SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Language A - Practical Exercises I (Ukrainian Language) - AVS200004E
Title: Jazyk A - praktická jazyková cvičení I (ukrajinština)
Guaranteed by: International Office (21-ZO)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Ukrainian
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AVS100142
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Annotation - Czech
THIS CODE WAS CREATED SPECIFICALLY FOR ERASMUS STUDENTS. If you are an exchange student and you
need a grade for this course, you should sign up for this code.

For more information about the course, click on the link next to "Is provided by" above.


Kurs si klade za cíl seznámit posluchače se základními informacemi o ukrajinštině jakožto o tzv. středovém jazyku
(v poměru k češtině a ruštině) a o národu, pro něhož je tento jazyk národní (etnicko-národní). Foneticko-
ortografická část obsahuje základy fonetického a grafického systému ukrajinštiny, základy normativní výslovnosti (s
důrazem na faktory vedoucí k značně rozkolísané výslovnostní normě) a pravopisu, intonace a slovosledu. Do
tématické části jsou zařazena tato témata: Seznamování a představování; Příbuzenské vztahy; Rodina; Bydlení aj.
Gramatická složka předpokládá postupné osvojování základních deklinačních a konjugačních typů.
Atestace: účast na cvičeních, splnění úkolů v průběhu semestru, vypracovaný závěrečný test a ústní pohovor.

Last update: Karlasová Markéta, Bc. (15.01.2024)
Literature - Czech
Doporučená literatura:
Anderš, J.: Ukrajinština vážně a vesele. Olomouc 1999.

Hryščenko, A.P.: Mac´ko, L.I., Pljušč M.J., Toc´ka, N.I. aj., Sučasna ukrajins´ka mova. Fonetyka. Opfoepija. Hrafika.

Orfohrafija. Kyjev 1997.

Juščuk, I.P.: Praktykum z pravopysu ukrajins´koji movy. Kyjev 1993.

Lendělová, V.: Ukrajinština (VŠ skripta) v rukopise.

Myronova, H.: Praktický kurz ukrajinštiny I. Brno 1999.

Olijnyk, O.: Svit ukrajins´koho slova. Kyjev 1994.

Novyj tlumačnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kyjev 2001.

Opanaščuk,T.J.: Pravyla pravopysu ukrajins´koji movy. Rivne 2004.

Orfoepičnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kyjev 2001.

Orfohrafičnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kyjev 1999.

Ukrajina v cikavych faktach. Lvov 1992.

Last update: Karlasová Markéta, Bc. (15.01.2024)
Syllabus - Czech

1. Základní údaje o ukrajinštině jako o jazyku slovanském, resp. středovém v kontextu východo - západoslovanských jazyků. Ukrajinská abeceda. Poslech textu v ukrajinštině. Fonetický systém ukrajinštiny. Slabika. Přízvuk. Závislost výslovnosti ukrajinských samohlásek na přízvuku. Osobní zájmena. Kladná a záporná forma slovesa být v ukrajinštině. Typy doplňovacích otázek.

2. Střídání samohlásek v ukrajinštině. Časování modálních sloves мати, хотіти, могти. Význam rodu substaniv. Nominativ sg. substantiv, adjektiv, číslovky один. Shoda podle významu rodu. Výslovnost souhlásek. Souhlásky znělé a neznělé. Tvrdé a měkké souhlásky. Souhláska л. Způsoby označení měkkosti. Konjugace sloves їсти, дати v přítomném čase.

3. Asimilace souhlásek. Výslovnost znělých souhlásek na konci slova. Zájmena demonstrativní той, та, те. Konjugace sloves жити, читати v přítomném čase. Výslovnost г а ґ.  Výslovnost souhlásek před i. Výslovnost skupin souhlásek. Příslovce na -o, -e.

4. Výslovnost souhlásek дж, дз. Formy minulého času slovesбути, мати, хотіти, могти, їсти, дати, жити, читати. Primární předložky v ukrajinštině. Výslovnost předložek s následujícími slovy. Souhláskové alternace. Zájmena přivlastňovací мій, твій, свій. Shoda se jmény. Práce s větnými modely.

5. Ukrajinsko - české hláskové paralely. Poslechová cvičení. Hlavní a vedlejší přízvuk v ukrajinštině. Intonace. Vokalizace předložek. Kladné a záporné otázky a odpovědi. Výslovnost slov cizího původu.

6. Základy ukrajinského pravopisu. Psaní nepřízvučných е/u. Formy sloves budoucího času. Slovesa pohybu. Psaní předpon.

7. Psaní měkkého znaku a apostrofu, výslovnost slov s těmito ortogramémy. Velké písmeno. Čtení básniček. Zájmena наш, наша, наше. Psaní і/и. Psaní cizích slov. Záporná částice не se jmény, příslovci a slovesy.

8. Seznámení, představování. Jméno, jméno po otci a příjmení v ukrajinštině. Typy příjmení mužských a ženských. Oslovení. Základní etiketní pravidla. Pozdravy. Jaký jsem a jak vypadám. Základní slovní zásoba. Adjektiva protikladného významu. Diktát.

9. Rodina. Příbuzenské vztahy. Lingvoreálie. Familiární podoba ukrajinských jmen. Rod, číslo a pád substantiv v ukrajinštině. Tvrdý měkký typ deklinace. Substantiva 1. deklinačního typu: tvrdý vzor. Hlásková střídání. Přítomný čas sloves na - ати, - увати. Spojky і, й, та.

10. Bydlení. Můj pokoj. Slovesa жити/мешкати. Předložky prostorového významu. Základní barvy. Syntagmatika názvů barev v ukrajinštině. Rozměrná adjektiva.

11. Deklinace substantiv 1. typu deklinace (měkký vzor). Přivlastňovací zájmena. Předložkové vazby v ukrajinštině. Příslovce s prostorovým významem. Opozita.

12. Dům a domácnost. Lingvoreálie. Slovesa купувати, нести, брати. Deklinace adjektiv tvrdého a měkkého typu (новий, літній). Základní a řadové číslovky 1 - 100.  Deklinace řadových číslovek.

13. Opakovací cvičení.

Last update: Karlasová Markéta, Bc. (15.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html