SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ethics in Nursing - CNSKEO2
Title: Etika v ošetřovatelství
Guaranteed by: Department of Nursing 3FM CU (12-UOS)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, C [HS]
summer s.:0/10, C+Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (27.09.2011)
Předmět se vyučuje ve druhém ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra. Navazuje na předmět Filosofické základy v ošetřovatelství. Seznamuje studenty se základními pojmy a filosofickými východisky etiky v oblasti biomedicíny, s etickými problémy, které vycházejí z každodenní zdravotnické praxe i se závažnými etickými dilematy.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (27.09.2011)

 

Cílem předmětu je zvýšit vnímavost studentů k etickým stránkám rozhodování v medicíně a ošetřovatelství, zorientovat se v etických problémech a naučit se základům jejich řešení. Předmět by měl také pomoci studentům formulovat a obhájit vlastní etická východiska.

 

 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (22.03.2018)

 

Heřmanová, J., Vácha, M., Svobodová, H., Zvoníčková, M., Slovák, J.: Etika v ošetřovatelské praxi. Grada. Praha 2012

Haškovcová, H.: Thanatologie - Nauka o umírání a smrti, 2. přepracované vydání. Galén. Praha 2007
Haškovcová, H.: Lékařská etika, 3. doplněné vydání. Galén. Praha 2002
Kutnohorská, J.: Etika v ošetřovatelství. Grada. Praha 2007
Kübler-Ross, E.: O smrti a umíráná. Arita. Turnov 1993
Munzarová, M.: Eutanázie nebo paliativní péče?. Grada. Praha 2005
Munzarová, M.: Lékařský výzkum a etika. Grada. Praha 2005
Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z. Grada. Praha 2005
O. Connor, M., Aranda, S.: Paliativní péče pro sestry všech oborů. Grada. Praha 2005
Šimek, J., Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Grada.Praha 2003
Tschudin, V.: Ethics in Nursing. The Caring Relationship. Butterwort Heinemann.2002

 

 

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (27.09.2011)

seminář

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (10.03.2020)

Podmínky pro udělení zápočtu za zimní semestr:


Seminární práce na téma etická problematika v práci sestry. Struktura práce: minimálně 1000 slov, popsání problému, stručný výtah z literatury k danému tématu. Obsahem práce bude popis etického problému, situace, se kterou se student setkal v průběhu odborné praxe (sestra a sdělování informací, role sestry u informovaného souhlasu, kvalita života očima pacienta a ošetřujícího personálu, autonomie pacienta versus bezpečná péče, možnosti zajištění důstojnosti u pacientů s demencí atd.). Práce musí obsahovat odkazy na relevantní literaturu s citačními údaji i u intenetových zdrojů (jméno autora, název článku, název online časopisu, datum zveřejnění článku). Rozsah práce 1000 slov. Termín odevzdání práce: 16.2.2020

 

Podmínky pro udělení zápočtu za letní semestr.
Seminární práce - v průběhu semestru si na pracovištích odborné praxe bude student všímat chování zdravotnických pracovníků k pacientům či jejich blízkým. V seminární práci zaznamená tři příklady dobré praxe z morálního hlediska. Příklady bude analyzovat s odkazem na etický kodex sestry a cíle ošetřovatelství - podpora zdraví, navraceni zdravi, zmirnovani utrpeni, umozneni klidne smrti. Práce musí obsahovat odkazy na relevantní literaturu s citačními údaji i u intenetových zdrojů (jméno autora, název článku, název online časopisu, datum zveřejnění článku). Rozsah 1000 slov. Termin odevzdání práce 24.5.2020

Zkouška formou testu: 4.6.2020, podle rozvrhu

 

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (27.09.2013)

 

Témata pro zimní a letní semestr

Základní terminologie, vymezení pojmů: ošetřovatelská etika, zdravotnická etika nebo lékařská etika? Hlavní teoretické koncepce.
Základní principy etiky v kontextu zdravotnictví (autonomy, beneficience, nonmaleficience, justice),
Etika ctností, etika pečování

 Kvalita života, důstojnost, autonomie pacienta
Práva pacientů, Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Mlčenlivost, informovaný souhlas, negativní reverz, sestra a sdělování informací

 Etická problematika klinického výzkumu

 Etické problémy počátku lidského života - statut embrya a plodu, genetické poradenství, asistovaná reprodukce, interrupce
Etická problematika péče o nemocné dítě
Etické problémy péče o pacienta v kritickém stavu a na konci života - paliativní péče, spirituální péče, rozhodování o zdravotní péči, Advance directives, problematika eutanázie a asistované sebevraždy
Péče o pacienta s vigilním komatem, problematika nenasazení nebo vysazení život prodlužující léčby
Právní a morální odpovědnost sester, práva sester a zdravotnických pracovníků

 

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html