SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Synchronic Structure of Areal Language II (Ukrainian Language) - AVS100022
Title: Synchronní struktura areálového jazyka II (ukrajinština)
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Teacher(s): doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Interchangeability : AVS200016
Annotation - Czech
Cílem přednášky je osvětlení základních teoretických otázek týkajících se kategoriální charakteristiky slovního spojení, jednoduché věty a souvětí v rámci textu. Prezentována budou hlavní specifika věty jako maximální syntaktické jednotky s důrazem na diferenciaci věty a výpovědi. Tradiční a novodobé pojetí syntaktické větné struktury bude reflektováno při strukturalizaci větných členů a jejich sémanticko-syntaktických funkcí.
Atestace: účast na přednáškách, splnění úkolů v průběhu semestru, závěrečný test a ústní pohovor.
Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (14.02.2024)
Literature - Czech
Základní studijní literatura:
BEVZENKO, S. P.: Struktura skladnoho rečennja v ukrajins´kij movi. Kyjev 1987.

BONDAR, O. I.: Temporal´ni vidnošennja v sučasnij ukrajins´kij literaturnij movi. Odessa 1996.

HORODENS´KA, K.: Deryvacija syntaksyčnych odynyc´. Kyjev 1991.

ŠUL´ŽUK, K. F.: Syntaksys sučasnoji ukrajins´koji literaturnoji movy. Kyjev 2004.

KYSLYCJA, D.: Hramatyka ukrajins´koji movy, 2. New-York 1990.

KOČERHAN, M. P.: Slovo i kontext (leksyčna spolučuvanist´i značennja slova). Lvov 1980.

LYSYČENKO, M. A.: Leksykolohija ukrajins´koji movy. Semantyčna struktura slova. Charkiv 1977.

Další odborná literatura:
MEL´NYČUK, O. S.: Rozvytok struktury slovjans´koho rečennja. Kyjev 1996.

SCHEVELOV, G. Y.: The syntax of modern literary Ukrainian. The Hague 1963.

SLYN´KO, I. I. a kol.: Syntaksys ukrajins´koji movy: Problemni pytannja. Kyjev 1994.

KARANS´KA, M. U.: Syntaksys sučasnoji ukrajins´koji literaturnoji movy. Kyjev 1995.

VYCHOVANEC´, I. R.: Narysy z funkcionaln´oho syntaksysu ukrajins´koji movy. Kyjev 1992.Etymolohičnyj slovnyk

ukrajins´koji movy, 1-3. Kyjev 1984.

POLJUHA, L. M.: Slovnyk antonimiv. Kyjev 1987.Novyj tlumačnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kyjev 2004.Slovnyk

frazeolohizmiv ukrajins´koji movy. Kyjev 2003.

Slovnyk inšomovnych sliv. Kyjev 1985.

ARJUTJUNOVA, N. D.: Predloženie i jego smysl: Logiko-semantičeskie problemy. Moskva 1976.

BĚLIČOVÁ, H. - UHLÍŘOVÁ, L.: Slovanská věta. Praha 1996.ČESNOKOVA, L. D.: Problema členov predloženija v

teoretičeskom i metodičeskom aspektach. Taganrog 1992.

HRBÁČEK, J.: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha 1994.

KUL´BABS´KA, O. V.: Napivpredykatyvni konstrukcii v sučasnij ukrajins´kij literaturnij movi. Ivano-Frankivs´k

1998.

MIRČENKO, M. V.: Struktura syntaksyčnych katehorij. Luc´k 2001.

TENJER, L.: Osnovy strukturnogo sintaksisa. Moskva 1988.

PADUČEVA, J. V.: Vyskazyvanie i jego sootnesennost´s dejstvitel´nostju. Moskva 1985.

PLJUŠČ, M. J.: Katehorii subjekta i objekta v strukturi prostoho rečennja. Kyjev 1986.

Last update: Kedron Katerina, Mgr., Ph.D. (10.10.2010)
Syllabus - Czech

1. Typy syntaktických jednotek, elementární a neelementární syntaktické jednotky, typy sémanticko-syntaktických

vztahů.

2. Syntaktické jednotky jako jednotky jazyka a promluvy, vztah syntaxe, lexiky a morfologie.

3. Slovní spojení (syntaktické dvojice) jako nekomunikativní syntaktická jednotka, typy syntaktických vztahů v

podřadných a souřadných slovních spojeních, sémanticko-syntaktické vztahy ve slovních spojeních.

4. Věta, hlavní specifika věty jako maximální syntaktické jednotky, věta x výpověď, modálnost a citovost sdělení,

kladné x záporné věty, komunikační syntax (základní pojmy teorie aktuálního členění).

5. Typy a charakteristika hlavních a vedlejších větných členů, současné přístupy při klasifikaci vedlejších větných

členů (subjekto-objektové determinanty x determinanty příslovečné).

6. Dvoučlenná a jednočlenná věta, klasifikace a specifika jednočlenných vět v současné ukrajinštině, ekvivalenty

věty.

7. Formálně-syntaktická typologie jednoduché věty, věta jednoduchá s polopredikativními útvary, podstata

denotativní, logicko-sémantické a jazykově-sémantické úrovně sémantiky věty.

8. Typologie souvětí (hypotaxe x parataxe), přechodné typy mezi hypotaxí a parataxí, text a jeho komponenty.

9. Slovo jako základní jednotka lexikálního systému. Lexikální význam slova a sémantická struktura slova

(jednoznačnost, polysémie, homonymie). Paradigmatické a syntagmatické vztahy lexikálních jednotek.

Hypero-hyponomie, synonymie a antonymie.

10. Slovní zásoba ukrajinštiny s ohledem na její původ. Obecně slovanské, ukrajinské lexikální jednotky a lexika

cizího původu. Současné tendence vývoje slovní zásoby ukrajinského národního jazyka.

11. Rozvrstvení lexikálního fondu ukrajinštiny: spisovné a nespisovné prvky.

12. Aktivní a pasivní slovní zásoba, faktory vedoucí k aktivaci pasivní slovní zásoby.

13. Stylová diferenciace slovní zásoby. Stylisticky neutrální a stylisticky příznakové lexikální prostředky.

Last update: Kedron Katerina, Mgr., Ph.D. (10.10.2010)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html