SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Language A - Practical Exercises III (Ukrainian Language) - AVS200021
Title: Jazyk A - praktická jazyková cvičení III (ukrajinština)
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Ukrainian
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AVS100031
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Is interchangeable with: AVS100031
Annotation - Czech
JAZYK A - praktická jazyková cvičení

Cílem kurzu je praktická aplikace ortoepických, ortografických, lexikálních, gramatických a stylistických norem ukrajinského
jazyka ve srovnání s jinými slovanskými jazyky, zvláště češtinou a ruštinou. V průběhu kurzu si bude student doplňovat
slovní zásobu a fráze, pronikne do stylistických nuancí jejich užití, zdokonalí si dříve nabyté znalosti ukrajinštiny.
Last update: Kedron Katerina, Mgr., Ph.D. (16.11.2012)
Literature - Czech

Literatura
Anders, J., Ukrajinština vážně a vesele, Olomouc 1999.
Danylenko L.I., Palamarčuk O.L. Perekladajemo čes'koju. Ukrajins´ko-čes'ki pryjmennykovi i bezpryjmennykovi konstrukciji.
Kyjiv 2001.
Juščuk, I.P., Ukrajins´ka mova. Kyjiv 2004.
Kosenko N., Vakulenko T. Jak pravyl'no hovoryty ukrajins´koju, Charkiv 2007.
Kul'tura movy na ščoden'. Kyjiv 2000.
Myronova, H., Praktický kurz ukrajinštiny I. Brno 1999.
Novyj tlumačnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kyjiv 2001.
Olijnyk, O., Svit ukrajins´koho slova. Kyjiv 1994.
Orfoepičnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kyjiv 2001.
Slovnyk trudnoščiv ukrajins´koji movy. Kyjiv 1989.
Ukrajina v cikavych faktach. Lvov 1992.
Čes'ko-ukrajins´kyj  ukrajins´ko-ces'kyj kyšen'kovyj slovnyk. Olomouc 2005.
Ukrajins´ko-čes'ki paraleli  v textach i sytuacijach: Rozmovnyk / J. Anders, L. Danylenko, O. Palamarcuk. Kyjiv 2002.
Ukrajins´kyj  pravopys.Kyjiv 1993

Last update: Kedron Katerina, Mgr., Ph.D. (16.11.2012)
Requirements to the exam - Czech

Způsob provedení zkoušky: účast na cvičeních, splnění úkolů v průběhu semestru, vypracovaný závěrečný test a ústní pohovor.

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (08.09.2023)
Syllabus - Czech

Program kurzu

1. Město. Stupňování adjektiv a adverbií. Slovesa іти, їхати, sémantika a syntagmatika v ukrajinštině. Konstrukce s prostorovým významem.

2-3. Veřejná doprava. Městská hromadná doprava. Deklinace osobních zájmen a zvratného zájmena себе. Způsobové tvary sloves. Kondicionál sloves. Spojky s významem podmínky. Ptáme se na cestu / máme mapu. Železniční a letecká doprava. Nádraží. Jízdní řad. Deklinace neurčitých a záporných zájmen. Imperativ. Deklinace číslovky один.

4-5. Mezilidské vztahy. Jedeme na návštěvu. Lingvoreálie. Překlad způsobových tvarů do češtiny. Gramatické prostředky vyjádření zdvořilosti v ukrajinštině. Vykání a tykání. Čtení a analýza textu. Spojky s významem příčiny a důsledku. Výslovnost a deklinace místních jmen do češtiny. Tvoření přídavných jmen pomocí sufixu - ськ. Střídání souhlásek. Psaní adjektiv na - ськ. Opakování časových a způsobových tvarů sloves. Nepravidelné slovesné tvary.

6-7. Nakupování. V obchodě s potravinami. Deklinace číslovek 2-9. Deklinace substativ гривня, копійка. Shoda se jmény. Komunikujeme s prodavačem. Nakupování v supermarketu. Oddělení a názvy zboží. Osobní a neosobní slovesa. Sémantika a syntagmatika sloves личить, пасує. Deklinace číslovek 20-100. Sčítaní a odečítaní, násobení a dělení.

7. Stravovaní. V restauraci. Ukrajinská kuchyně. Slovesa nedokonavá a dokonavá. Vidově párová a vidově nepárová slovesa. Obouvidová slovesa. Deklinace zevšeobecňujících zájmen. Neurčité číslovky.

8. Zveme na návštěvu, vaříme, prostíráme, vítáme, komunikujeme. Základy zdvořilého chování. Základní fráze a konstrukce. Opakovací cvičení.

9. Čas. Kalendář. Počasí. Roční doby. Deklinace názvů dní v týdnu, měsíců. Aktivní a pasivní tvary sloves. Částice. Základní větné členy a způsoby jejich vyjádření v ukrajinštině. Předpověd’ počasí.

10-11. Kultura a tradice ukrajinského národa. Lidové svátky. Lingvoreálie. Přivlastňovačí adjektiva. Druhy slovesného děje. Věta jednoduchá. Typy jednoduchých vět. Základní větné členy. Několikanásobné větné členy v ukrajinštině.

12-13. Kulturní život. Divadlo a kino. Lidová slovesnost a lidová hudba. Krásná  literatura a umění. Substantivizace adjektiv. Neosobní tvary slovesa. Infinitiv, konstrukce s infinitivem v ukrajinštině. Rozvíjející větné členy. Objekt.

Last update: Kedron Katerina, Mgr., Ph.D. (16.11.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html