SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
General Methodology of Teaching - AXDJSPE09
Title: Obecná didaktika
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 --- [hours/week]
summer s.:0/0 other [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: APD30098
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (10.06.2019)
Předmět je určen pro doktorandy, kteří potřebují základní znalosti a dovednosti vztahující se k výuce: buď ve své vlastní praxi nebo jako základní východisko pro svoji disertační práci.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (10.06.2019)

Cíle studijního předmětu<br>
Studijní předmět je zaměřen na vytváření příležitostí k učení studentů,  v kterých by<br>
- porozuměli důležitosti obecné didaktiky, jejímu předmětu, strukturaci a výzkumným metodám <br>
- porozuměli základním tendencím ve výuce v současnosti <br>
- formovali dovednosti popsat  didaktické jevy a interpretovat je v širších souvislostech<br>
- formovali základní dovednosti pro jednání ve výuce<br>
Obsah studijního předmětu<br>
1. Obecná didaktika jako vědní pedagogická disciplína, didaktiky speciální (školní a didaktika mimo školní prostor). <br>
2. Funkce obecné didaktiky.<br>
3. Metodologická problematika obecné didaktiky. Teoretické úrovně didaktiky.<br>
4. Pojetí výuky a jeho proměny. Výuka  jako institucionalizovaná  forma vzdělání<br>
5. Základní paradigmata pro výuku - transmisivní a konstruktivistické. Modely a pojetí výuky.<br>
6. Transmisivní výuka, její přístupy<br>
7. Konstruktivistická výuka, její  kořeny,  současné pojetí, přístupy<br>
8. Základní tendence v současné výuce činnostní a zkušenostní učení – problémové učení  – integrativní tendence  <br>
– svoboda ve výuce –  výuka z komunikačního hlediska<br>

Literatura základní:

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol.: Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1736-0
Kyriacou, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8
Mareš, J., Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Brno : MU, 1995, ISBN 80-210-1070-3. Národní program rozvoje vzdělávání. Praha : ÚIV, 2001. ISBN 80-211-0372-8
Petty, G.: Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7367-172-7

Literatura doporučená:

BELZ, H., SIEGRIS, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6
Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5
CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2
GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc : Hanex, 2000. ISBN 80-85783-28-2
KALHOUS, Z. OBST, O. Didaktika sekundární školy. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. ISBN 80-244-0599-7
Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0192-3
MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7
MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha : CODEX Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-52-3
MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : PedF MU, 2003. ISBN 80-210-3123-9
Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4
POL, M., LAZAROVÁ, B. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. Praha : Strom, 1999. ISBN 80-86106-07-1
Tonucci, F. Vyučovat nebo naučit? Praha : PF UK, 1991
VALENTA, J. a kol. Pohledy - projektová metoda ve škole a za školou. Praha : ARTAMA, 1993. ISBN 80-7068-066-0 SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9

Povoleno plnění předmětu v dalším úseku studia.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (10.06.2019)

Po dohodě s vyučující: a) zpracovat text jako východisko své disertační práce orientované na problematiku výuky

                                b) úkol vztahující se k praxi výuky

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (10.06.2019)

Literatura základní:

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol.: Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1736-0
Kyriacou, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8
Mareš, J., Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Brno : MU, 1995, ISBN 80-210-1070-3. Národní program rozvoje vzdělávání. Praha : ÚIV, 2001. ISBN 80-211-0372-8
Petty, G.: Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7367-172-7

Literatura doporučená:

BELZ, H., SIEGRIS, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6
Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5
CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2
GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc : Hanex, 2000. ISBN 80-85783-28-2
KALHOUS, Z. OBST, O. Didaktika sekundární školy. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. ISBN 80-244-0599-7
Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0192-3
MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7
MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha : CODEX Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-52-3
MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : PedF MU, 2003. ISBN 80-210-3123-9
Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4
POL, M., LAZAROVÁ, B. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. Praha : Strom, 1999. ISBN 80-86106-07-1
Tonucci, F. Vyučovat nebo naučit? Praha : PF UK, 1991
VALENTA, J. a kol. Pohledy - projektová metoda ve škole a za školou. Praha : ARTAMA, 1993. ISBN 80-7068-066-0 SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (10.06.2019)

Po dohodě s vyučující: a) zpracovat text jako východisko své disertační práce orientované na problematiku výuky: rozprava nad textem

                                b) úkol vztahující se k praxi výuky: rozprava nad tímto úkolem

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html