SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theoretical and Methodological Seminar II - AXIVTMS03
Title: Teoreticko-metodologický seminář II
Guaranteed by: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, --- [HT]
summer s.:0/2, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Comes under: PVP Metodologický seminář / Filosofie
PVP Metodologický seminář/Filosofie
PVP Metodologický seminář/Filosofie
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Marie Staňková (10.06.2020)
Teoreticko-metodologický seminář se věnuje metodologickým základům oboru. Podrobně jsou se studenty
rozebírány metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu v rámci oboru informační věda. Na závěr semináře
studenti vypracují seminární práci v rozsahu cca 10 stran, která se zaměřuje na aplikaci poznatků z
metodologického semináře na vlastní disertační projekt. Cílem je popsat a rozebrat metodologii disertační práce s
odůvodněním a popisem postupu výzkumu, předvýzkumu apod. Seminář se koná pravidelně 1x měsíčně.
Student si po konzultaci se školitelem zvolí, zda absolvuje teoreticko-metodologický seminář, nebo zkoušku z
filozofie.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Marie Staňková (10.06.2020)

BATES, Marcia. An Introduction to Metatheories, Theories, and Models. Chapter 1. In: Theories of Information Behavior. Ed. By K. Fisher, S. Erdelez, L. McKechnie. Meford, NJ., Information Today, 2005, s. 1-24.

BAWDEN, David, ROBINSON, Lyn. Introduction to information science. London: Facet, 2012. ISBN 978-1-85604-810-1.

BOLTER, Jay David. Remediation: understanding new media. Cambridge: MIT Press, c1999, xi, 295 s. ISBN 02-625-2279-9.

CIBANGU, Sylvain K. Information science as a social science. In: Information Research [online]. Vol. 15, No. 3, Sept. 2010. Dostupné na:http://informationr,net/ir/15-3/paper434.html

CLEVELAND, Donald. Introduction to indexing and abstracting. Englewood: Libraries Unlimited, 2001. ISBN 1-56308-641-7.

DERVIN, Brenda. Human studies and user studies : a call for methodological interdisiplinarity. In Information Research [online]. 2003, vol.9, no.1, paper 166. [cit. 2010-07-14]. Dostupné na :http://InformationR.net/ir/9-1/paper166.html .

DERVIN, Brenda. What Methodology Does to Theory: Sense-Making Methodology as Exemplar. Chapter 2. In: Theories of Information Behavior. Ed. By K. Fisher, S. Erdelez, L. McKechnie. Meford, NJ., Information Today, 2005, s. 25-29.

FLORIDI, Luciano. The 4th revolution: how the infosphere is reshaping human reality. Oxford: Oxford Univ. Press, 2014. ISBN 978-0-19-960672-6.

FLORIDI, Luciano. The ethics of information. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-964132-1.

FLORIDI, Luciano. The philosophy of information. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-923239-0.

HJORLAND, Birger. Information seeking and subject representation : an activity-theoretical approach to information science. Westport: Greenwood Press, 1997. 213 s. ISBN 0-313-29893-9.

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. 348 s.

STEINEROVÁ, Jela. Kvalitatívne metódy výskumov v informačnej vede. ProInflow. 2015, 7(2), 12-30. ISSN 1804-2406.

STEINEROVÁ, Jela. Metodologické problémy výskumov v informačnej vede. ProInflow. 2011, Vol 3, No 1 (2011), 4-18. ISSN 1804-2406.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html