SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Second Language IV: Ukrainian Language - AVS500097
Title: Další areálový jazyk IV.: Ukrajinský jazyk
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AVS100144
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Annotation - Czech
Anotace
Cílem kurzu je prohlubování komunikačních schopností posluchačů, práce s textem, rozšiřování slovní zasoby a zdokonalování vyjadřovacích schopností studentů. Jazyk bude v jeho rámci studován na pozadí ukrajinské kultury. Vyučování bude zaměřeno téměr výhradně na čtení a porozumění textům a procvičování složitých syntaktických konstrukcí.
Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (15.09.2021)
Literature - Czech

Literatura
Základní studijní literatura
Anderš J. Ukrajinština vážně a vesele, Olomouc 1999.
Juščuk I.P., Ukrajins´ka mova, Kyjiv 2003.
Juščuk I.P. Praktykum z pravopysu ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2002.
Kul'tura ukrajin'skoji movy /za red. V.M.Rusanivs'koho, Kyjiv 1990.
Mil´anovs´kyj E., Palamarčuk L., Urajin'ská mova: Orfohrafija ta rozvytok movleňňa, Ternopil´ 1996.
Ukrajin'skyj pravopys, Kyjiv 1993.
Další odborná literatura
Botvyna N.V., Oficijno-dilovyj ta naukovyj styli ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1998.
Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha 1999.
Čyževs'kyj D. Ukrajins'ka kul'tura. M'unchen, 1983.
Dmytrenko M., Ivannikova L. ta in. Ukrajins'ki symvoly. Kyjiv, 1994.
Ekonomična heohrafija Ukrajiny http://www.geo.univ.kiev.ua
Holoborod'ko A., Matv'ejeva N., Sv'ata i Sv'ati Ukrajiny. Slovnyk-dovidnyk, Kyjiv 1995.
Kurylo O., Uvahy do sučasnoji ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2004
Masenko L., Movno-kul'turna sytuacija v Ukrajini / Sociolinhvistyčni čynnyky formuvanna // Dyvoslovo, 2001, č.10, s.7-8
Osoblyvosti movy i styl´u zasobiv masovoji informaciji. Navčal´nyj posibnyk, Kyjiv 1993.
Osvitnjo-informacijnyj Internet-proekt Nova mova. http://www.novamova.com.ua
Osvita v Ukrajini http://www.ednu.kiev.ua/index._u.htm
Pentyl´uk M.I., Kul'tura movy i stylistyka, Kyjiv 1994.
Ponomariv O.D., Kul'tura slova. Movnostylistyčni porady. Kyjiv 2001
Ukrajina u cikavych faktach, L´viv 1992.
Ukrajins'ka kul'tura: Istoria і sučasnist' / Za red. S.O.Čerepanovoji, L'viv 1994.

Slovníkové publikace
Frazeologičnyj slovnyk ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1993.
Kononenko V., Koncepty ukrajins'koho dyskursu, Kyjiv; Ivano-Frankivs'k 2002.
Moroz V. Slovnyk inšomovnych sliv, Kyjiv 2000.
Orfoepičnyj slovnyk ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2001.
Orfohrafičnyj slovnyk ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1999.
Slovnyk synonimiv ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1999-2000.
Slovnyk trudnoščiv ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1989.
Ukrajina v slovach: Movokrajinoznavčyj slovnyk-dovidnyk, Kyjiv 2004.
Ukrajinsko-český, česko-ukrajinský slovník, Olomouc, 2000.
Velykyj tlumačnyj slovnyk ukrajin'skoji movy, Irpiň 2001.
Žajvoronok V., Znaky ukrajins'koji etnokul'tury. Slovnyk-dovidnyk, Kyjiv 2006.

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (31.01.2012)
Requirements to the exam - Czech

Způsob provedení zkoušky: účast na cvičeních, splnění úkolů v průběhu semestru, vypracovaný závěrečný test a ústní pohovor.

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (12.02.2021)
Syllabus - Czech

Sylabus
Program kurzu
1. Zdraví a nemoc. Lidské tělo. Lékařská pomoc. Sport. Deklinace názvů lidského těla. Slovesná substantiva. Neosobní tvary slovesa. Příčestí, přechodník. Problémy překladu. Rozvíjející větné členy. Přívlastek, příslovečné určení.
2. Služby. Pošta, telefon, banka, kadeřnictví, čistírna, opravna. Krátké tvary adjektiv. Neurčitá a záporná zájmena. Věta kladná a záporná. Způsoby vyjádření záporu v ukrajinštině. Typy vět podle postoje mluvčího k vyjadřované skutečnosti. Intonace. Částice, sémantické typy.
3. Kyjev jako kolébka ukrajinských dějin a kultury. Legenda o vzniku hlavního města Kyjvské Rusi. Lingvoreálie. Lexikálně - gramatické poznámky. Předložkové vazby a větné vzorce. Věta jednoduchá a věta složená. Základní způsoby tvoření substantiv.
4. Ukrajina jako evropský stát. Největší města Ukrajiny. Geografická poloha. Obyvatelstvo. Rostlinstvo a živočišstvo. Deklinace a překlad názvů ukrajinských měst a regionů do češtiny. Věta souřadná a složená bezspojková. Souřadné spojky, interpunkce. Základní způsoby tvoření deminutiv v ukrajinštině.
5. Ekonomika. Základní suroviny. Národní hospodářství. Základní způsoby tvoření sloves. Věta hlavní v češtině a ukrajinštině. Typy vedlejších vět. Názvy lidí podle povolání. Tendence přechylování substantiv v ukrajinštině. Vyjádření míry vlastnosti.
6. Průmysl. Zemědělství. Mezinárodní odchod. Věta vedlejší předmětná. Způsoby a prostředky vyjádření. Příslušné spojky a spojkové výrazy. Základní způsoby tvoření adverbií.
7. Ukrajina a evropská integrace. Školský systém. Nejznámější vysoké školy na Ukrajině. Věta vedlejší přívlastková. Příslušné spojky a spojkové výrazy. Základní způsoby tvoření sloves.
8. Ukrajina jako nezávisly stát. Státní symboly Ukrajiny. Přímá řeč, interpunkce.
9 - 10. Ústava Ukrajiny. Zákon o jazycích. Současná jazyková situace na Ukrajině. Dialekty ukrajinštiny. Suržyk a problémy s ním související. Polopřímá řeč, interpunkce. Překlad textu. Opravy textu podle kodifikovaných norem spisovné ukrajinštiny.
11. Sýstem zdravotnictví. Sociální zabezpečení a jistoty. Nepřímá řeč. Citace.
12. Politický systém. Prezident Ukrajiny, vláda a parlament. Současná politická situace na Ukrajině. Čtení a analýza současné ukrajinské publicistiky, přehled politických televizních pořadů. Komunikace a politická diskuse.
13. Práce s psaným textem (lingvostylistická analýza, překlad do češtiny). Psaní textů různých funkčních stylů.

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (31.01.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html