SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Addictology counselling, Interventions - B03332 (Adiktologie)
Title: Adiktologické poradenství, časná intervence
Guaranteed by: Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00611)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.adiktologie.cz
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Comes under: Povinné BADI18 P 3.r._23/24
Attributes: Adiktologie
Klinický předmět
Interchangeability : B01614
Annotation - Czech
V rámci předmětu bude student seznámen se základními typy adiktologického poradenství, jeho roli v léčbě závislostí. V úvodu předmětu budou prezentovány základy skupinové práce s adiktologickými klienty, budou mu představeny základní intervence kognitivně behaviorální terapie včetně incentivní terapie a prevence relapsu. V poslední části předmětu mu budou představena specifika psychodynamického a existenciálního přístupu při práci s adiktologickými klienty.
Last update: Kohútová Vladislava, Ing. (12.11.2020)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je další integrace základních dovedností (příjem, posouzení, kontrakt, individuální plán) do jedné ze základních rolí adiktologa: role poradce. V této roli vystupuje ve všech službách terapeutického kontinua, v předléčebných službách, ve službách primární léčby i v následné péči. Teorie je integrována do dovedností formou cvičení role poradce v reálných kazuistických případech. Výuka probíhá i živě s klienty.

Last update: Kolářová Jana (22.01.2021)
Syllabus - Czech

Koncepty poradenství, rozdíly v poradenském procesu a psychoterapií.

Budování potřebného vztahu pro poradenskou práci.

Základní poradenské dovednosti - efektivní naslouchání, tázání, potvrzování, sumarizování, postup práce s odporem.

Efektivní strategie pro různé fáze procesu změny.

Začátky práce se skupinou, základní dovednosti ve skupinové facilitaci.

Zásady poradenské práce s partnerskými páry, rodinnými příslušníky.

Základní principy a dovednosti v časné intervenci.

Prevence relapsu jako nedílná součást práce poradce.

Možné obsahy poradenského rozhovoru.

Poradce v roli klíčového pracovníka, case managera.

Poradenská a konzultační činnost pro kolegy v multidisciplinárních týmech.

Last update: Kolářová Jana (22.01.2021)
Literature - Czech

Základní literatura a studijní materiály:

Millerová, G. (2011). Adiktologické poradenství. Praha: Galén.

Rotgers, F. (1999). Léčba drogových závislostí. Praha: Grada Publishing.

Wanigaratne, S., Wallace, W., Pullin, J., Keaney, F., & Farmer, R. (2008). Prevence relapsu pro závislá chování. Praha: Centrum adiktologie.

Doporučená rozšiřující literatura a studijní materiály:

Flores, P. J., & Georgi, J. M. (2005). Substance Abuse Treatment: Group Therapy. Rockville, MD: SAMHSA.

Griffiths, E., & Dare, Ch. (1996). Psychotherapy psychological treatments addictions. Cambridge: Cambridge University Press.

Kalina, K. (2008). Základy klinické adiktologie. Praha: Grada Publishing.

Mercer, D., & Woody, G. E. (2007). Individual psychotherapy and counseling for addiction. In: G. O. Gabbard, J. Beck, S., & Holmes, J. (EDs). Oxford textbook in psychotherapy. Oxford University Press, USA.

Mikota, V. (1995). O ovlivňování duševních chorob. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2003). Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Tišnov: SCAN.

Last update: Kohútová Vladislava, Ing. (12.11.2020)
Teaching methods - Czech

Přednášky:
Přednáška probíhá čtyříkrát za semestr v dotaci celkem 15 hodin (v předem daném čase v rozvrhu) a účast na přednášce není povinná. 

Oborné stáže:
Student v rámci předmětu absolvuje 15 hodinovou stáž ve studentském provozu v Apolináři.

Last update: Kohútová Vladislava, Ing. (12.11.2020)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.

Podmínky k udělení zápočtu:

·         absolvování 15 hodinové stáže ve studentském provozu v Apolináři

Požadavky ke zkoušce, průběh:

·         souborná zkouška z psychologického a adiktologického poradenství

Okruhy otázek k souborné zkoušce:

 

A. Psychoterapeutické přístupy zaměřené na růst a zrání osobnosti a na

změny chování

1. Psychoanalýza a její pokračovatelé

2. Jungovská psychoterapie

3. Rogersovská psychoterapie, logoterapie, daseinsanalýza

4. Transakční analýza, gestalt terapie

5. Behaviorální a kognitivně-behaviorální terapie

B. Psychologické poradenství

6. Formy psychologického poradenství, cíle psychologického poradenství, základní oblasti psychologického poradenství, definice

7. Skupinová psychoterapie

8. Účinné faktory v psychologickém poradenství

9. Vzdělávání v psychologickém poradenství

10. Výzkum v psychologickém poradenství

11. Terapeutický proces

C. Terapeutický vztah

12. Přenos a protipřenos

13. Pracovní společenství

14. Reálný vztah, vývojově reparativní terapeutický vztah

D. Adiktologické poradenství

15. Specifika aditkologického poradenství a jeho role v léčbě závislostí

16. Skupinová práce s adiktologickými klienty

17. Kognitivně-behaviorální terapie závislostí

18. Prevence relapsu

19. Psychodynamické teorie závislosti

20. Existeciální přístup v léčbě závislostí 

Last update: Kohútová Vladislava, Ing. (12.11.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html