SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Pharmacology 2 - B00386 (Všeobecné lékařství)
Title: Farmakologie 2
Guaranteed by: Institute of Pharmacology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00190)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Perlík
Old code: 386
Guarantor: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Comes under: Povinné LEK 4.r._19/20
Attributes: Lékařství
Teoretický předmět
Pre-requisite : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00051
P//Is pre-requisite for: B02921, B03007, B00410, B00306, B00579, B00305, B00302, B00304, B01073, B00609, B01672, B01235, B01313, B01316, B01607, B01075, B01076, B00124, B00120, B00760, B02176, B02169, B02418, B00602, B00307
XP//In complex pre-requisite: B02548
Annotation -
Last update: Erudio (12.10.2005)
Pharmacology, pharmacodynamics, molecular mechanisms of drug effects, pharmacokinetics, monitoring of drug plasma levels and drug effects, side effects of drugs, system- and disease-oriented drug groups.
Literature - Czech
Last update: MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. (20.05.2019)

ŠVIHOVEC, J. (ed.): Farmakologie, Grada 2018

LUELLMANN H.: Barevný atlas farmakologie.  Grada Publishing a.s. 2012. ISBN 978-80-247-3908-3

PERLÍK, F., SLANAŘ, O.: Individualizace farmakoterapie, Triton 2016

ČERNÝ, D.: Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů. Karolinum 2010.

PERLÍK, F.: Základy klinické farmakologie. Praha, Galén 2008

 

Doplňující literatura:

SKLENÁŘ, Z. a V. ŠČIGEL. Magistraliter receptura ve stomatologii. 1. vyd. Praha: Česká stomatologická komora v nakladatelství Havlíček Brain Team, 2012.

SKLENÁŘ, Z.: Magistraliter receptura v dermatologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009.

VOTAVA, M. a J. SLÍVA. Farmakologie. Nakladatel: Triton, 2010.

  Farmakologie je dynamicky se rozvíjející obor, ve kterém se úzce prolínají poznatky z fyziologie, biochemie i molekulární biologie. Zároveň jde o obor reflektující klinické aspekty daného onemocnění. Třebaže se množství registrovaných léčiv každým rokem zvyšuje, je třeba si uvědomit i složitou cestu, kterou musí potenciálně účinná nově objevená léčivá látka urazit, než začne být hodnocena v klinických studiích, a dostane se tak až k nemocnému. Ani poté však její životní cyklus nekončí. I po uvedení do běžné klinické praxe je neustále sledována její bezpečnost a v případě objevení jiné látky s lepším účinnostně-bezpečnostním profilem je jí zcela nahrazena. Neexistuje mnoho léčivých látek, které jsou běžně užívány po dobu několika desetiletí.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. (30.09.2019)

Podmínky pro udělení zápočtu z farmakologie:

  • aktivní účast na seminářích, maximálně dvě absence
  • úspěšné absolvování všech testů dle programu seminářů

 

Pravidla průběhu zkoušky

 Rozsah znalostí požadovaný ke zkoušce je definovaný zkouškovými otázkami, učebnicí farmakologie a obsahem přednášek i seminářů. Předpokládá se, že student získá některé znalosti samostudiem, a že bude schopen aplikovat znalosti, které získal při studiu jiných předmětů.

 Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Pro 1. a 2. opravný termín nemusí student splnit bodový limit testu.

V průběhu zkoušky není dovoleno používat Pharmindex Brevíř či jiné lékové databáze.

 1. Písemná část

 a. Test

Zahrnuje otázky z učiva zimního i letního semestru. Studenti musí napsat test s limitem alespoň 70% správně zodpovězených otázek. Pokud nesplní limit jsou klasifikováni "neprospěl(a)".

Při 1. a 2. opravném termínu nemusí studenti splnit bodový limit testu.

 Výsledky testu jsou brány v potaz při výsledném hodnocení (nesplnění bodového limitu může znamenat výrazné snížení výsledného hodnocení zkoušky).

 b. Receptura

Sestává z písemné preskripce dvou přípravků. Výrazná neznalost může být důvodem neúspěchu u celé zkoušky.

  2. Ústní část

 Skládá se ze 2 otázek, které se losují.

Pokud jde student na druhý opravný termín (třetí termín) je zkoušen komisí minimálně dvou zkoušejících.

 

Detailní popis podmínek a průběhu zkoušky z farmakologie - viz webové stránky Farmakologického ústavu 1.LF UK:

https://farm.lf1.cuni.cz/pravidla-konani-zkousek-z-farmakologie-na-farmakologickem-ustavu-1-lf-uk

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z FARMAKOLOGIE

od 2017/2018


1.
- Adrenergní mediace (adrenergní neurotransmise, typy receptorů, jejich lokalizace a  funkce, dělení látek ovlivňujících sympatikus - látky působící přímo a nepřímo).

- Hypnotika, sedativa.

2.
- Cholinergní mediace (cholinergní transmise, cholinergní receptory, jejich lokalizace a ovlivňované funkce, hlavní použiti jednotlivých skupin cholinergních látek).

- Léčiva ovlivňující homeostázu minerálů v kostech, léčba osteoporózy.


3.
- Nesteroidní protizánětlivé látky, mechanismus účinků, terapeutické použití, nežádoucí účinky (včetně nežádoucích účinků specifických inhibitorů COX-2).

- Kombinace antimikrobiálních látek; výhody a nevýhody, příklady synergismu a antagonismu jednotlivých kombinací.4.
- Celková anestetika a léčiva používaná k premedikaci.

- Distribuce léčiva v organismu (distribuční objem – význam pro dávkování léčiva); jedno i více kompartmentový systém; nultý a první řád ve farmakokinetice.5.
- Perorální antidiabetika.

- Centrální myorelaxancia - mechanismus účinku, terapeutické a nežádoucí účinky.6.

- Farmakokinetika; základní parametry a vzorce pro výpočet farmakokinetických parametrů, význam jednotlivých parametrů.


- Antikoagulancia, včetně NOAC (nových perorálních antikoagulancií).


7.
- Diuretika (dělení, mechanismy účinku; terapeutické použití jednotlivých skupin diuretik).

- Zásady léčby bolesti - analgetika

8.
- Antiepileptika (skupiny antiepileptik včetně novějších látek, mechanismus účinku, zásady podávání antiepileptik, volba léku při různých typech epilepsie).

- Léčba anafylaktického šoku.

9.
- Parkinsonova nemoc, Alzheimerova demence a další degenerativní onemocnění CNS - současné možnosti farmakoterapie.

- Závislost účinku na dávce (typy dávek, vztah dávka - účinek, plasmatická hladina -  účinek, terapeutické rozmezí, terapeutický index).


10.
- β sympatolytika (rozdělení; kardiální a nekardiální indikace podávání, nežádoucí účinky).

- Zvláštnosti farmakoterapie v těhotenství a během laktace; teratogenní účinky léčiv; léky, které je možné v těhotenství u závažných stavů použít (hypertenze, diabetes, astma bronchiale, infekční onemocnění, epilepsie).11.
- Inotropika a léky používané při akutním srdečním selhání.

- Léčiva používaná proti herpetickým virům, virům chřipky a infekčních hepatitid (přehled).


12.
- Neuroleptika (včetně atypických neuroleptik).

- Klinické hodnocení léčiv, bioekvivalenční studie, farmakoterapie založená na důkazech.


13.
- Antimanika a antidepresiva (skupiny antidepresiv včetně SSRI, SNRI aj.).

- Tyreoidální léčiva.


14.
- Intoxikace léky; zásady péče o pacienta, antidota. 


- Antiastmatika


15.
- Časový průběh hladin léčiv v organismu. Význam pro optimalizaci dávkování látek. Terapeutické monitorování hladin léčiv (příklady).

 

- Makrolidy a antibiotika příbuzná makrolidům.


16.
- Terapeutické možnosti snížení aktivity renin- angiotenzin-aldosteronového systému; význam pro prognózu u kardiovaskulárních onemocnění.

- Androgeny a antiandrogeny - účinky a terapeutické použití.


17.
- Biologická, genová léčba, léčiva pro vzácná onemocnění („orphan drugs“) -  význam, příklady.

- Glukokortikosteroidy   terapeutické využití, nežádoucí účinky.

18.   
- Léčiva používaná v dermatologii.

 

- Vedlejší a nežádoucí účinky léčiv - klasifikace (závislost na dávce - konkrétní příklady). Význam farmakovigilance.19.
- Léčiva používaná u anginy pectoris (přehled skupin, další indikace, nežádoucí účinky, absolutní kontraindikace).


- Nežádoucí účinky antibiotik (alergické reakce, toxický vliv na nervové ústrojí, pohybový aparát, gastrointestinální, hematopoetický, kardiovaskulární, nefrotoxicita) - příklady.

 


20.
- Alfa a beta sympatomimetika (rozdělení podle selektivity, terapeutické využití, nežádoucí účinky).

- Přívodní cesty léčiva do organismu (vztah způsobu aplikace k rychlosti a délce účinku léčiva, vztah k farmakokinetice látky); lékové formy.21.
- Antihypertenziva druhé řady.

- Antimykotika k celkovému i lokálnímu použití.


22.
- Léčiva používaná k terapii u obezity a metabolického syndromu.

- Alkylační látky v chemoterapii zhoubných nádorů; mechanismus cytotoxického působení, nežádoucí účinky a toxicita, terapeutické využití.

 


23.
- Význam zvýšené aktivity sympatiku u kardiovaskulárních onemocnění - terapeutické možnosti jejího snížení. 


- Opioidní analgetika


24.
- Antihypertenziva první řady.

- Antituberkulotika.


25.
- Parasympatomimetika (indikace podávání, nežádoucí účinky).

- Antiemetika, antimigrenika.


26.
- Betalaktamová antibiotika (kromě cefalosporinů).

- Zvláštnosti farmakoterapie a dávkování léků u dětí a starších pacientů. Úprava dávkování v závislosti na funkci eliminačních orgánů.27.
- Lokální anestetika, přehled látek, intoxikace lokálními anestetiky.

- Střevní protizánětlivá a ostatní léčiva používaná u nespecifických střevních zánětů (včetně biologických léčiv)


28.
- Mechanismus účinku léčiv na molekulární úrovni; cílové struktury specifického působení léčiv; léčiva s účinky nezávislými na receptorech (příklady).

- Cefalosporiny (rozdíly mezi jednotlivými skupinami, klinické použití).


29.
- Terapeutické použití anticholinergních látek.

- Ženské pohlavní hormony, hormonální antikoncepce u žen, hormonální substituční terapie.


30.
- Biotransformace léčiv a její význam pro vylučování farmak z organismu (typy biotransformací, enzymová indukce a inhibice).


- Chemoterapie zhoubných nádorů; klasifikace, rezistence k cytotoxickým látkám; hormonální látky v léčbě zhoubných nádorů, nově vyvíjené látky (biologická léčiva, inhibitory kináz, imunoterapeutika aj.).


31.
- Farmakoterapie chronického srdečního selhání.

- Laxancia a obstipancia.


32.
- Periferní myorelaxancia.


- Krev, plazma, krevní náhražky; antianemika


33.
- Koronární vazodilatancia a látky používané u ischemické choroby srdeční. 

- Tokolytika, uterotonika a léčiva indukující děložní činnost (prostaglandiny).


34.
- Antiagregancia a fibrinolytika. Hemostatika, antifibrynolitika.

- Anabolické steroidy - terapeutické použití a zneužívání u sportovců.

 


35.
- Alfa-adrenergní sympatolytika, přímá vasodilatancia, venofarmaka.


- Antirevmatika, antiuratika.


36.
- Inhibitory vápníkových kanálů.

- Interakce léčiv: typy interakcí, interakce s potravou (příklady). Polypragmazie.


37.
- Interindividuální variabilita v citlivosti pacientů na léky (příčiny). Farmakogenetika (význam, praktické využití, příklady).


- Antiarytmika (rozdělení, mechanismus působení); preferenčně používaná antiarytmika (včetně nových látek).


38.
- Antihistaminika (dělení, terapeutické indikace, nežádoucí účinky).
- Antimetabolity, antibiotika a rostlinné alkaloidy v léčbě zhoubných nádorů.39.
- Základní kvantitativní hlediska farmakon-receptorové interakce (afinita, vnitřní aktivita); agonismus, parciální agonismus, kompetitivní a nekompetitivní antagonismus (graficky znázorněte na křivce závislosti účinku na dávce/koncentraci léčiva).

- Imunosupresiva, imunomodulancia (klinická aplikace imunosupresiv, vztah mezi imunoterapií a nádorovou chemoterapií).


40.
- Látky používané k léčbě alergických reakcí.

-  Tetracykliny a příbuzná antibiotika, glykopeptidová antibiotika, linkosamidy, nitroimidazoly, chemoterapeutika inhibující tvorbu kyseliny listové.


41.
- Antihypertenziva přehled; postavení beta blokátorů mezi antihypertenzivy, beta blokátory s vazodilatačním účinkem.

- Hypotalamické a hypofyzární hormony a jejich inhibitory – přehled, klinické využití.


42.
- Léčiva používaná k terapii vředové choroby gastroduodenální.

- Protivirové látky; léčiva užívaná k léčbě u pacientů s HIV/AIDS (mechanismy účinku, klinické použití, nežádoucí účinky).

 


43.
- Léčiva používaná v kardiologii u akutních stavů (akutní srdeční selhání, infarkt myokardu, hypertenzní krize).

- Látky používané u erektilní dysfunkce.


44.
- Antibiotika pro speciální použití (protistafylokoková, proti anaerobům, legionelám, chlamydiím a pseudomonádám).

- Antitusika a expektorancia; dekongescia.


45.
- Aminoglykosidy; mechanismus účinku, indikace, nežádoucí účinky.

- Anxiolytika.46.
- Spazmolytika GIT a léky ovlivňující střevní motilitu. Spasmoanalgetika.

 

- Hormony kůry nadledvin (farmakodynamické účinky, indikace podávání, nežádoucí účinky); inhibitory adrenkortikální biosyntézy.


47.
- Základní farmakokinetické parametry ovlivňující hladinu léčiva v ustáleném stavu (steady-state) - eliminační konstanta, eliminační poločas, clearance léčiva, renální a nerenální clearance.


- Léčba závislostí; kouření a lékové interakce.


48.
- Psychostimulancia (klinické použití, léková závislost) a nootropní látky.

- Fluorochinolony, chinolony a léky pro léčbu močových infekcí.


49.
- Hypolipidemika

- Antiprotozoální látky.  Klinicky používaná antihelmintika.


50.
- Hormony pankreatu; insulin (mechanismus účinku, typy insulinů a jejich použití při  léčbě diabetes mellitus).

 

- Bronchodilatancia, farmakoterapie CHOPN (přehled).

https://farm.lf1.cuni.cz/pravidla-konani-zkousek-z-farmakologie-na-farmakologickem-ustavu-1-lf-uk

 

Education plan -
Schedule semestral
Educational week Date From - To Education type Theme Teacher Note
101.10.201912:30 - 14:15lecture+seminarAntimikrobiální léčbaPharmDr. Martin Šíma, Ph.D.Výuka Farmakologie - organizace výuky - 1. - 3. výukový týden Povinné semináře budou probíhat ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu UT 1.10. 12:30 - 14:15 ST 2.10. 14:15 - 16:00 (2. mezipatro). Výuka Farmakologie - organizace výuky - 1. - 3. výukový týden Povinné semináře budou probíhat ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu (2. mezipatro).
209.10.201912:30 - 14:15lecture+seminarLéčiva používaná u onemocnění kardiovaskulárního systému - Srdeční selhání - Postavení léčiv ovlivňujících aktivitu RAAS u kardiovaskulárních onemocnění MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D.ST 9.10.14:15 - 16:00SKUPINA A (4001 - 4010), SKUPINA B (4010 - 4016) ČT 10.10.12:30 - 14:15
315.10.201912:30 - 14:15lecture+seminarLéčiva používaná u ischemické choroby srdeční. Přehled antihypertenziv. MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. UT 15.10. 12:30 - 14:15 ST 16.10. 14:15 - 16:00 UT 15.10. 12:30 - 14:15 SKUPINA A (4001 - 4010) SKUPINA B (4010 - 4016) ST 16.10. 14:15 - 16:00
421.10.201913:00 - 16:15seminarFarmakoterapie bakteriálních onemocnění - kazuistiky. 
22.10.201913:00 - 14:30lectureAntiarytmika.MUDr. Pavel Horák, MBA, CSc. 
529.10.201913:00 - 14:30lectureLéčiva ovlivňující krevní srážení.PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D. 
29.10.201913:00 - 16:15seminarAntivirotika – léčba HIV/AIDS. Antimykotika, antiparazitární látky - přehled. 
604.11.201913:00 - 16:15seminarTest antimikrobiální látky. Opakování farmakokinetiky (výpočty - příklady).  
05.11.201913:00 - 14:30lectureHypolipidemika – léčba metabolického syndromu. MUDr. Pavel Horák, MBA, CSc. 
711.11.201913:00 - 16:15seminar Terapie hypertenze přehled + kazuistiky.  
12.11.201913:00 - 14:30lectureHormony přehled; glukokortikoidy. MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. 
818.11.201913:00 - 16:15seminarTest - farmakoterapie KV systému. Farmakoterapie obezity, poruch funkce štítné žlázy.  
19.11.201913:00 - 14:30lectureImunofarmakologie. Buněčná a genová terapie, biologická léčba.prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 
925.11.201913:00 - 16:15seminarPerorální antidiabetika (nová společná prezentace + kazuistiky). 
26.11.201913:00 - 14:30lectureLéčiva používaná u diabetes mellitus – inzulíny. MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. 
1002.12.201913:00 - 16:15seminarTest - antidiabetika. Léčiva ovlivňující homeostázu vápníku a dalších minerálů. Farmakoterapie osteoporózy. 
03.12.201913:00 - 14:30lectureLéčiva používaná při onemocněních dýchacího systému. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D. 
1109.12.201913:00 - 16:15seminarLéčiva chorob dýchacího systému – kasuistiky. 
10.12.201913:00 - 14:30lectureProtinádorová farmakoterapie I – obecné principy, přehled chemoterapeutik. MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. 
1216.12.201913:00 - 16:15seminarTest – farmakoterapie dýchacího systému. Farmakoterapie akutních stavů (nová společná prezentace + kazuistiky).  
17.12.201913:00 - 14:30lectureProtinádorová farmakoterapie II – hormonální a cílená léčba.MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. 
1306.01.202013:00 - 16:15seminarFarmakoterapie v revmatologii: revmatoidní artritida, osteoartritida, dna. 
07.01.202013:00 - 14:30lecturePaliativní farmakoterapieMUDr. Olga Bartošová, Ph.D. 
1413.01.202013:00 - 16:15seminarOpakování psychofarmaka. Opakování receptury. 
14.01.202013:00 - 14:30lectureZvláštnosti farmakoterapie u těhotných žen, při kojení, u dětí a starších nemocných.vyučující: MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D.
1520.01.202013:00 - 16:30seminarTest – psychofarmaka. ZÁPOČET  
21.01.202013:00 - 14:30lectureLéčiva používaná k terapii onemocnění urogenitálního traktu, léčiva používaná v porodnictví. MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html