SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Economics, management and control - CDH001P3
Title in English: Ekonomika, management a řízení
Guaranteed by: Department of Stomatology (12-STOM)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014 to 2016
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:20/10 C+Ex [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Petra Křížová, DiS.
Annotation - Czech
Last update: Ing. Jindra Ševčíková (26.09.2018)

Bez ekonomiky a managementu se neobejde žádná soukromá či státní organizace, podnik, firma. K naplnění vizí a cílů jsou používány jednotlivé efektivní procesy, tak aby firma dospěla k cíli díky dobrému rozhodování a kvalitně nastavenému systému celkového řízení společnosti. Nedílnou součástí managementu jsou marketingové strategie, které uvádí a stabilizují firmu na trhu. Student po úspěšném absolvování předmětu Ekonomika zná základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti makroekonomie a mikroekonomie, je schopen využít informace o podnikání - základy managementu, ekonomického vedení, tvorby marketingové strategie, vyhodnocování výsledků a sestavení podnikatelského plánu ve vlastní podnikatelské činnosti. Je seznámen s problematikou daňové evidence, dovede aplikovat poznatky z daňové problematiky v podnikání, je seznámen s problematikou veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení a poznatky dovede využít pro výstupy z těchto oblastí.
Aim of the course - Czech
Last update: Ing. Jindra Ševčíková (26.09.2018)

Záměrem předmětu ekonomika, management je vysvětlit úlohu v institucích různého charakteru.  Objasnit oblasti ekonomiky, managementu a marketingu  v oboru dentální hygienista a v provozu zubní praxe, stejně jako hledat cestu uplatnění produktu dle potřeb a přání zákazníků ve prospěch instituce či firmy. Studenti získají základy ekonomie, managementu a tvorby marketingové strategie včetně vyhodnocování výsledků a sestavení podnikatelského plánu.  

 

Výstupy z učení 

- základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti makroekonomie a mikroekonomie, 

- schopnost využít informace o podnikání ve vlastní podnikatelské činnosti, 

- dovednost aplikovat poznatky z daňové problematiky v podnikání, 

- seznámení s problematikou veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení a poznatky dovede využít pro výstupy z těchto oblastí 

- schopnost sestavit podnikatelský plán a stanovit strategii podnikání 

Osnova 

·         Ekonomická teorie a základní ekonomické pojmy (hrubý národní produkt, hrubý domácí produkt, výrobní faktory, nabídka, poptávka, náklady, výnosy, kalkulace). 

·         Podnikaní (obchodní společnosti, podnikání podle živnostenského zákona a podle zvláštních předpisů, sdružování podnikatelů mimo obchodní společnosti). 

·         Podnikatelský plán (marketingová strategie, rozpočet) 

·         Vztahy podnikatelských subjektů k peněžním ústavům (založení běžného účtu, úvěry a podmínky jejich poskytování, platební styk). 

·         Účetnictví podnikatelů (zákon o účetnictví). 

·         Sociální a zdravotní pojištění, státní sociální podpora. 

·         Přehled o daňové soustavě ČR (daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z příjmů).

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Jindra Ševčíková (26.09.2018)

90% docházky

zápočet - vypracování zadané seminární práce v rozsahu minimálně 7 stran

klasifikace - ustní zkouška, podmínkou přihlášení na zkoušku je splněný zápočet   

Literature - Czech
Last update: Ing. Jindra Ševčíková (26.09.2018)

1.      Libuše Macáková a kolektiv, Mikroekonomie, Melandrium Slaný, 1998 

2.      Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Makro ekonomie šesté vydání, vydalo SPN Praha 1994 

3.      Vladimír Hruška, Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro podnikatele, nakladatelství VOX a.s. ISBN: 97-88086324-85-2 

4.      Povichrová, J.: Ekonomika v podnikání,  Rubico, 2002. ISBN 80-85839-80-6 

5.      Miloslav Synek a kolektiv, Manažerská ekonomika 5. aktualizované vydání, Grada Publishing a.s. 2011 

6.      Zdeněk Souček a Jan Burian, Strategické řízení zdravotnických zařízení, 2007  

7.      Boris Popesko; Zuzana Tučková; Petr Novák, Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích 

8.      Karel Havlíček, Karel Kašík, Marketing při utváření podnikové strategie, Vysoká škola finanční a správní o.p.s. edice EUPRES, 2012

9.      Dědková J. Honzáková I.: Základy marketingu, TU Liberec 2006

10.    Foret, M.: Marketingové základy a postupy, Computer Press,Praha 2001 

11.    Janečková, L., Vašíková, M.: Marketing služeb, Grada Publishing a.s., 2001 

12.    Karel Havlíček, Management & Controling, malé a střední firmy, Vysoká škola finanční a správní o.p.s. edice EUPRES, 2011

 

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html