SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Doctoral Seminar - AXCDDOS01
Title: Doktorandský seminář
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, --- [HT]
summer s.:0/2, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Files Comments Added by
download sylabus ZS_2023-24.docx Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Annotation - Czech
Cíl semináře spočívá zejména v prezentaci výsledků práce doktorandů v různých fázích jejich studia od prvotního
projektu dizertační práce až po jednotlivé její vypracované kapitoly. Semináře se konají alespoň jednou měsíčně.
Doktorandi se v semináři naučí též o svých tématech diskutovat, korigovat a precizovat své původní představy na
základě diskuse s ostatními studenty i vyučujícími, případně přijímat nové metodologické podněty. Kromě této
základní úlohy se seminář též zaměřuje na praktické dovednosti spojené s doktorským studiem, a to formou
dílčích workshopů (např. řešení studentských grantů, psaní posudků na publikace, zásady redigování odborných
textů, různé formy prezentace – powerpoint, postery apod.).
Last update: Černíková Michaela, Ing. (25.06.2020)
Literature - Czech

Studijní literaturu volí vyučující předmětu v návaznosti na témata řešených disertačních projektů ve spolupráci s účastníky semináře, a to tak, aby vybraná literatura měla návaznost na prezentace a další aktivity studentů v semináři.

Last update: Černíková Michaela, Ing. (25.06.2020)
Teaching methods - Czech

Pro udělení atestu je student prvního ročníku povinen vystoupit na semináři s projektem své disertační práce, ve druhém ročníku s tezemi své práce včetně metodologických východisek a koncepce práce, ve třetím ročníku a čtvrtém ročníku prezentuje části své práce.

Last update: Černíková Michaela, Ing. (25.06.2020)
Syllabus - Czech

Doktorandský seminář moderních a soudobých dějin

Pondělí 17:30- 19:05, místnost č. 201 – konkrétní termíny setkání budou upřesněny

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

PhDr. Jan Randák, Ph.D.

 

Doktorandi formou exposé představují pramennou základnu, metody, metodologii a teze své doktorské práce, účastní se rozprav a diskusí nad prezentovanými tématy. Účast na semináři je povinná.

 

Atestace:

Podmínkou atestace je pravidelná aktivní účast na seminářích a prezentace vlastního výzkumu formou exposé (viz výše).

Last update: Randák Jan, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html