SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Historiography of Southeastern and Eastern Europe - AVS500055
Title: Historiografie východní Evropy
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AVS500160
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Interchangeability : AVS500160
Annotation - Czech
Předmět má formu přednášky kombinované se seminářem. Jeho cílem je seznámit posluchače se základními vývojovými etapami historiografie a historického myšlení jihovýchodní a východní Evropy od raně středověkého dějepisectví až po aktuální směry a osobnosti historické vědy. Pozornost bude zaměřena zejména na počátky novodobého vědeckého dějepisectví, proměny historických metod během 19. a 20. století, včetně vědeckého paradigmatu postmoderní historiografie. Dějiny historiografie v zemích jihovýchodní a východní Evropy budou zasazeny do kontextu vývoje historické vědy v západní Evropě i ve Spojených státech. Zmíněna budou metodologicky a faktograficky relevantní díla o dějinách jihovýchodní a východní Evropy vznikající v prostředích, kde má podobné bádání bohatou tradici (Německo, Francie, Velká Británie, USA). Poslední okruh předmětu bude věnován problematice české historiografie zaměřené na oblast jihovýchodní a východní Evropy. V rámci semináře budou účastníci vedeni ke čtení a samostatné analýze historických vědeckých prací; své poznatky budou prezentovat formou kratších referátů spojených s následnou diskusí. Výběr textů se bude řídit konkrétním odborným zaměřením a jazykovou vybaveností studentů. Předmět je v celku navazujícího magisterského oboru koncipován jako metodologická průprava pro další studium zaměřené na historii jihovýchodní a východní Evropy a pro psaní závěrečné diplomové práce.
Last update: Příhoda Marek, PhDr., Ph.D. (23.08.2021)
Course completion requirements - Czech

- prokázání základní orientace v problematice kurzu formou ústního pohovoru
- přednesení ústního referátu v rámci seminární části kurzu nebo odevzdání písemné práce v rozsahu 5-7 normostran

Dr. Tumis žádá studenty, aby mu zaslaly pro splnění jeho části prezentace na jeho email - tím splní své povinnosti v této části předmětu.

Last update: Tumis Stanislav, PhDr., M.A., Ph.D. (09.01.2024)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

Kol. autorů: Čítanka k dějinám dějepisectví I - IV. Praha 1983-1990.

Kol. autorů: Počátky dějepisectví východní a jihovýchodní Evropy. Praha 1990.

MACůREK, J.: Dějepisectví evropského východu. Praha 1946.

MAREK, J. - KUTNAR, F.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví I.-II. Praha 1973 a 1977, 1997.

Ruské a sovětské dějiny v české poválečné historiografii. Praha 1996.

ŠUSTA, J.: Dějepisectví evropského okruhu západního. Praha 1933, 1946.

VERNADSKIJ, G.: Russkaja istoriografija. Moskva 2003.

Další odborná literatura:

BENEŠ, Z.: Historický text a historická skutečnost. Praha 1993.

BENEŠ, Z.: Historický text a historická kultura. Praha 1995.

BENTLEY, M.: Modern Historiography. An Introduction. London - New York 1999, 2006.

IGGERS, G.: Dějepisectví ve 20. století. Praha 2002.

KUČERA, K.: Historie a historici. Praha 1992.

KÜTTLER, W. - RÜSEN, J. - SCHULIN, E. (eds.): Geschichtsdiskurs, Bd. 1-5. Frankfurt am Main 1993-1999.

MAREK, J.: O historismu a dějepisectví. Praha 1992.

ŠTAIF, J.: Historici, dějiny a společnost. Praha 1998.

TŘEŠTÍK, D.: Mysliti dějiny. Praha 1999.

Last update: Příhoda Marek, PhDr., Ph.D. (09.09.2013)
Syllabus - Czech
 1. Úvodní přednáška a seminář; seznámení s programem kurzu a doporučenou studijní literaturou; základní etapy vývoje historické vědy v prostoru východní Evropy od středověku do konce 20. století.
 2. Středověké a raně novověké dějepisectví východní Evropy; analýza vybraného textu.
 3. Středověké a raně novověké dějepisectví východní Evropy; analýza vybraného textu.
 4. Počátky novodobé vědecké historiografie a dějepisectví východní Evropy 19. století; analýza vybraného textu.
 5. Počátky novodobé vědecké historiografie a dějepisectví východní Evropy 19. století; analýza vybraného textu.
 6. Základní osobnosti a historiografické školy východní Evropy 20. století; analýza vybraného textu.
 7. Základní osobnosti a historiografické školy východní Evropy 20. století; analýza vybraného textu.
 8. Aktuální trendy v historické vědě východní Evropy; analýza vybraného textu.
 9. Aktuální trendy v historické vědě východní Evropy; analýza vybraného textu.
 10. Vědecký zájem o dějiny východní Evropy v západní Evropě a USA; analýza vybraného textu.
 11. Vědecký zájem o dějiny východní Evropy v západní Evropě a USA; analýza vybraného textu.
 12. Česká (československá) historiografie o východní Evropě; analýza vybraného textu.
 13. Česká (československá) historiografie o východní Evropě; analýza vybraného textu.

 

Program kurzu a rozpis referátů – zimní semestr 2023/2024

vyučující: Marek Příhoda

3.10.

seznámení s programem kurzu

duchovní svět středověkého a raně novověkého autora

vymezení pojmu „historiografie“ pro středověk a raný novověk

areálové souvislosti historiografie východní Evropy

 

10.10.

ruská středověká a raně novověká historiografie 

1) letopisec Nestor

Vyprávění o dávných dobách (Повесть временных лет)

český překlad:

Nestorův letopis ruský. Praha 1954.

Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika. Červený Kostelec 2014.

např.

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869

2) Andrej Michajlovič Kurbskij

История о великом князе московском

např.

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9862

 

17.10.

ruská raně novověká historiografie (Období Smuty) 

3) Ivan Timofejev

Временник Ивана Тимофеева 

např.

https://imwerden.de/pdf/vremennik_ivana_timofeeva_1951_text.pdf

zrod novodobé ruské historiografie

4) Nikolaj Michajlovič Karamzin

Записка о древней и новой России

např.

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/karamzin.htm

http://www.rummuseum.ru/lib_k/karam_ross.php

5) Nikolaj Michajlovič Karamzin

История государства Российского

české (zkrácené) vydání: Obrazy z dějin říše ruské I. Praha 1984.

např.

http://www.magister.msk.ru/library/history/karamzin/

(doba vlády Ivana Hrozného)

 

24.10.

ruská historiografie 19. – počátku 20. století – pohled na starou Rus

6) Sergej Michajlovič Solovjov

История России с древнейших времен. Книга III (např. vydání Москва 1989)

např.

http://militera.lib.ru/common/solovyev1/index.html

(doba vlády Ivana III.)

7) Sergej Fjodorovič Platonov

Полный курс лекций по русской истории

např.

https://www.e-reading.club/book.php?book=45182

(kapitoly: Время великого князя Ивана III, Время Ивана Грозного, Московское государство перед смутой)

 

31.10.

zrod novodobé ukrajinské historiografie

8) Nikolaj Ivanovič Kostomarov

Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

např.

http://www.spsl.nsc.ru/history/kostom/kostlec.htm

(Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий)

9) Nikolaj Ivanovič Kostomarov

Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

např.

http://www.spsl.nsc.ru/history/kostom/kostlec.htm

(Гетман Иван Степанович Мазепа)

ruská historiografie 18. – počátku 20. století – interpretace doby vlády Petra I

10) Michail Michajlovič Ščerbatov

О повреждении нравов в России 

např.

https://www.e-reading.club/book.php?book=66772

 

14.11.

ruská historiografie 18. – počátku 20. století – interpretace doby vlády Petra I

11) Sergej Michajlovič Solovjov

Публичные чтения о Петре Великом

např.

http://www.bibliotekar.ru/solovyev/

12) Vasilij Osipovič Ključevskij

Сочинения в девяти томах. Том IV. Курс русской истории. Часть IV. Москва 1989.

např.

http://bibliotekar.ru/rusKluch/index.htm

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kluch/kluchlec.htm

(doba vlády Petra I.)

Last update: Příhoda Marek, PhDr., Ph.D. (17.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html