SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Training in psycho-social interventions and counselling - B02034 (Adiktologie - kombinovaná)
Title: Sociálně-psychologický a poradenský výcvik
Guaranteed by: Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00611)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30, C [HS]
summer s.:0/30, C [HS]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Explanation: Mgr. Lenka Reichelová, Mgr. Vaňková Monika. Ph.D., Mgr. Kuda Aleš
Additional information: http://www.adiktologie.cz
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Comes under: Povinné BADI18 K 3.r._23/24
Attributes: Adiktologie-kombinovaná
Teoretický předmět
Annotation - Czech
Last update: Jana Kolářová (08.01.2021)
Předmět prakticky završuje linii sociálně- psychologických předmětů. Předmět se odehrává sebezkušenostní formou, využívají se modelové situace, formy „empatických laboratoří“ aj. Cílem předmětu je poskytnout studentům formou intenzivního cvičení možnost praktického nácviku a použití technik a strategií, které jsou součástí adiktologického individuálního a skupinového (rodinného) poradenství.
Literature - Czech
Last update: Jana Kolářová (08.01.2021)

Povinná:

  • Miller, Geraldine A.. Adiktologické poradenství. Praha: Galén, 2011, 461 s. ISBN 978-80-7262-765-3.
  • Corey, Gerald. Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. Praha: Portál, 2006, 246 s. ISBN 80-7367-160-3.
  • Culley, Sue Bond, Tim. Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii : dovednosti a strategie pro zvyšování kompetence v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2008, 222 s. ISBN 978-80-7367-452-6.
  • Yalom, Irvin D., Leszcz, Molyn. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2007, 647 s. ISBN 978-80-7367-304-8.
  • Kalina, Kamil. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada Publishing, 2013, 527 s. ISBN 978-80-247-4361-5.

Teaching methods - Czech
Last update: DSVOBOD (23.04.2010)

1.den Úvod do problematiky

Dopoledne

Seznámení s programem a pravidly, představení účastníků, motivace a očekávání

Tématická arteterapie: kresba ?Jak bych kreslil, kdybych byl uživatel drog? ? grupování a presentace kresby

Odpoledne

Tématická skupina: Co si myslíme o drogách a o těch, kteří je užívají. Mapování postojů a generalizovaných protipřenosů.

Ukázka metody s rozpravou: bálintovská skupina

Shrnutí dne

2.den Vstup do poradenského procesu

Dopoledne

Malá komunita

Vedení iniciálního rozhovoru ? práce s modelovou situací - nácvik ve trojicích ?klient ? poradce ? pozorovatel?

Reflexe ve skupině

Odpoledne

Workshop ? práce s modelovými kasuistikami - zhodnocení klienta, párování potřeb a intervencí, CMRS schéma

Shrnutí dne

3.den Rozvíjení poradenských situací

Dopoledne

Malá komunita

Krizová intervence ? práce s modelovou situací ve střídajících se dvojicích ? 60 min + 30 min reflexe ve skupině

Propracování vybraných situací z krizové intervence - nácvik ve trojicích ?klient ? poradce ? pozorovatel?

Odpoledne

Reflexe ve skupině a diskuse o proběhlém nácviku z hlediska práce s motivací, přiměřené přístupy k různým úrovním motivace, ?a jak by to mohlo být dál?? , případné přehrávání

Ukázka metody s rozpravou: psychodrama

Shrnutí dne

4.den Poradenské kompetence a dovednosti

Dopoledne

Malá komunita

Nácvik jednotlivých prvků strukturovaného poradenství: reflektivní naslouchání, projevování empatie, otázky, zpětné vazby, konfrontace, oceňování a podpora, nabízení, rady, zdůrazňování odpovědnosti atd. - nácvik ve trojicích ?klient ? poradce ? pozorovatel?

Odpoledne

Nácvik jednotlivých prvků strukturovaného poradenství - pokračování

Reflexe ve skupině a diskuse o proběhlém nácviku z hlediska ?co mi jde ? co mi nejde? ? silné a slabé stránky každého účastníka

Shrnutí dne

5.den Vybrané komunikační problémy

Dopoledne

Malá komunita

Ukázka metody s rozpravou: transakční analýza. Modelování ?zkřížených transakcí?

Skupinová diskuse o nácvikových situacích předchozích dnů a ?silných a slabých stránek? z hlediska ?zkřížených transakcí?

Odpoledne

Volné téma dle potřeb účastníků

Závěrečná diskuse a hodnocení 1.týdne kursu

Letní semestr

ČAS TÉMA

1.den Modelování skupiny1

Dopoledne

Malá komunita

Interakční arteterapie: kreslení ve dvojicích, trojicích, ve skupině

Skupinový rozbor kreseb

Odpoledne

Modelová skupina ? hraní rolí z kasuistik

Rozbor modelové skupiny ? ?a jak by to mohlo být dál??

Shrnutí dne

2.den Modelování skupiny 2

Dopoledne

Malá komunita

Gender skupina ? kreslení a rozbor genderových představ

Smíšená skupina ? skupinový výtvor

Odpoledne

Tématická skupina - strukturovaná diskuse: jaká jsme skupina

Ukázka metody - práce se snem

Shrnutí dne

3.den Modelování rodinných intervencí 1

Dopoledne

Malá komunita

Poradenství s problémovou rodinou ? modelování poradenské situace - nácvik a rozbor

Odpoledne

Ukázka metody - Gestalt

Rodinné konstelace

Shrnutí dne

4.den Modelování rodinných intervencí 2

Dopoledne

Malá komunita

Modelová rodičovská skupina ? hraní rolí

Rozbor nácvikové situace ve skupině

Odpoledne

Práce se snem - pokračování

Rozbor případů ? Bálintovská skupina

Shrnutí dne

5.den Prevence relapsu

Dopoledne

Velká komunita (společně obě skupiny)

Prevence relapsu (společně obě skupiny)

Odpoledne

Volné téma dle potřeb účastníků

Závěrečná diskuse a hodnocení 2.části kursu

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jiří Libra (29.10.2019)

Účast alespoň 80% celého programu, tento požadavek odpovídá poměru užívaného v praxi poradenských a psychoterapeutických sebezkušenostních výcviků.

Requirements to the exam - Czech
Last update: DSVOBOD (23.04.2010)

Účast 80%

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html