SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Neurology - B00762
Title: Neurologie
Guaranteed by: Department of Neurology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00600)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/100 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 100 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Additional information: http://www.neuro.LF1.cuni.cz
Old code: 762
Guarantor: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Comes under: Povinné LEK 5.r._19/20
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00384, B00385
Annotation -
Last update: RUZ04610 (30.08.2006)
Neurological examination, basic concepts of of the imaging methods in neurology and of physiotherapy. Common neurological syndromes. The central and the peripheral nervous systhem. The outline of the most frequent neurological disseases.
Literature - Czech
Last update: RUZ04610 (18.02.2015)

Doporučená literatura:

Základní prameny - E-learning
Anamnesa - E-learning
Neurologické vyšetření - E-learning
Obecná neurologie - E-learning
Speciální neurologie - E-learning (https://el.lf1.cuni.cz/neurologie)
Nevšímalová S., Růžička E., Tichý J. et al.: Neurologie. Galén Praha 2002, 2005


Základní prameny

 

E-learning

 

Další zdroje

 • Nevšímalová S., Růžička E., Tichý J. et al.: Neurologie. Galén Praha 2002, 2005
 • Ambler Z. Základy neurologie, 7 vydání, Galén Praha

http://www.neuro.lf1.cuni.cz/vyuka/index.php?page=edu_vl

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (28.01.2020)

https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-28.html

https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-28-version1-zakladni_neurologicke_vysetren.pdf

https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-28-version1-762_otazky_ke_zkousce.pdf

 

Náplň výuky

 • Neurologické vyšetření - praktický nácvik, individuální práce s pacienty.

 • Pomocné vyšetřovací metody v neurologii - principy, indikace a základní výsledky.

 • Obecná neurologie - základní neurologické symptomy a syndromy, topická diagnostika.

 • Speciální neurologie - klinické jednotky, diagnostika a diferenciální diagnostika.

 • Akutní stavy a akutní péče v neurologii.

 • Základy medikamentózní a rehabilitační léčby jednotlivých neurologických onemocnění.

 • Indikace neurochirurgické léčby.

 

 Doporučená literatura

E. Růžička a kol. Neurologie. Triton 2019

http://www.tridistri.cz/neurologie?ItemIdx=0

 Základní prameny

 *podpořeno OPPA CZ.2.17/3.1.00/3327

 E-learning

 Další zdroje

 • Nevšímalová S., Růžička E., Tichý J. et al.: Neurologie. Galén Praha 2002, 2005

 • Ambler Z. Základy neurologie, 7 vydání, Galén Praha

  

Vedoucí výuky 5. ročníku

Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Jiri.Klempir@vfn.cz

Koordinace výuky

Marek Nykl

mnykl@lf1.cuni.cz

 
Organizace výuky a pravidla získání zápočtu

Čtyřtýdenní blok výuky je tvořen semináři (denně od 8:00 do 9:30 na posluchárně kliniky) a stážemi na oddělení (denně od 9:45 do 12:15 hodin, dle rozpisu rozdělení na skupiny). Prezence na seminářích a stážích je sledována a rozhodnutí o omluvě celkem nejvýše 2 dnů absence je v kompetenci vyučujícího asistenta.

Absence delšího trvání bude nutno nahradit po dohodě s vedoucím výuky. Podmínkou je, že zůstane zachována návaznost obecné (1. týden) a speciální neurologie (2.-4. týden bloku).

Součástí výuky je zkoušení asistentem v průběhu stáží. Čtyřtýdenní blok je uzavřen udělením zápočtu. V poslední den bloku je možné skládat zkoušku. Tento termín zkoušky je rezervován pouze pro studenty právě končícího bloku, kteří získali zápočet. Další termíny budou vypsány až ve zkouškovém období na konci semestru.

Součástí zkoušky je i praktická otázka z neurologického vyšetření. Studenti chodí na výuku i na zkoušku vybaveni svým neurologickým kladívkem. Zahraniční stáž je uznána, pokud stáž na neurologii má minimálně stejné trvání jako na 1. LF UK a je hodnocena minimálně stejným počtem kreditů. Zkoušku musí student absolvovat na 1. LF UK nezávisle na tom, zda ji již složil v cizině. Termín je ve zkouškovém období.

 
Podmínky udělení zápočtu

Prezence na nejméně 90 % seminářů v posluchárně a stáží u lůžka (tj. pouze 2 celodenní absence).

Možnosti náhrady absence:

 1. Na konci semestru jsou vypisovány náhradní stáže o trvání 5 pracovních dnů

 2. Ve zcela výjimečných případech individuálně s vyučujícím

 Zápočet je standardně udělován poslední den stáží, nejpozdějším možným termínem k udělení je konec daného akademického roku.

 

Zkouška:

 • Na konci bloku jsou vypsány předtermíny pro dané skupiny

 • Pro studenty, kteří neabsolvují zkoušku na konci bloku jsou vypsány termíny ve zkouškovém období (SIS)

 

 

 

Obecná neurologie Otázka

Detaily obsahu, vysvětlivky

1.

Poruchy vědomí

definice, příznaky, hodnocení tíže (GCS), topická dg.

2.

Poruchy řeči a dalších symbolických funkcí

příznaky a topická dg. poruch fonace, artikulace, fatických, praktických a gnostických fcí

3.

Lobární kortikální syndromy

sy frontálního, parietálního, temporálního, okcipitálního laloku

4.

Symptomy postižení hlavových nervů

poruchy zrakové dráhy, okohybných nervů, trigeminu, centrální a periferní paréza n. facialis, vestibulocochlearis, postranního smíšeného systému, n. hypoglossus

5.

Syndromy postižení mozkového kmene

internukleární oftalmoplegie, alternující kmenové syndromy, bulbární a pseudobulbární syndrom, poruchy řeči a polykání, atd.

6.

Demence a kognitivní poruchy

definice, projevy a klasifikace demence, příznaky dílčích kognitivních poruch, MCI

7.

Syndromy postižení motorického systému

příznaky a topická dg.: centrální a periferní paréza, syndromy z postižení jednotlivých úrovní kortikospinální dráhy a periferního motoneuronu

8.

Extrapyramidový hypokinetický (parkinsonský) syndrom

popis příznaků, patofysiologie, klasifikace příčin

9.

Hyperkinetické extrapyramidové syndromy

třes, chorea, dystonie, myoklonus, tiky - popis příznaků, patofysiologie, klasifikace příčin

10.

Syndromy postižení zadní jámy lební a mozečku

cerebelární syndrom, vestibulární syndromy, bulbární a pseudobulbární syndrom, syndrom koutu mostomozečkového

11.

Poruchy stoje a chůze

poruchy držení těla a stability stoje, základní projevy poruch chůze, anatomicko-klinická klasifikace

12.

Syndrom meningeální, syndrom nitrolební hypertenze

klinické příznaky a zkoušky, likvorové a zobrazovací nálezy

13.

Syndromy z postižení míchy a míšních kořenů

syndrom zadních, postranních provazců míšních, syringomyelický syndrom, postižení epikonu, konu a kaudy

14.

Syndromy postižení periferních nervů na horní a dolní končetině

projevy a klinické známky léze n. medianus, ulnaris, radialis, femoralis, ischiadicus, tibialis, peroneus

15.

Senzitivní poruchy

poruchy povrchového a hlubokého čití, příznaky a topická dg. (např. u míšních lézí)

16.

Svalová slabost: syndromy a základní diferenciální diagnostika

myastenický, myopatický syndrom, dif. dg. s periferními a centrálními parézami

17.

Pomocná vyšetření v neurologii: zobrazovací metody

Principy, indikace a základní nálezy nativních a kontrastních vyšetření rtg, CT a MR; SPECT a PET

18.

Pomocná vyšetření v neurologii: metody klinické neurofysiologie

Principy, indikace a základní nálezy EEG, EMG, evokovaných potenciálů

 

Speciální neurologie Otázka

Detaily obsahu, vysvětlivky

1.

Akutní, paroxysmální a chronické poruchy vědomí

klasifikace, projevy, diferenciální dg. příčin – kolaps, synkopa, epileptické a neepileptické záchvaty, intoxikace, metabolické poruchy

2.

Bolesti hlavy, neuralgie, neuropatická bolest a jiné algické syndromy

klinické projevy, dif. dg., pomocná vyšetření, akutní a chronická terapie, profylaxe

3.

Nitrolební a míšní nádory

primární, metastatické a paraneoplastické postižení nervové soustavy – klinické projevy, dg. a dif. dg., zobrazovací nálezy, terapie

4.

Záněty mozku a míchy

přehled a projevy neuroinfekčních onemocnění, meningitidy, encefalitidy a myelitidy, abscesy a parazitární postižení mozku a míchy, likvorové nálezy, terapie

5.

Ischemické cévní mozkové příhody

klinické formy a jejich projevy, příčiny, patofysiologie, zobrazovací nálezy, terapie, prevence, profylaxe

6.

Spontánní subarachnoidální a mozkové parenchymové krvácení

klinické projevy, příčiny, patofysiologie, zobrazovací nálezy, terapie

7.

Traumata kraniocerebrální a míšní

komoce, kontuze mozková, difusní axonální postižení, epidurální a subdurální hematom; míšní léze – klinické obrazy, dif. dg., vyšetření, terapie

8.

Epilepsie, dětské epileptické syndromy

klasifikace záchvatů a epileptických syndromů, diagnostika včetně typických EEG obrazů, terapie

9.

Polyradikuloneuritidy a polyneuropatie akutní a chronické

akutní a chronické autoimunitní neuritidy, metabolické a toxické neuropatie – klin. projevy, dif.dg., EMG, terapie

10.

Nervosvalová onemocnění

myopatie, myastenie, myotonie, myositis,

amyotrofická laterální skleróza, klinika, EMG nálezy

11.

Roztroušená skleróza mozkomíšní a další demyelinizační a autoimunitní onemocnění CNS

klinické projevy, dg. a dif. dg., likvorové a zobrazovací nálezy, terapie, komplikace

12.

Neurodegenerativní onemocnění

anatomická klasifikace (kortikální, subkortikální, míšní, mozečková), genetika, patologie, klinické projevy

13.

Parkinsonova nemoc a další onemocnění s projevy parkinsonského syndromu

klinické projevy, dg. a dif. dg., farmakol. testy a zobrazovací nálezy, terapie, komplikace

14.

Extrapyramidová onemocnění s hyperkinetickými projevy

esenciální tremor a další příčiny třesu, Huntingtonova neoc a další choreatická onemocnění, dystonické a myoklonické syndromy, Touretteův syndrom

15.

Alzheimerova nemoc a další demenciální onemocnění

epidemiologie, nosologická klasifikace, patologie, diagnostika, terapie

16.

Kořenové syndromy, plexopatie, mononeuropatie a úžinové syndromy

periferní paréza n. facialis, kořenové syndromy horní a dolní končetiny, sy brachiálního a lumbosakrálního plexu, loketního, karpálního a tarzálního tunelu, …

17.

Vertebrogenní syndromy

algické syndromy krční a bederní, diskopatie, spondylogenní myelopatie, kořenové syndromy, diagnostika a terapie, komplikace

18.

Poruchy spánku

Choroby s nadměrnou denní spavostí, s nekvalitním nočním spánkem a abnormální stavy během spánku

19.

Psychomotorický vývoj a vyšetření kojence, dětská mozková obrna

projevy, klasifikace, dif. dg., vyšetření, terapie

20.

Vývojové dětské poruchy s abnormálními pohyby a poruchami chování

Touretteův syndrom, ADHD, autismus,… - dif. dg., patofysiologie, terapie

 

 

Základní neurologické vyšetření

(Růžička E, Marusič P., Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2016 (v tisku) Položka

Způsob vyšetření

optimální poloha

vsedě

1.

Vědomí, orientace, paměť, chování

Orientační zhodnocení bdělosti, pozornosti, orientace osobou, časem a místem – 1) Jaký je den? (přesné datum nebo den v týdnu) 2) Kde se nacházíme? 3) Kolik vám je let? 4) Kde bydlíte? Posouzení paměti na základě vybavení anamnestických údajů. Posouzení chování během vyšetření.

2.

Řeč včetně artikulace

Při běžné konverzaci v rámci odběru anamnézy a vlastního vyšetření orientační posouzení řeči z hlediska fatických funkcí (plynulost, slovní obsah, hledání slov, větná stavba, porozumění instrukcím) i z hlediska artikulace (hlasitost, fonace, artikulace, plynulost, melodičnost).

3.

Orientační vyšetření zorného pole

Ve všech kvadrantech včetně oboustranné simultánní stimulace. Vyšetřující je proti pacientovi ve vzdálenosti cca 1 m, rozpaží obě HK tak, aby umístil své ruce doprostřed vzdálenosti mezi sebou a pacientem. Vyzve pacienta, aby se mu díval na nos a ohlásil, když uvidí pohyb prstů v horních kvadrantech zorného pole. Poté pohybuje prsty střídavě na pravé a levé ruce a pak i současně na obou rukách. Obdobně poté v dolních kvadrantech zorného pole. Vyšetřující kontroluje, že pohyb také sám vidí (konfrontační vyšetření).

4.

Sledovací oční pohyby a posouzení zornic

Nejméně na délku paže od očí pacient sleduje předmět (prst, kladívko, apod.) v horizontálním a poté vertikálním směru („do kříže“) bez pohybu hlavy (pomůže instrukce, aby si pacient položil ukazovák na bradu). Hodnotí se rozsah a plynulost pohybu očí, ev. nystagmus. Otázka na diplopii. Posouzení šíře zornice a izokorie.

5.

Vyšetření hybnosti obličeje

Výraz a symetrie obličeje v klidu a při běžné konverzaci. Cíleně pohyby v inervační oblasti horní a dolní části n. facialis (zvedne obočí, vycení zuby).

6.

Vyšetření jazyka

Poloha jazyka v klidu a při plazení, včetně posouzení trofiky, fascikulací.

7.

Svalový tonus na HK

Odpor kladený pasivnímu pohybu v zápěstí a v lokti (pomalý pohyb – rigidita, rychlý – spasticita).

8.

Zkoušky svalové síly na HK

Vyšetření proximálních a distálních svalových skupin – 1) Elevace loktů nad horizontálu (HK pokrčené v abdukci), 2) Současný stisk obou rukou (vyšetřující vloží pacientovi do každé dlaně své dva prsty). Obě zkoušky provádět maximální silou proti odporu, vyšetřující posuzuje sílu a symetrii.

9.

Bicipitový reflex

Pasivní semiflexe v lokti, podepřené předloktí, relaxované svaly. Poklep na šlachu m. biceps v lokti. Posouzení výbavnosti, symetrie.

10.

Tricipitový reflex

Pasivní abdukce v rameni a semiflexe v lokti, relaxované svaly. Přímý poklep na šlachu m. triceps nad olecranon ulnae. Posouzení výbavnosti, symetrie.

11.

Dufourův příznak

Předpažení obou HK do horizontály v maximální supinaci, zavřené oči (posouzení případného stáčení do pronace a/nebo poklesu HK).

12.

Taxe prst-nos

Rozpažení HK, otevřené oči, dotknout se postupně pravým a levým ukazovákem špičky nosu. Pohyb by neměl být příliš pomalý, optimálně cca 1 sek.

optimální poloha

vleže na zádech

13.

Svalový tonus na DK

Odpor kladený pasivnímu pohybu v hleznu a v koleni (pomalý pohyb – rigidita, rychlý – spasticita).

14.

Zkoušky svalové síly na DK

Vyšetření proximálních a distálních svalových skupin – 1) Síla flexe v kyčli – elevace kolen, 2) Dorzální a plantární flexe nohy. Obě zkoušky provádět maximální silou proti odporu, vyšetřující posuzuje sílu a symetrii. Alternativně 2) chůze po patách a špičkách. Hodnotíme výšku elevace a symetrii.

15.

Patelární reflex

DK v semiflexi, paty opřené o podložku, vyšetřující může podepřít stehno, poklep na šlachu m. quadriceps pod patelou. Posouzení výbavnosti, symetrie.

16.

Reflex Achillovy šlachy/ medioplantární

DK v semiflexi, vyšetřující drží nohu tak, aby byl m. triceps v přiměřeném předpětí. Poklep na šlachu, případně medioplantárně. Posouzení výbavnosti, symetrie.

17.

Příznak Mingazziniho

DK zdvihnuty, nedotýkají se, stehna vertikálně, bérce horizontálně, vyšetřující případně nastaví do symetrické polohy. Hodnotíme pokles bérce.

18.

Příznak Babinského

Dráždění planty přiměřeně ostrým předmětem (nikoli špendlíkem) po zevní hraně od paty a pod hlavičkami metatarzů směrem k palci.

19.

Taxe pata-koleno

Vleže (bez kontroly zraku), z výchozí polohy s nataženými DK, položení paty z výšky na koleno a sjetí po bérci ke kotníku.

20.

Taktilní čití

Dotyky oboustranně na obličeji, hřbetu předloktí nebo rukou, a na stehnu nebo bérci. Pacient hlásí, zda dotyky cítí symetricky.

optimální poloha

stoj a chůze

21.

Rombergova zkouška

Stoj spojný, následně zavření očí. Posuzuje se zhoršení stability během 20 s po zavření očí, případně rozšíření baze, úkrok do strany. Mírná nejistota a oscilace na místě bez úkroku jsou v mezích normy.

22.

Chůze

Hodnotit chůzi na vzdálenost aspoň 3 m a zpět. Posuzuje se držení těla, šíře baze DK, délka kroku, rychlost, symetrie, souhyby HK, otočky – nestabilita, zárazy.

 

Education plan -
Schedule block
Week of the block Day From - To Education type Theme Teacher Note
1Monday08:00 - 12:15lecture+internshipObecná neurologiehttp://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-28.html Na stáže: plášť a doporučujeme vlastní neurologické kladívko. Stáže s As. Řeháčkovou jsou vždy: Karlovo nám. 32; 4.p. RS Centrum. Prezence na seminářích a stážích je sledována a rozhodnutí o omluvě celkem nejvýše 2 dnů absence je v kompetenci vyučujícího asistenta. Absence delšího trvání je nutné nahradit v době náhradních stáží, které se vypisují na konci semestru a budou vyvěšeny na nástěnce - Kateřinská 30, P-2 naproti recepci. Semináře NK (středa od 15:00h) https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-211.html . Po absolvování kurzu bude z daného předmětu dostatek míst na zkoušku pro každého studenta, (pátek a pondělí). Tyto termíny jsou vyhrazeny pouze pro skupinu, která ukončila BLOK. Další termíny pro studenty, kteří nevyužili termín nebo neudělali zkoušku, budou k dispozici během zkouškového období.
Tuesday08:00 - 12:15lecture+internshipObecná neurologie 
Wednesday08:00 - 12:15lecture+internshipObecná neurologie 
Thursday08:00 - 12:15lecture+internshipZáklady obecné dětské neurologie 
Friday08:00 - 12:15lecture+internshipPoruchy vědomí  
2Monday08:00 - 12:15lecture+internshipCévní mozkové příhody  
Tuesday08:00 - 12:15lecture+internshipParkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy  
Wednesday08:00 - 12:15lecture+internshipHyperkinetické extrapyramidové syndromy a onemocnění  
Thursday08:00 - 12:15lecture+internshipEpilepsie  
Friday08:00 - 12:15lecture+internshipMeningitidy, encefalitidy, myelitidy, radikuloneuritidy  
3Monday08:00 - 12:15lecture+internshipNervosvalová onemocnění a neuropatie  
Tuesday08:00 - 12:15lecture+internshipNeuroonkologie 
Wednesday08:00 - 12:15lecture+internshipTraumata kraniocerebrální, míšní  
Thursday08:00 - 12:15lecture+internshipRoztroušená skleróza  
Friday08:00 - 12:15lecture+internshipOnemocnění páteře včetně cervikální myelopatie, lumbago, radikulární a pseudoradikulární sy, kauda, základní úžinové syndromy periferních nervů  
4Monday08:00 - 12:15lecture+internshipPoruchy spánku  
Tuesday08:00 - 12:15lecture+internshipBolest (cefalgie, neuralgie, neuropatická bolest)  
Wednesday08:00 - 12:15lecture+internshipDemence (hlavní jednotky, dif. dg.)  
Thursday08:00 - 12:15lecture+internshipDětská neurologie  
Friday08:00 - 12:15lecture+internshipPřezkoušení propedeutiky + ZKOUŠKA https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-28-version1-762_otazky_ke_zkousce.pdf Doporučujeme s sebou na zkoušku neurologické kladívko. Kateřinská 30,P-2, Sraz: před Velkou posluchárnou; Na konci bloku se konají předtermíny pro danou skupinu. Student, který nesložil zkoušku nebo neměl zájem o předtermín, se může přihlásit ke zkoušce do SISu ve zkouškovém období.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html