SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Slavonic Synchronic Contrastive and Comparative Linguistics - AVS500079
Title: Slovanská synchronní kontrastivní a srovnávací jazykověda
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AVS500206
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Interchangeability : AVS500206
Annotation - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (29.10.2020)
Přednáška tematizuje shody a odlišnosti morfologických a syntaktických systémů moderních slovanských spisovných jazyků v jejich synchronní podobě na základě typologických metod.<br>
<br>
V případě distanční výuky bude přednáška probíhat online (Microsoft Teams), bližší údaje budou zaslány zapsaným účastníkům před zahájením.
Aim of the course - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.09.2013)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními morfologickými a syntaktickými strukturami slovanských jazyků z kontrastivního pohledu v rámci typologické soustavy.

Literature - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (11.09.2012)

Základní studijní literatura:

BĚLIČOVÁ, H. - SEDLÁČEK, J.: Slovanské souvětí. Praha 1990.

BĚLIČOVÁ, H. - UHLÍŘOVÁ, L.: Slovanská věta. Praha 1996.

BĚLIČOVÁ, H.: Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských. Praha 1998.

COMRIE, B., CORBETT, G.G. (eds.): The Slavonic Languages. London 1993.

DALEWSKA-GREŃ, H.: Języki slowiańskie. Warszawa 2002.

Mluvnice češtiny II, III. Praha 1986, 1987.

MRÁZEK, R.: Sravnitel´nyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov. Brno 1990.

Russkaja grammatika. 1-2. Praha 1979.

KUBÍK, M. (red.).: Russkij sintaksis v sopostavlenii s češskim. Praha 1982.

SKALIČKA, V.: Typologie slovanských jazyků, zvláště ruštiny. In: Československá rusistika 3, 1958, 73-84.

SKALIČKA, V.: Typ češtiny. Praha 1951.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (30.09.2018)

Atestace bude udělena na základě ústní zkoušky po semestru. Očekává se orientace v Pražské typologii, základní představa o morfologickém systému a o vybraných syntaktických jevech slovanských (podle studovaného oboru i neslovanských balkánských) spisovných jazyků, zejména češtiny a studovaného areálového jazyka. Studenti připravují seznam četby.

Syllabus - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (30.09.2018)

1.      Pražská typologie jako nástroj srovnávání příbuzných i nepříbuzných jazyků 

2.      Morfologie slovanských jazyků : substantivum. Kategorie rodu, čísla a pádu.  Životnost.

3.      Morfologie slovanských jazyků : substantivum II.

4.      Morfologie slovanských jazyků: adjektivum. Skloňování, stupňování, opozice jmenných a složených tvarů.

5.      Morfologie slovanských jazyků: adjektivum II.

6.      Morfologie slovanských jazyků: systém zájmen a číslovek. Kategorie určenosti.

7.      Morfologie slovanských jazyků: verbum I. Kategorie času a způsobu.

8.      Morfologie slovanských jazyků: verbum II. Ostatní slovesné kategorie. Formy a funkce.

9.      Sekundární predikace.

10.     Kongruence

11.     Slovosled. Negace.

12.     Balkanismy a jejich typologická interpretace.

13.     Obecné a dílčí tendence, závěry.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html