarovat se, projekty GAUK, SVV a další formy financování vědy na UK, financování vědy v ČR - prof. Šlamberová, dr. Fontana (středa 13. 10. 2021, 17:00; místnost 327 – Jelínkova posluchárna)

2.     Jak správně chránit výsledky svého výzkumu (základy duševního vlastnictví), technologický transfer na UK – Mgr. Sláma, dr. Machů, dr. Fontana (středa 27. 10. 2021, 17:00; místnost 327 – Jelínkova posluchárna)

3.     Základy biostatistiky – konkrétní příklady jejího uplatnění - dr. Miletínová, prof. Šlamberová (středa 10. 11. 2021, 17:00; místnost 327 – Jelínkova posluchárna)

4.     Open Science, zásady řádné správy výzkumných dat – zástupci Centra pro podporu Open Science UK (středa 24. 11. 2021, 17:00; místnost 327 – Jelínkova posluchárna)

5.     Studium a stáže v zahraničí – možnosti výjezdů na stáže, včetně systému jejich podpory na UK – Mgr. Kozák, MUDr. Miletínová, MUDr. Fontana (středa 8. 12. 2021, 17:00; místnost 327 – Jelínkova posluchárna)

6.     Jak správně psát vědecké texty, jak správně citovat - prof. Šlamberová, dr. Miletínová, dr. Fontana (středa 22. 12. 2021, 17:00; místnost 327 – Jelínkova posluchárna)

B) Praktický nácvik (studenti si budou moci vybrat)

1.     Nácvik tvorby posteru a powerpointové prezentace

2.     Nácvik základů statistiky na vzorových úlohách z praxe

3.     Nácvik prezentačních dovedností

C) Samostatná práce

Během samostatné práce budou studenti zpracovávat teze své disertační práce či vlastní vědeckou práci do formy připravené pro prezentaci vědecké komunitě (poster či prezentace pro ústní sdělení). Studenti by tedy měli prokázat, že prakticky dovedou aplikovat znalosti, jež nabyly v průběhu kurzu. V případě nejasností se studenti budou moci obrátit na instruktory tvořící řešitelský kolektiv.

D) Závěrečná výuková jednotka

Studenti budou před odbornou komisí a svými kolegy prezentovat teze své disertační práce či výstupy ze svých vědeckých projektů. Důraz bude kladen na dodržení standardních podmínek pro formu i obsah vědeckého sdělení v příslušné formě (ústní sdělení či posterová prezentace). Termín: úterý 11. 1. 2022, 17:00; místnost 327 – Jelínkova posluchárna.

V akademickém roce 2021//2022 bude výuka seminářů vedena prezenční formou (pokud tomu nebudou vránit platná hygienická nařízení. Distanční opora pro výuku bude k dispozici v kanálu v platformě MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af0kkOnnAS4I4xD0REuiQAy4WRC1dcDiV5wUHCd3Z0NQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=91412a48-e2c5-42e1-99e5-2ee3b6df9b97&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

O formě uspořádání závěrečné výukové jednotky (prezenčně či distančně) budou studenti informováni v průběhu kurzu s dostatečným časovým předstihem.

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (06.10.2021)

Účast alespoň na 6 z 9 výukových jednotek (přednášky/semináře/praktická instruktáž); prezentace projektů před hodnotící komisí.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html