SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Doctoral Seminar - AXHSDOS01
Title: Doktorandský seminář
Guaranteed by: Institute of General History (21-USD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, --- [HT]
summer s.:0/2, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.
Annotation - Czech
Doktorandský seminář je pilířem studia, vytváří prostor pro motivaci práce na disertaci, umožňuje vzájemné
diskuse doktorandů a zajišťuje jejich pravidelný kontakt s domovským pracovištěm. Student je povinen ho
navštěvovat po celou dobu svého studia, a to i v ročnících přesahujících standardní dobu studia. Doktorandský
seminář slouží k průběžné prezentaci výsledků v rámci DS. Dále je seminář vhodnou platformou pro kritickou
reflexi textů napsaných doktorandy, pro nácvik prezentací pro mezinárodní konference, nácvik na obhajobu
disertace či pro sdílení zkušeností ze studijních stáží nebo konferencí. Seminář bude rozdělen do čtyř sekcí, které
vycházejí z organizační struktury pracoviště – středověkých dějin, novověkých dějin, obecných a komparativních
dějin a nejnovějších dějin. Student bude do konkrétní sekce zařazen podle příslušnosti jeho školitele k organizační
jednotce pracoviště. Náplní semináře je především společná prezentace částí disertační práce a dalších
odborných aktivit. Na každém semináři vystoupí nejméně jeden doktorand se svou prezentací, v níž bude referovat
o postupu na přípravě disertační práce a dalších odborných aktivit; ostatní studenti následně o prezentaci diskutují
a svými kritickými reakcemi poskytují prezentujícímu zpětnou vazbu.
1) 1. ročník – prezentace zejména o východiscích a cílech práce.
2) 2. ročník – prezentace a předloží rozpracovaných tezí disertační práce.
3) 3. ročník – prezentace a předložení jedné kapitoly práce o rozsahu alespoň 35 normostran.
4) 4. ročník - prezentace a předložení konceptu disertační práce. Podmínkou získání atestace je splnění
konkrétních předem stanovených podmínek vedoucího semináře na začátku semestru. V případě výjezdu na stáž
je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.
Last update: Staňková Marie, Mgr. (10.06.2020)
Literature - Czech

Studijní literatura závisí na zvoleném tématu disertační práce.

Last update: Staňková Marie, Mgr. (10.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html