SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy - AXOBEC002
Title: Filosofie
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021 to 2023
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Comes under: PP - XVU - Dějiny výtvarného umění
PVP - Filosofie/Metodologický sem
PVP - XANT - Dějiny antického starověku
PVP - XCDE - České dějiny
PVP - XCJ - Český jazyk
PVP - XCL - Dějiny české literatury
PVP - XDAA - Dějiny a kultury zemí A+A
PVP - XDKJ - Didaktika konkrétního jaz.
PVP - XEGY - Egyptologie
PVP - XEST - Estetika
PVP - XETN - Etnologie
PVP - XGEL - Germánské literatury
PVP - XIBE - Iberoamerikanistika
PVP - XINF - Informační věda
PVP - XKLF - Klasická filologie
PVP - XLG - Logika
PVP - XMHD - Moderní hosp. soc. d.
PVP - XPRA - Pravěká a středověká arche
PVP - XPSK - Klinická psychologie
PVP - XPSO - Obecná psychologie
PVP - XPSP - Psychol. práce a organizace
PVP - XPSS - Sociální psychologie
PVP - XPVH - Pomocné vědy historické
PVP - XSOC - Sociologie
PVP Individuální studijní povinnosti
PVP Metodologický seminář / Filosofie
PVP Metodologický seminář/Filosofie
PVP Metodologický seminář/Filosofie
PVP Teoreticko-met. sem. / Fil.
PVP Teoreticko-metodologický sem./ Fil.
PVP Teoreticko-metodologický seminář / F
PVP Teoreticko-metodologický seminář/Fil
PVP TMS / Filosofie
PVP TMS/Filozofie
Annotation - Czech
Last update: doc. Jakub Jirsa, Ph.D. (13.02.2024)
Atest z filosofie pro neoborové studenty doktorského studia na FF UK má podobu písemné práce v rozsahu 15-25 normostran. Práce musí obsahově i formálně dosahovat doktorské úrovně, ideálně by měla dosahovat úrovně běžné ve vědeckých periodicích.

Práci lze psát v češtině či slovenštině, němčině, angličtině, francouzštině či v italštině.

Téma práce je nutné konzultovat jak se školitelem, tak také s kontaktní osobou na Ústavu filosofie a religionistiky.

Atest zajišťuje Jakub Jirsa.

Prosíme doktorandy, aby se obrátili na Jakuba Jirsu a ve své první zprávě již zmínili, v jakém jazyce plánují práci psát a zda již mají představu o vhodném tématu.

Po první konzultaci s Jakubem Jirsou sepíše doktorand kratší anotaci (tj. cca jednu normostranu textu) vč. orientačního seznamu literatury. Na základě anotace doporučí garant vhodného konzultanta z Ústavu filosofie a religionistiky, pod jehož vedením doktorand práci dovede do finální podoby.

Doporučujeme, aby se doktorandi hlásili nejpozději do konce února akademického roku, v němž plánují získat atest.

Podmínkou pro získání zápočtu je zaslání první verze rukopisu konzultantovi tak, aby dotyčný mohl text opoznámkovat, případně autora upozornit na možné nedostatky. Práce, které autor nezkonzultuje, nebudou postoupeny do posudkového řízení. Doporučujeme, aby doktorandi první verzi rukopisu konzultovali nejpozději v dubnu roku 2024.

Doktorand zašle výsledný text na emailovou adresu jakub.jirsa@ff.cuni.cz; tištěný exemplář není třeba. Hodnotit jej bude přidělený konzultant a v případě jeho negativního posudku ještě další akademik z ÚFaRu. Posudky budou zaslány doktorandovi a školiteli.

Práce doporučené konzultantem k odevzdání je možné zasílat v průběhu celého akademického roku 2023/2024. Závazný deadline je stanoven na 31. května. Upozorňujeme, že práce odevzdané po tomto datu budou hodnoceny v akademickém roce 2024/2025.

Každá písemná práce musí obsahovat:

jméno a titul(y) studenta
jméno a titul(y) školitele
e-mail doktoranda
e-mail školitele
seznam použité literatury
standardní poznámkový aparát
korektně, tj. především jednotně aplikovanou citační normu (autor si ji zvolí sám podle obvyklých postupů ve svém oboru)
stručné résumé práce (5–7 řádek) ve stejném jazyce, v němž je práce napsána

Uznání zkoušky:
Studenti, kteří složili státní zkoušku z oboru filosofie v bakalářském či magisterském programu, mohou požádat o její uznání jako ekvivalentu zkoušky v programu doktorském.

Veškeré informace najdete aktualizované na: https://ufar.ff.cuni.cz/cs/neoborove-studium/doktorandi/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html