SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Biology and Genetics 1 - B00005 (Všeobecné lékařství)
Title: Biologie a genetika 1
Guaranteed by: Institute of Biology and Medical Genetics First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00160)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C [HT]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Jaroslav Kotlas, jkotl@lf1.cuni.cz
Additional information: http://biol.lf1.cuni.cz/menu.htm
Old code: 5
Guarantor: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Attributes: Lékařství
Teoretický předmět
Is pre-requisite for: B00035, B00360, B02857, B02078
Is interchangeable with: B03009
Annotation -
Last update: KOT02392 (21.04.2008)
Biology of procaryotic and eucaryotic cell. Mitosis, meiosis, regulation. Mendelian inheritance. Gene interaction. Multifactorial inheritance. Genetic analysis. Gene linkage. Genealogy. Human chromosomes and chromosomal aberrations.
Syllabus -
Last update: KOT02392 (15.09.2010)

CONTENT OF THE COURSE IN BIOLOGY AND MEDICAL GENETICS

Cellular Basis of Inheritance

Structure and Function of Prokaryotes

Reproduction and Genetics of Bacterias and Viruses

Conjugation, Transformation and Transduction.

Episomes and Plasmids

Structure and Function of Eukaryotic Cells

Signal Transmission in the Cell (receptors, G proteins, T kinases)

The Cell Cycle and its Regulation and Disturbances

Mitosis and its Disturbances

Cell and Tissue in vitro Cultivation

Meiosis and its Disturbances

Gametogenesis

Chromosomes

Structure of the Prokaryotic Chromosomes

Structure the Eukaryotic Chromosomes

Chromosome Number and Structure, Techniques of Examination

Human Chromosomes (Karyotype)

The Sex Chromosomes and Sex Determination

Disorders of the Autosomes

Disorders of the Sex Chromosomes

Abnormalities of Chromosome Structure

Aetiology of Chromosome Abnormalities

Indications for Chromosome Analysis

Prenatal Diagnosis of Chromosome Abnormalities

Germ Cell and Somatic Cell Chromosome Mutations

Patterns of Inheritance

Genotype Variation, Mutations and Recombination

Phenotype Variation, Environmental Influences

G. Mendel and his Laws of Inheritance

Family Studies, Pedigree Analysis

Twins and Twin Studies

Patterns of Autosomal Dominant Inheritance

Patterns of Autosomal Recessive Inheritance

Patterns of X-Linked Inheritance

Multifactorial Inheritance, Heritability

Disorders with Multifactorial Inheritance in Man

Genetic Liability, Threshold Model.

Dihybridism, non-allelic genes interaction

Multiple Alleles

Genetic Linkage

Crossing-over, its mechanism and importance

Genetic Linkage Analysis

Genetic Mapping, Application of Human Genome Mapping

Extrachromosomal and Non-Mendelian Inheritance

Molecular Basis of Inheritance

DNA, Structure and Function

RNAs, Structure and Function

Gene Structure and Function

The Genetic Code

Protein coding and signal sequences of DNA

DNA Replication

Transcription and RNA Processing and Splicing

Translation and Posttranslational Processing

Gene Expression and its Regulation in Prokaryotes

Gene Expression and its Regulation in Eukaryotes

Mutagenes and Mutagenesis

Gene Mutations, Types and Effects

DNA Repair Mechanisms and their Disturbances

Haemoglobin and the Haemoglobinopathies

Nucleic Acid Polymorphism

Protein Polymorphism

The Molecular Basis of Genetic Diseases

The Inborn Errors of Metabolism, Prevention and Therapy

Gene Manipulation

DNA Diagnostic Direct Methods

DNA Diagnostic Indirect Methods

Physical Mapping of Human Genome, HUGO

Immunogenetics

The Major Histocompatibility Complex, HLA

Genetics of Immunoglobulin Structure and Diversity

Genetics of Transplantations

Genetic Control of Immune Response

The Function and Cooperation of Immunocompetent Cells

The ABO Blood Groups, Genetics and Clinical Importance

Rhesus Blood Group. Haemolytic Disease of the Newborn

Immunodeficiency, Immunotolerance

Developmental Genetics

Genetics of Embryonic Development,

Cell Differentiation

Aging and Death, Apoptosis.

Genomic Imprinting

Sex Differentiation and its Disturbances

Dysmorphology, Birth Defects in Humans

Teratogenesis and Teratogenes

Mutagenic and teratogenic factors of Environment

Cancer Genetics

Cancer Cells Characteristics

Protooncogenes and Oncogenes

Tumour Suppressor Genes

Mutator Genes and Genome Stability.

Cancer Families

Presymptomatic Diagnostics of Cancers

Immunity and Tumours, Gene Therapy

Population Genetics

Mendelian Population, Castle-Hardy-Weinberg Law

Genetic Polymorphisms

Factors Affecting C.-H.-W. Equilibrium

Natural Selection (types)

Inbreeding, Consanguinity and Inherited Diseases

Genetic Drift and Gene Flow

Genetic Mechanisms of Evolution

Chromosome and Protein Evolution

Evolution of the Human Species, Races

Ecology, Main Ecology Problems.

Medical Genetics

Genetic Counseling

Carrier Detection and Presymptomatic Diagnostics

Population Screening

Prenatal Diagnosis of Genetic Diseases

Prevention and Treatment of Genetic Diseases

Gene Therapy

Ethical Issues in Medical Genetics, Eugenics.

Literature - Czech
Entry requirements - Czech
Last update: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. (19.03.2020)

Studenti se dostaví v den zahájení výuky do "Rotundy" Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN - Purkyňův ústav, Albertov 4, Praha 2 - přízemí vpravo.
Požadujeme: A4 nelinkovaný sešit na protokoly a J.Kotlas a kol.: Návody k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky (viz doporučená literatura)
Přezutí a bílý plášť nejsou nutné.

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

z důvodu zrušené prezenční výuky vám přinášíme výukové materiálu k cytogenetickému bloku v on-line podobě. Materiály zde budou dále doplňovány a updatovány. Vaši kroužkoví vyučující jsou vám nadále k dispozici ke konzultacím přes email.

 

Vaším hlavním úkolem je v tuto chvíli zpracovat v rámci domácího studia protokoly z 5 praktik cytogenetického bloku, jak je uvedeno níže. Hlavním vodítkem je pro Vás formulář protokolu, návodem k řešení je prezentace, kterou vám dáváme níže k dispozici jak v interaktivním prostředí Adobe Connect (vyžaduje Flash player), tak i v klasickém formátu PDF. Řada úkolů má podrobné zadání přímo na webových stránkách - veškeré potřebné odkazy máte uvedené níže. Pozor, samotné prezentace zpravidla obsahují řešení zadaných úkolů, proto je doporučujeme prohlížet celé, až poté, co si jednotlivé úkoly zkusíte sami vyřešit.

Interaktivní mikroskopie

Preparáty, které prohlížíme během praktik, jsou plně přístupné i z domova. Návod na vzdálený přístup k interaktivní mikroskopii naleznete na této adrese: https://www.lf1.cuni.cz/mikroskop-olympus-dotslide

Přístupové údaje k našim preparátům:

database name: BIOLOGIE_GENETIKA
name: biol_student
password: student

Atlas karyotypů:

Atlas patologických karyotypů jsme pro vás připravili na portálu WikiSkripta.

 

Jednotlivá praktika:

  1. Mitóza: Protokolprezentace (PDF), úkoly k řešení
  2. Meióza: Protokolprezentace (PDF), návod k hodnocenířešení
  3. Numerické chromosomové aberace: Protokolprezentace (PDF)
  4. Strukturní chromosomové aberace: Protokolprezentace (PDF)
  5. Klinická cytogenetika: Protokolprezentace (PDF), úkoly k řešení

 

 Přednášky:

  1. Doc. Liška - Mitóza a meióza: prezentace (PDF)
  2. Dr. Mihalová - Struktura a funkce chromosomů eukaryot. Karyotyp člověka a metody jeho vyšetření.: prezentace (PDF)

 

Další odkazy:

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: KOT02392 (11.09.2014)

         1.         Základní zákony genetiky

         2.         Dihybridismus

         3.         Aditivní model polygenní dědičnosti

         4.         Interakce nealelních genů

         5.         Genová vazba

         6.         Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace

         7.         Genotyp a prostředí

         8.         Dědičnost multifaktoriálních znaků a chorob

         9.         Dědivost a význam jejího hodnocení v lékařství

       10.       Multifaktoriálně podmíněné znaky u člověka

       11.       Genealogická metoda

       12.       Autosomálně dominantní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka

       13.       Autosomálně recesivní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka

       14.       Dědičnost pohlavně vázaná v pokusu a rodokmenu, příklady znaků u člověka

       15.       Dvojčata a dvojčecí metoda v genetice

       16.       Genetické metody vazebné analýzy

       17.       Genetické metody asociační analýzy

       18.       Metody genetické analýzy v experimentu a genetice člověka

       19.       Genetické mapování u člověka

       20.       Genetické mapy a jejich význam

       21.       Struktura a funkce eukaryotní buňky

       22.       Buněčný cyklus, jeho regulace a poruchy

       23.       Buněčná signalizace

       24.       Mitóza, její regulace a poruchy

       25.       Meióza, její regulace a poruchy

       26.       Crossing-over, jeho mechanismus a význam

       27.       Gametogeneze

       28.       Mimojaderná dědičnost

       29.       Nemendelovská dědičnost

       30.       Struktura a typy eukaryotních chromosomů

       31.       Metody chromosomálního vyšetření

       32.       Molekulární cytogenetika

       33.       Karyotyp člověka, metody jeho vyšetření

       34.       Odchylky v počtu chromosomů, příčiny a klinické projevy u člověka

       35.       Strukturní přestavby chromosomů, příčiny a klinické projevy u člověka

       36.       Somatické a gametické chromosomální aberace

       37.       Příčiny vzniku chromosomálních aberací

       38.       Syndromy podmíněné aneuploidií autosomů u člověka

       39.       Syndromy podmíněné aneuploidií gonosomů u člověka

       40.       Indikace chromosomálního vyšetření v klinické genetice

       41.       DNA - stavba a funkce

       42.       RNA - typy, stavba, funkce

       43.       Replikace DNA

       44.       Transkripce a posttranskripční úpravy RNA u eukaryot

       45.       Translace, posttranslační úpravy proteinů u eukaryot

       46.       Genetický kód

       47.       Struktura a funkce genu

       48.       DNA sekvence kódující (proteinotvorné) a nekódující

       49.       Regulace transkripce u eukaryot

       50.       Translace membránových a exkrečních proteinů (targeting)

       51.       Regulace genové exprese u eukaryot

       52.       Epigenetika, genetický imprinting

       53.       Polymorfismy nukleových kyselin

       54.       Metody analýzy nukleových kyselin

       55.       Rekombinantní DNA a genetické inženýrství

       56.       Genové mutace, typy a manifestace

       57.       Mutageny a mutageneze, testování mutagenních účinků

       58.       Reparační mechanismy buňky a jejich genetická kontrola

       59.       Reparační mechanismy nukleových kyselin

       60.       Molekulární podstata dědičných chorob

       61.       Proteiny a jejich funkce, genetický polymorfismus bílkovin

       62.       Lidské hemoglobiny a jejich dědičnost

       63.       Hemoglobinopatie

       64.       Dědičné poruchy metabolismu

       65.       Genetická informace mitochondrií, mitochondriální choroby

       66.       Přímá diagnostika dědičných chorob analýzou nukleových kyselin

       67.       Nepřímá diagnostika dědičných chorob analýzou nukleových kyselin

       68.       Fyzické metody genového mapování

       69.       Mapa lidského genomu, Human Genome Project, výsledky a využití

       70.       Genová terapie - principy, současné možnosti a její perspektivy

       71.       Principy terapie dědičných chorob

       72.       Dědičnost a biologický význam krevně skupinových systémů

       73.       Dědičnost a biologický význam Rh systému

       74.       Buňky imunitního systému, imunofenotypizace

       75.       Genetická kontrola imunitní odpovědi

       76.       Genetická kontrola tvorby protilátek

       77.       Imunitní odpověď (rozpoznání antigenu, kooperace buněk)

       78.       Genetika imunoglobulinů, B a T receptorů

       79.       Genetika transplantací, transplantační pravidla, histokompatibilitní systémy

       80.       Hlavní histokompatibilitní komplex člověka

       81.       Imunologická tolerance a možnosti jejího navození

       82.       Funkce imunitního systému ve vztahu k nádorovým onemocněním, genetické aspekty

       83.       Geneticky podmíněné imunodeficience 

       84.       Struktura a funkce prokaryotní buňky

       85.       Význam a struktura chromosomů prokaryot

       86.       Biologie a genetika bakterií, význam v medicíně

       87.       Regulace genové exprese u prokaryot

       88.       Transkripce a translace u prokaryot

       89.       Konjugace, transformace, transdukce

       90.       Biologie a genetika virů, význam v medicíně

       91.       Ontogeneze a její genetická regulace

       92.       Genová kontrola embryonálního vývoje tělní osy

       93.       Chromosomální determinace pohlaví

       94.       Ontogeneze pohlaví u savců a její poruchy

       95.       Apoptóza a klinické důsledky poruch její regulace

       96.       Genová kontrola a význam apoptózy v ontogenezi

       97.       Genetické příčiny procesu stárnutí a smrti

       98.       Teratogeneze, teratogeny

       99.       Mutagenní a teratogenní faktory životního prostředí

     100.     Vrozené vývojové vady člověka, příklady, rozdělení podle příčin

     101.     Populace z genetického hlediska, Hardy-Weinbergova rovnováha

     102.     Selekce a její typy

     103.     Inbred, příbuzenské sňatky a jejich rizika

     104.     Populační polymorfismy a jejich příčiny

     105.     Mutace z populačního hlediska, četnost mutací

     106.     Migrace, tok genů

     107.     Struktura populací, genový drift, význam pro evoluci

     108.     Charakteristika nádorově transformovaných buněk

     109.     Charakteristika nádorového bujení

     110.     Příčiny vzniku nádorů, kancerogeneze, kancerogeny

     111.     Protoonkogeny, onkogeny

     112.     Tumor supresorové geny

     113.     Mutátorové geny, stabilita buněčného genomu

     114.     Chromosomové aberace v nádorových buňkách

     115.     Nádorová onemocnění s familiárním výskytem

     116.     Role genetiky v presymptomatické diagnostice a prevenci nádorových onemocnění

     117.     Možnosti genové terapie nádorových onemocnění

     118.     Genetické mechanismy evoluce

     119.     Druh a speciace

     120.     Evoluce genů, evoluce genomu

     121.     Vznik a vývoj druhů

     122.     Evoluce druhu Homo sapiens

     123.     Cíle a úkoly lékařské genetiky

     124.     Etické a právní aspekty lékařské genetiky

     125.     Genetická konzultace a její význam

     126.     Postnatální skrínink dědičných chorob

     127.     Prenatální skrínink vývojových vad plodu

     128.     Prenatální diagnostika chromosomových aberací, možnosti jejich prevence

     129.     Prenatální diagnostika dědičných chorob, možnosti jejich prevence

     130.     Prenatální diagnostika vývojových vad, možnosti jejich prevence

     131.     Prekoncepční prevence dědičných chorob a vývojových vad

     132.     Postnatální prevence a léčba dědičných chorob

     133.     Ekologie, ekogenetika

     134.     Farmakogenetika, nutrigenetika

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html