SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biology and Genetics - B01139 (Zubní lékařství)
Title: Biologie a genetika
Guaranteed by: Institute of Biology and Medical Genetics First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00160)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/3, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Romana Mihalová; rmiha@lf1.cuni.cz
Additional information: http://biol.lf1.cuni.cz/menu.htm
Note: prefer medical statement
Guarantor: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Comes under: Povinné ZUBL18 2.r._23/24
Attributes: Teoretický předmět
Zubní lékařství
Pre-requisite : B01129, B03031
Annotation -
Last update: KOT02392 (03.05.2008)
The subject specializes in selected basic biological and genetic principles and emphasizes important knowledge and practical skills in stomatology. Cell cycle, mitosis, meiosis, regulation (importance for physiological and pathological conditions). Genealogy, modes of inheritance, monogenic inherited disorders. Dihybrid cross, linkage, importance in medicine. Multifactorial inheritance. Structure and function of chromosomes, karyotype. Abnormal chromosome number and structure. ABC of population genetics, CHW. The human genome, mapping and identification of human genes. Mutations, mutagens, molecular basis of genetic diseases. DNA diagnostics methods, importance. Developmental genetics (selected topics), teratogens, dysmorphology. Genetics of cancer. Pharmacogenetics. Genetic counselling. Family history analysis and evaluation of inheritance patterns. Cell morphology and chromosome in light microscope. Interpretation of cytogenetic and molecular genetic examinations. Prevention of genetic diseases and congenital defects.
Syllabus - Czech
Last update: Jana Kolářová (05.10.2020)
Přednášky

Úvod do předmětu Biologie a genetika. Monogenně podmíněné znaky u člověka.

Biologie a genetika prokaryot a eukaryot - srovnání.

Buněčný cyklus, regulace.

Molekulární genetika.

Onkogenetika.

Lékařská genetika.

Praktická cvičení

Organizační úvod. Monohybridismus, dihybridismus, štěpné poměry. Genetika ABO, MN a Rh.

Úvod do genealogie (schéma). Typy dědičnosti v rodokmenu, příklady monogenní dědičnosti u člověka

(AR, AD, GR).

Mitóza, normální karyotyp, stříhání karyotypu.

Meióza, principy štěpení, nondisjunkce, virtuální mikroskopování.

Syndromy podmíněné odchylkou v počtu a struktuře chromosomů.

Vazba genů. Polygenní dědičnost.

Populační genetika, C-H-W rovnováha, malé populace - drift.

Molekulární genetika I.

Molekulární genetika II. Dna diagnostika - příklady.

Imunogenetika - transplantační zákony, dědičnost histokompatibilitních antigenů. Rh.

Modelové příklady dědičnosti vrozených vad a působení teratogenů. Ontogeneze.

Modelové příklady familiárních nádorů, molekulárně genetická analýza onkogenů a tumor supresorových genů.

Základy genetické konzultace, hodnocení rizika, indikace preventivních metod.

Literature - Czech
Last update: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. (30.09.2022)

Povinná:

Entry requirements - Czech
Last update: KOT02392 (03.05.2008)

V den zahájení praktických cvičení se studenti dostaví do "Rotundy" Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2 - přízemí vpravo.

S sebou nejlépe A4 nelinkovaný sešit na protokoly a Návody k praktickým cvičením (viz. doporučená literatura)

Bílé pláště ani přezutí nejsou nutné.

Requirements to the exam - Czech
Last update: KOT02392 (16.11.2014)

1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace

    Genová kontrola tvorby protilátek

    Prevence a časná diagnostika vrozených vad

 

2. Genotyp a prostředí

    Mitóza, její regulace a poruchy

    Dědičnost a biologický význam krevně skupinových systémů

 

3. Metody genetické analýzy v experimentu a lidské genetice

    Struktura a reprodukce bakterií, význam v medicíně

    Dědičnost a biologický význam Rh systému

 

4. Základní zákony genetiky, Mendelovy pokusy

    Buněčný cyklus, jeho regulace a poruchy

    Hlavní histokompatibilitní komplex člověka

 

5. Genealogická metoda

    DNA - stavba a funkce

    Imunokompetentní buňky

 

6. Autosomálně dominantní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka

    RNA - typy , stavba a funkce

    Genetická kontrola imunitní odpovědi

 

7. Autosomálně recesivní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka

    Struktura a funkce genu

    Transplantační zákony

 

8. Dědičnost pohlavně vázaná v pokusu a rodokmenu, příklady znaků u člověka

    Replikace DNA

    Záchyt a prevence chromosomálních odchylek

 

9. Multifaktoriální dědičnost

    Genetický kód

    Indikace chromosomálního vyšetření

 

10. Multifaktoriálně dědičné znaky u člověka

      DNA sekvence proteinotvorné a neproteinotvorné

      Genetika transplantací, transplantační pravidla, histokompa­tibilitní systémy

11. Dědivost a význam jejího hodnocení v lékařství

      Translace, posttranslační úpravy proteinů

      Syndromy podmíněné aneuploidií autosomů

 

12. Dihybridismus, interakce nealelních genů, polyhybridismus

      Transkripce a posttranskripční úpravy RNA u eukaryot

      Mutagenní a teratogenní faktory životního prostředí

 

13. Mnohotná alelie

      Genetické příčiny procesu stárnutí a smrti

      Cíle a úkoly lékařské genetiky

 

14. Genová vazba

      Regulace genové funkce u prokaryot

      Prekoncepční prevence geneticky podmíněných chorob a vrozených vad

 

15. Genetické metody vazbové analýzy

      Genové mutace, typy a manifestace

      Příčiny vzniku nádorů, kancerogeneze, kancerogeny

 

16. Crossing-over, jeho mechanismus a význam

      Regulace genové funkce u eukaryot

      Genetický screening

 

17. Molekulární podstata dědičných chorob

      Somatické a gametické chromosomální aberace

      Genetická konzultace a její význam

 

18. Aneuploidie chromosomů

      Mutageny a mutageneze, testování mutagenních účinků

      Charakteristika nádorového bujení

 

19. Mimochromosomová dědičnost, nemendelovská dědičnost

      Reparační mechanismy nukleových kyselin

      Etické a právní aspekty lékařské genetiky

 

20. Význam a struktura chromosomů eukaryot

      Dědičné poruchy metabolismu

      Populace z genetického hlediska, C-H-W rovnováha

 

21. Populační polymorfismy a jejich příčiny

      Metody analýzy nukleových kyselin

      Chromosomové aberace v etiologii neoplázií

 

22. Inbred, příbuzenské sňatky a jejich rizika

      Počet a typy chromosomů, metody chromosomálního vyšetření

      Ontogeneze pohlaví u savců, poruchy

 

23. Prenatální diagnostika vrozených vad

      Transkripce a posttranskripční úpravy RNA u prokaryot

      Teratogeneze, teratogeny

 

24. Malé populace - genový drift, význam pro evoluci

      Hemoglobinopatie

      Vrozené vývojové vady člověka, příklady, rozdělení podle příčin

 

25. Meióza, její regulace a poruchy

      Konjugace, transformace, transdukce

      Reparační mechanismy organismu a jejich genetická kontrola

 

26. Gametogeneze

      Přímá a nepřímá diagnostika geneticky podmíněných chorob analýzou DNA

      Příčiny vzniku chromosomálních aberací

 

27. Genealogická metoda

      Význam a struktura chromosomů prokaryot

      Prenatální diagnostika

 

28. Karyotyp člověka, metody jeho vyšetření

      Struktura a funkce eukaryotní buňky

      Charakteristika nádorově transformovaných buněk

 

29. Odchylky v počtu chromosomů, příčiny a klinické projevy

      Přenos signálů v buňkách

      Nádory s familiárním výskytem

 

30. Syndromy podmíněné aneuploidií gonosomů

      Tumor supresorové geny

      Struktura a funkce prokaryot

 

31. Strukturní přestavby chromosomů

      Protoonkogeny, onkogeny

      Kultivace buněk a tkání in vitro, význam v medicíně

 

32. Chromosomální determinace pohlaví

      Genetické regulace v mnohobuněčných organismech

      Prenatální screening vrozených vad

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html