SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Communication and Psychology II. - CDHPS3
Title in English: Komunikace a psychologie II.
Guaranteed by: Department of Psychiatry and Medical Psychology - Division Medical Psychology (12-PCHO)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014 to 2014
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:20/0 C [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kolínová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D. (18.09.2016)

Sylabus předmětu Komunikace a psychologie II. vychází z bio-psycho-sociálního modelu zdraví a nemoci. Absolvent získá důležité znalosti a praktické komunikační dovednosti z oblasti psychologie, které jsou základem profesionálního a zároveň lidského přístupu k výkonu své profese. Zároveň se absolvent naučí pečovat o vlastní psychické zdraví, tak, aby nepodlehl syndromu vyhoření. Absolvent se naučí rozlišovat různé postoje klientů či pacientů k onemocnění a péči o vlastní zdraví a dokáže odvodit vhodné komunikační strategie na základě znalosti faktorů, které ovlivňují zvládání nemoci nemocným. Naučí se komunikovat ve specifických situacích (pacient trpící bolestí, depresí, úzkostí, kognitivními poruchami, smyslovými poruchami i osobnostními rysy). Absolvent se naučí překonávat nespolupráci a motivovat klienty či pacienty s pomocí techniky klinického koučování ke změně nevhodných návyků. Základním principem praktické výuky je interaktivnost a zařazení videoukázek komunikačních postupů, hraní rolí a trénink edukačních postupů mezi účastníky výuky navzájem. Detailní obsah jednotlivých výukových jednotek, včetně prezentací, článků a odkazů je uveden u každé výukové jednotky v modulu Výuka. PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D (kontakt: miloslava.raisova@lf3.cuni.cz )
Literature - Czech
Last update: PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D. (18.09.2016)

Základní studijní texty

Raudenská, Javůrková: Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Zacharová, Šimíčková-Čížková: Základy psychologie pro zdravotnické obory

Venglářová, Mahrová: Komunikace pro zdravotní sestry

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D. (18.09.2016)

Předmět  Komunikace a psychologie II. má celkovou dotaci 20 výukových jednotek (tj. 10 přednášek). Na konci ZS 2016 je předmět ukončen zápočtem a zkouškou.

POZOR – tento předmět se týká pouze přechodného 3. ročníku DH v ZS 2016.

Podmínky zápočtu:

Zápočet za předmět Komunikace a psychologie II. v ZS  2016 (3. ročník) lze získat následujícím způsobem:

·         Student si sám vybere jakýkoliv článek s tématikou Syndromu vyhoření (SV), tento článek vytiskne a doloží k zápočtu.

·         Vybraný článek zpracuje vlastními slovy formou úvahy v rozsahu zhruba dvou stran formátu A4 (vlastní rukou nebo ve wordovském dokumentu). Student uvede, co ho například na článku zaujalo, co považuje za přínos článku pro jeho vlastní profesní život apod.

·         K zápočtu budou tedy doloženy dva dokumenty: vytisknutý článek o SV a úvaha o článku vlastními slovy

Zápočet uděluje PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D. (kontakt: miloslava.raisova@lf3.cuni.cz )

Zkouška z předmětu Komunikace a psychologie II. bude probíhat ústní formou. Okruhy ke zkoušce viz příloha v modulu Výuka. Obsah zkoušky je možné konzultovat s PhDr. Miloslavou Raisovou, Ph.D.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html