SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Doctoral seminar - AXKFDOS01
Title: Doktorandský seminář
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, --- [HT]
summer s.:0/2, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Annotation - Czech
Doktorandský seminář je pilířem studia, vytváří prostor pro motivaci práce na disertaci, umožňuje vzájemné diskuse
doktorandů a zajišťuje jejich pravidelný kontakt s domovským pracovištěm. Student je povinen si ho zapisovat po celou
dobu svého studia, a to i v ročnících přesahujících standardní dobu studia. Na doktorandském semináři studenti
především prezentují postup práce na disertaci. Dále je seminář vhodnou platformou pro kritickou reflexi textů
napsaných doktorandy, pro nácvik prezentací pro mezinárodní konference, nácvik na obhajobu disertace či pro sdílení
zkušeností ze studijních stáží nebo konferencí. Studenti zde mohou představit první verze příspěvků pro české nebo
zahraniční konference, diskutovat první verze článků připravovaných v rámci Odborných aktivit či sdílet zkušenosti ze
studijních cest, konferencí či jiných akademických událostí. Kromě toho v doktorských seminářích probíhají
teoreticko-metodologické diskuse zaměřené k problematice disertačních prací a k současným badatelským trendům
daných disciplín a diskuse nad novými publikacemi v oboru. Přednášející v doktorandském semináři dohlížejí na
průběžnou práci na disertačních projektech tak, aby byl dodržen harmonogram studia stanovený individuálním studijním
plánem. Doktorand je v semináři veden k pravidelnému odevzdávání již zpracovaných částí/kapitol disertační práce.
Doktorandský seminář se koná pravidelně v každém akademickém roce, zpravidla minimálně jednou měsíčně. V prvním
roce student představí svůj projekt a navrhovaná metodologická východiska. Od druhého roku studia zahrnuje aktivní
účast na semináři prezentaci postupu práce na disertaci následovanou diskusí a připomínkami. V případě výjezdu na
stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.
Last update: Zezulková Eva (29.01.2024)
Literature - Czech

Odborná studijní literatura závisí na zvoleném tématu disertační práce.

Last update: Černíková Michaela, Ing. (25.06.2020)
Teaching methods - Czech

Aktivní účast po celou dobu studia, referát na semináři nebo na workshopu (v případě nutnosti přes platformu ZOOM).

Last update: Muchnová Dagmar, doc. PhDr., CSc. (14.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html