SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Internal Medicine - Pneumology 2 - B03012 (General Medicine)
Title: Interna - pneumologie 2
Guaranteed by: Department of Pneumology First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/25 C [hours/semester]
Extent per academic year: 25 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Prof.MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Prof.MUDr.Jiří Homolka, DrSc.
Additional information: http://pneumologie.lf1.cuni.cz/
Old code: 306
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Comes under: Povinné LEK 5.r._19/20
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00098, B03011
Interchangeability : B00306
K//Is co-requisite for: B01399
P//Is pre-requisite for: B03134
Annotation - Czech
Last update: Jana Kolářová (30.09.2019)
Podrobná analýza symptomů, zobrazovací metody, endoskopické metody u nejběžnějších plicních onemocnění. Diagnostika a léčba včetně thorakochirurgie. Léčba odvykání kouření.
Literature -
Last update: Ing. Vladislava Kohútová (31.05.2018)

Klener, Pavel a kol.: Vnitřní lékařství, 4. vydání, Galén Praha 2012

Češka, Richard a kol.: Interna, 2. vydání, Triton, Praha 2015

Kolek, V.; Kašák ,V.; Vašáková, M. a kol.: Pneumologie, 2. vydání, Maxdorf, Praha 2014

Chlumský, Jan - Plicní funkce pro klinickou praxi, Maxdorf, Praha 2014

Vašáková, Martina a kol.: Moderní farmakoterapie v pneumologii, Maxdorf, Praha 2013

Hytych, Vladislav a kol.: Minimum z plicní chirurgie, Maxdorf, Praha 2013

Skřičková, J.; Kolek, V. - Základy moderní pneumoonkologie,  Maxdorf, Praha 2012

Kolek, V. a kol.: Doporučené postupy v pneumologii , Maxdorf, Praha 2013

Kašák, V.; Koblížek, V. a kol.: Naléhavé stavy v pneumologii,  Maxdorf, Praha 2009

Homolka, J., Votava, V.: Tuberkulóza, 4. vydání, Karolinum Praha 2012

Teaching methods -
Last update: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (25.09.2019)

The course B03012 and B83012 Interna - Pneumology II for students of the 5th year of General Medicine will be held in days Mon, Tue, Fri at the Pneumological Clinic of the 1st Medical Faculty of the Charles University, Thomayer Hospital, Pavilion G1, Vídeňská 800, Prague 4,on Thursday at the 1st Clinic of Tuberculosis and Respiratory Diseases of the First Faculty of Medicine, General University Hospital, Pavilion A6, U Nemocnice 2, Prague 2 and Wednesday at the Department of Thoracic Surgery Thomayer Hospital, pavilion B1, Vídeňská 800, Prague 4. Teaching takes the form of a weekly block of the morning lesson. On Tuesday, Thursday, Friday at 8: 00-12: 30 (Monday at 8: 15-12:30 and Wednesday at 8: 15-11:45). The morning part is devoted to the lectures and after the ending is followed by a block of practical exercises. In the department of thoracic surgery, the lessons will take place in the operating theater and videoprezentations. On Thursday there are practical exercises all day long. For teaching, wear a stethoscope, a white medical cloak, slippers and a name tag. Contact information: Thomayer Hospital, phone: 26108 3853, email: ales.lisa@ftn.cz , pavel.horazdovsky@ftn.cz General University Hospital, phone: 224 96 6303, email: ivana.melkusova@vfn.cz

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (18.03.2020)

Je požadována 100% účast, která je podmínkou udělení zápočtu. Každá absence musí být omluvena a nahrazena. Součástí stáže je vstupní a výstupní ( zápočtový test). Oba testy je nutné absolvovat na stránkách MOODLE UK ( https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=684 )a studenti je skládají na svých mobilních zařízeních ( telefon, tablet, notebook). Pro výstupní test je k dispozici funkční Wi-Fi síť, není nutné datové připojení. Vstupní test: Studenti test absolvují doma před zahájením výukového týdne a při nástupu na stáž se prokáží dokladem o složení testu. V testu není hodnocena úspěšnost, ale jeho složení je podmínkou pro absolvování stáže. Na test je možné absolvovat kdykoliv před zahájením stáže. Výstupní (zápočtový) test: Studenti test skládají poslední den stáží před udělením zápočtu v seminární místnosti Pneumologické kliniky v 1. patře pavilonu G1. Nejméně den před absolvováním testu je nutné se na test přihlásit. Pro úspěšné absolvování testu je nutných 70% správných odpovědí.  Pokud student složí test na  méně než 70 % a více než 50 % bude mu při udílení zápočtu dána doplňující otázka. Při zisku méně než 50% je nutné test opakovat v jiném termínu s jinou skupinou. Na tento pokus se již přihlašovat není nutné.   Bližší informace o testech naleznete na https://pneumologie.lf1.cuni.cz/5-rocnik-pneumologie-2

 

Vážení kolegové studenti,
> vzhledem k probíhajícímu omezení bude výuka předmětů Interna- pneumologie 1 (B03011) a Interna- pneumologie 2 (B03012) pneumologie probíhat podle níže uvedených pravidel. Obecně platí pouze zákaz přítomnosti studentů na pracovištích, ale výuka bude dále probíhat podle rozvrhu, platí rozpis pro jednotlivé kruhy a zápočty budou udělovány. Studijní materiál bude umístěn na MOODLE pro výuku 1 (viz https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=953). Seznam doporučené literatury je k dispozici na stránkách SISu.
>         Pro 4. ročník je určen kurz Pneumologie 1 a pro 5. ročník kurz Pneumologie 2.  Kurzy obsahují témata, která jsou odpřednášena v rámci výuky, ve formě prezentací.  Dále je možné po předchozí domluvě využít individuálních nebo e-mailových konzultací s vyučujícími. Pro aktuální informace o výuce sledujte naše webové stránky https://pneumologie.lf1.cuni.cz/.
>
> Pravidle pro absolvování předmětu Interna – pneumologie 1 a Interna-pneumologie 2.
> 1.    Studium probíhá formou samostudia materiálů v MOODLE, doporučené literatury a po předchozí domluvě jsou možné individuální nebo e-mailové konzultace
> 2.    Podmínky pro udělení zápočtu
> a.    prostudování doporučených materiálů a literatury
> b.    čestné prohlášení (viz níže ) zaslané e-mailem na ales.lisa@ftn.cz nebo pavel.horazdovsky@lf1.cuni.cz.
> c.    absolvování testu v MOODLE. Studenti 4. ročníku absolvují vstupní test (viz
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7446 ) a studenti 5. ročníku výstupní test (viz https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7447 ). Po zaslání čestného prohlášení bude studentovi zasláno heslo k testu. Testy bude možné absolvovat vždy pouze v pátek od 11.00 do 13:00. K udělení zápočtu je nutné získat v testu minimálně 70 %. V 5. ročníku odpadá po dobu omezení výuky vstupní test.
> d.    zápočty budou udělovány na základě splnění výše uvedených podmínek do SIS, zapsání do indexu bude probíhat po obnovení výuky.
>
> Důležité kontakty:
> as. MUDr. Pavel Horažďovský, PhD., MBA. - zástupce pro výuku
> tel: 775 601 106, e-mail. pavel.horazdovsky@lf1.cuni.cz
>
> Aleš Lisa- asistent přednostky
> tel: 226 783 853, e-mail: aleš.lisa@ftn.cz

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html