SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Literary Studies - AUVODLV01
Title: Úvod do literární vědy
Guaranteed by: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Is interchangeable with: AVS100097, AJS1000138, ASV200001, ASZRS0004, ADK200001
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)
Přednáška nabízí výklad základních literárněvědných pojmů se zaměřením na výstavbu a význam literárního textu a na subjekty tento text obklopující. V uspořádané podobě nabízí základní koncepty a termíny, s nimiž je možné popisovat, analyzovat, vykládat a interpretovat literární text. Některým pojmům věnuje zevrubnější výklad, pojmy popisné a jednoznačné si student osvojí vlastní poznávací aktivitou v průběhu semestru.
Aim of the course - Czech
Last update: NARATOLOGIE (27.08.2019)

Cílem předmětu je poskytnout uvedení do problematiky literárního díla z hlediska jeho výstavby a rozumění - student by si měl odnést ucelené povědomí, co se v jednotlivých typech litterárních děl dá hledat a jak tyto dílčí složky či prvky díla fungují z hlediska utváření významu a smyslu, a tedy v procesu četby a rozumění literárnímu textu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)

1. Základní literatura - souhrnné práce:

1. 1. Doporučené:

Compagnon, Antoine: Démon teorie: Literatura a běžné myšlení. Brno: Host, 2009.

Culler, Jonathan: (Krátký) úvod do literární teorie. Brno: Host, 2002.

Pechlivanos, Miltos, ed.: Úvod do literární vědy. Praha: Herrmann & synové, 1999.

 

1. 2. Další souhrnné monografie:

Červenka, Miroslav: Významová výstavba literárního díla. Praha: Karolinum, 1993.

Červenka, Miroslav a kol.: Pohledy zblízka: Zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002.

--- Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005.

Doležel, Lubomír: Kapitoly z dějin strukturální poetiky: od Aristotela k Pražské škole. Brno: Host, 2001.

Eagleton, Terry: Úvod do literární teorie. Praha: Triáda, 2005.

Hodrová, Daniela a kol.: ...na okraji chaosu...: Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.

Iser, Wolfgang: Jak se dělá teorie. Praha: Karolinum, 2009.

Macura, Vladimír; Jedličková, Alice, eds.: Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012 (dostupné online: http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/230-pruvodce-po-svetove-literarni-teorii-20-stoleti)

Mitoseková, Zofia: Teorie literatury: Historický přehled. Brno: Host, 2010.

Perniola, Mario: Estetika 20. století. Praha: Karolinum, 2000.

Mukařovský, Jan: Studie I-II. Brno: Host, 2000 a 2001.

Wellek, René; Warren, Austin: Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 

Zima, Peter V.: Literární estetika. Olomouc: Votobia, 1998.

 

1. 3. Doporučené výkladové slovníky z oblasti literární teorie:

Brukner, Josef; Filip, Jiří: Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997.

Müller, Richard; Šidák, Pavel, eds.: Slovník novější literární teorie. Praha: Academia, 2012,

Nünning, Ansgar, ed.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006.

Sládek, Ondřej, ed.: Slovník literárněvědného strukturalismu A-Ž. Brno: Host, 2018.

Vlašín, Štěpán, ed.: Slovník literární teorie. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984 (dostupné on-line: http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/142-slovnik-literarni-teorie) (pojmy popisné jsou vymezeny obvykle funkčně, pojmy složitější, konceptuální, ale trpí enormně zjednodušeným, ideologicky zavádějícím a zastaralým výkladem!)

 

1. 4. Knižní monografie k jednotlivým dílčím tématům:

Cohnová, Dorrit: Co dělá fikci fikcí. Praha: Academia, 2009.

Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Litomyšl - Praha: Paseka, 2003.

Červenka, Miroslav, ed.: Čtenář jako výzva: Výbor prací kostnické školy recepční estetiky. Brno: Host, 2001.

Doležel, Lubomír: Narativní způsoby v české literatuře. 2. vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2014 (dostupné online: https://uclk.ff.cuni.cz/2017/02/10/za-lubomirem-dolezelem/ dole na stránce ve formátech mobi, epub a pdf).

Eco, Umberto: Šest procházek literárními lesy. Olomouc: Votobia, 1997.

Friedrich, Hugo: Struktura moderní lyriky. Brno: Host, 2005.

Hawkes, Terence: Strukturalismus a sémiotika. Brno: Host, 1999.

Chatman, Seymour: Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno: Host, 2008.

Jakobson, Roman: Poetická funkce (usp. Miroslav Červenka). Jinočany: H & H, 1996.

Kubíček, Tomáš; Hrabal, Jiří; Bílek, Petr A.: Naratologie: Strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013.

Kyloušek, Petr, ed.: Znak, struktura, vyprávění: Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno: Host, 2002.

Michalovič, Peter; Minár, Pavol: Úvod do štrukturalismu a postštrukturalismu. Bratislava: Iris, 1997.

Mocná,Dagmar, ed.: Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl: Paseka, 2004.

Rimmon-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001.

Šidák, Pavel: Úvod do studia genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina. Praha: Akropolis 2013.

 


1. 5. Další doporučená literatura:

Bachtin, Michail Michajlovič: Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980.

Barthes, Roland: Kritika a pravda. Praha: Dauphin, 1997. (zahrnuje i Nulový stupeň rukopisu a Základy sémiologie, pův. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1968).

--- Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.

--- Rozkoš z textu. Praha: Triáda, 2008.

Borecký, Vladimír: Teorie komiky. Praha: Hynek, 2000.

Červenka, Miroslav: Obléhání zevnitř. Praha: Torst, 1996.

--- Styl a význam: Studie o básnících. Praha: Československý spisovatel, 1991.

Doležel, Lubomír: Fikce a historie v období postmoderny. Praha: Academia, 2008.

--- Heterocosmica. Praha: Karolinum, 2003.

--- Heterocosmica II: Fikční světy postmoderní české prózy. Praha: Karolinum, 2014.

--- Identita literárního díla. Brno - Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004.

Eco, Umberto: Interpretácia a nadinterpretácia (ed. Stefan Collini). Bratislava: Archa, 1995.

--- Lector in fabula: Role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Praha: Academia, 2010.

--- Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004.

--- O literatuře. Praha: Argo, 2004.

Ejchenbaum, Boris M.: Jak je udělán Gogolův Plášť a jiné studie. Praha: Triáda, 2012.

Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu: Archetypy a opakování. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009.

--- Mýty, sny a mystéria. Praha: OIKOYMENH, 1998.

Frye, Northrop: Anatomie kritiky. Brno: Host, 2003.

Glanc, Tomáš, ed.: Exotika: Výbor z prací tartuské školy. Brno: Host, 2003.

Hodrová, Daniela: Místa s tajemstvím. Kapitoly z literární topologie. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994.

Hodrová, Daniela, ed.: Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997.

Homoláč, Jiří: Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 1996.

Ingarden, Roman: Umělecké dílo literární. Praha: Odeon, 1989.

Jankovič, Milan: Cesty za smyslem literárního díla. Praha: Karolinum, 2005.

--- Cesty za smyslem literárního díla II. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015.

--- Dílo v pohybu. Praha: Academia, 2009.

Kubíček, Tomáš: Vypravěč: Kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007.

Kubíček, Tomáš; Hrabal, Jiří; Bílek, Petr A.: Naratologie: Strukturní analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013.

Kubínová, Marie: Text v pohybu četby: Úvahy o významové a komunikační povaze literárního díla. Praha: Academia, 2009.

Newton, Kenneth M.: Jak interpretovat text. Olomouc: Periplum, 2008.

Propp, Vladimir Jakovlevič: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H & H, 1999.

Ronenová, Ruth: Možné světy v teorii literatury. Brno: Host, 2006.

Ryan, Marie-Laure: Narativ jako virtuální realita. Praha: Academia, 2015.

Schmid, Wolf: Narativní transformace: Dění - příběh - vyprávění - prezentace vyprávění. Brno - Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004.

Staiger, Emil: Poetika, interpretace, styl: Výbor. Praha: Triáda, 2008.

--- Základní pojmy poetiky. Praha: Československý spisovatel, 1969.

Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988.

Svatoň, Vladimír: Epické zdroje románu: Z teorie a typologie ruské prózy. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR, 1993.

--- Proměny dávných příběhů: O poetice ruské prózy. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004.

--- Román v souvislostech času: Úvahy o srovnávací literární vědě. Praha: Malvern, 2009.

--- Z druhého břehu. Praha: Torst, 2002.

Svatoňová, Kateřina: 2 1/2 D, aneb, Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarného umění. Praha: Casablanca, 2008.

Šklovskij, Viktor: Teorie prózy. 3. vyd. Praha, Akropolis, 2003.

Todorov, Tzvetan: Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000. 

Tomaševskij, Boris: Teorie literatury. Praha: Lidové nakladatelství, 1970.

Trávníček, Jiří, ed.: Od poetiky k diskursu: Výbor z polské literární teorie 70. – 90. let XX. století. Brno: Host, 2002.

Turner, Mark: Literární mysl: O původu myšlení a jazyka. Brno: Host, 2005.

Tyňanov, Jurij Nikolajevič: Literární fakt. Praha: Odeon, 1988.

Uspenskij, Boris: Poetika kompozice. Brno: Host, 2008.

Veltruský, Jiří: Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999.

---Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav – Divadelní fakulta AMU, 1994.

Teaching methods - Czech
Last update: NARATOLOGIE (27.08.2019)

Přednáškový výklad, který zároveň předpokládá samostatnou četbu a studium dle individuálních potřeb.

Requirements to the exam - Czech
Last update: NARATOLOGIE (27.08.2019)

Přednáška je atestována formou písemného testu, který student skládá v prostředí Moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6106). Obsahová náplň testu vychází z přednášky a z dalších výkladových materiálů, jež mají studenti pro kurz v prostředí Moodle k dispozici; předpokládá také individuální četbu doporučených textů. Vzhledem ke zcela odlišné individuální vybavenosti znalostmi z oblasti literární vědy není možné stanovit žádný počet publikací, které studenti musejí přečíst – pokud někdo nedisponuje vůbec žádnými znalostmi z oblasti literární vědy, musí toho logicky přečíst mnohem více než ten, kdo už solidní základ má.

Test píše každý student individuálně v době a prostředí, které si sám zvolí, a to v období od 15. ledna do 30. dubna, v rámci on-line přístupu ke kurzu v prostředí Moodle. Na vyplňování testu je nastaven časový limit. Student má na úspěšné složení testové atestace 3 pokusy. Pokud se mu nepovede ani na třetí pokus vyplnit test úspěšně, je atestován hodnocením „neprospěl“.

Syllabus - Czech
Last update: NARATOLOGIE (27.08.2019)

Tematické okruhy:

1. Uvedení do problematiky: Literatura jako komunikace (1 přednáška)

Pojmy:

Prvky komunikačního řetězce (mluvčí, sdělení, adresát, kontext, kontakt, kód) a funkce (emotivní, referenční, konativní, fatická, metajazyková, estetická (poetická)).

 

Literatura doporučená specificky k danému tématu:

Culler, Jonathan: Co je to teorie? a Co je to literatura (a je vůbec taková otázka relevantní)? In: (Krátký) úvod do literární teorie. Brno: Host, 2002, s. 9-25 a 26-50.

Jakobson, Roman: Lingvistika a poetika. In: Poetická funkce (ed. Miroslav Červenka). Jinočany: H & H, 1996, s. 74-105.

 

2. Autor a autorství: analýza geneze díla a možnosti rekonstrukce autorské osobnosti (1 přednáška)

Pojmy:

copyright;

látka, námět, inspirace;

autenticita, autobiografie, autostylizace; záměrnost a nezáměrnost; sémantické gesto

empirický autor, obraz autora (autorský mýtus), osobnost, implikovaný autor, modelový autor;

funkce jména autora; autorský styl, autorská strategie, estetická norma.

 

Literatura specificky k danému tématu:

Foucault, Michel: Co je autor? In: Diskurs, autor, genealogie. Praha 1994, s. 42-62.
Eco, Umberto: Vcházíme do lesů. In: Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997, s. 7-40.

Barthes, Roland. Smrt autora. In Aluze 10, 2006, č. 3, s. 75-77.
Rieger, Stefan: Funkce autora a knižní trh. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha: Herrmann & synové, 1999, s. 151-167.
Finck, Almut: Pojem subjektu a autorství. K teorii a dějinám autobiografie. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha: Herrmann & synové, 1999, s. 279-289.
Mathauser, Zdeněk: Teoretičtí dvojníci životopisného autora. In: Estetika racionálního zření. Praha 1999, s. 82-87.

Macurová, A.: Subjekty a text. In: Proměny subjektu I (ed. Daniela Hodrová). Praha: ÚČSL, 1993, s. 31-37 (dostupné online: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/1994/PS1/3.pdf)
Macurová, Alena: Slovesný text: Rezultát a východisko komunikačních aktivit. In: Macurová, Alena; Mareš, Petr: Text a komunikace: Jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha 1992, s. 11-18.
Jakobson, Roman: Co je poezie? (1934). In: Poetická funkce (ed. Miroslav Červenka). Jinočany: H+H, 1995, s. 23-33.
Mukařovský, Jan: Básník a dílo (pol. 40. let). In: Studie z poetiky. Praha 1982, s. 246-255.
Mukařovský, Jan: Záměrnost a nezáměrnost v umění (1943). In: Studie z estetiky. Praha 1966, s. 89-108.
Jankovič, Milan: Perspektivy sémantického gesta. In: Nesamozřejmost smyslu. Praha 1991, s. 11-40.

3. Literární text obecně I: znaky, rysy a způsoby fungování literárního textu (1 přednášky)

Pojmy:

znaky textu;

základní textové roviny (fonická, lexikální, syntaktická a textová); motiv, téma; 

verbalizace, oralita a literarita; hypertext; paratexty; textovost a intertextovost (prototext, metatext; citát, aluze; motto; parafráze, parodie, travestie, variace, apokryf, plagiát);

 

Literatura specificky k danému tématu:

Lotman, Jurij: Pojem textu. In: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava 1990, s. 64-72.
Ingarden, R.: Základní struktura literárního díla. In: Umělecké dílo literární. Praha 1989, s. 41-45.

Mukařovský, Jan: O jazyce básnickém (1940). In: Studie II (eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič). Brno: Host, 2001, s. 16-70.

Tomaševskij, Boris: Tématika. In: Teorie literatury. Praha: Lidové nakladatelství, 1970, s. 121-153.

Ong, Walter J.: Některé psychodynamické vlastnosti orality a Psaní mění strukturu vědomí. In: Technologizace slova: Mluvená a psaná řeč. Praha: Karolinum, 2006, s. 41-91 a 93-134.

Homoláč, Jiří: Transtextovost a její typy. In: Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 1996, s. 41-57.
Schahadat, Shamma: Intertextovost: Čtení – text – intertext. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha: Herrmann & synové, 1999, s. 357-367.
Genette, Gérard: Introduction to the Paratext. New Literary History 22, 1991, č. 2, s. 261-272.

4. Literární text obecně II: význam, smysl a reference (1 přednáška)

Pojmy:

pojmenování, věta i celek textu jako znak; pojmenování v literatuře (básnické pojmenování, obrazné pojmenování);

význam a smysl, denotace a konotace; reference a referent;

mimésis a literárnost; fiktivnost a fikčnost; 

artefakt a estetický objekt, text a dílo; kontext;

 

Literatura specificky k danému tématu:

Mukařovský, Jan: Umění jako sémiologický fakt (1934). In: Studie I (eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič). Brno: Host, 2000, s. 208-214.
Červenka, Miroslav: Literární dílo jako znak. In: Významová výstavba literárního díla. Praha: Karolinum, 1992, s. 131-144.
Barthes, Roland: Označované a označující a Denotace a konotace. Obojí in: Nulový stupeň rukopisu. Základy sémiologie. Praha 1967, s. 81-95 a 123-126.
Červenka, Miroslav: Význam a nositel významu v literárním díle. In: Významová výstavba literárního díla. Praha: Karolinum, 1993, s. 37-55.
Červenka, Miroslav: Významové komplexy I: Obecná typologie. Významové komplexy II: Základní složky tematické výstavby. In: Významová výstavba literárního díla. Praha: Karolinum, 1993, s. 77-104.
Mukařovský, Jan: Básnické pojmenování a estetická funkce jazyka (1938). In: Studie II (eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič). Brno: Host, 2001, s. 74-81.

Mathauser, Zdeněk: Model umělecké situace. In: Estetika racionálního zření. Praha: Karolinum, 1999, s. 25-42.
Jakobson, Roman: Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch.. In: Poetická funkce (ed. Miroslav Červenka). Jinočany: H+H, 1995, s. 55-73.
Ricoeur, Paul: Metafora a symbol. In: Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997, s. 66-96.
Mathauser, Zdeněk: Metafora v systému duchovních útvarů. In: Estetické alternativy. Praha: GRYF, 1995, s. 55-63.
Hausenblas, Karel: Sémantické kontexty v básnickém díle. In: Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: Univerzita Karlova, 1971, s. 101-113.
Mareš, Petr: Styl, text, smysl: Obecné otázky. In: Styl, text, smysl: O slovesném díle Josefa Čapka. Praha: Univerzita Karlova, 1987, s. 11-38.
Aristoteles: O básnictví vůbec. In: Poetika (přel. Milan Mráz). 8. vyd. Praha: Svoboda, 1996, s. 59-67
Goodman, Nelson: Slova, věty, díla, světy. Konstruování faktů. Obojí in: Způsoby světatvorby. Bratislava: Archa, 1996, s. 13-33 a 104-119.
Lubomír Doležel: Mimesis a možné světy. Česká literatura 45, 1997, č. 6, s. 600-624

 

5. Členění velkých sum textů: Literární druhy a žánry jakožto rozmyté množiny (1 přednáška)

Pojmy:

lyrika, epika, drama a jejich textové subjekty;

epos, kronika, legenda, pohádka, bajka, črta, povídka, novela, román a jeho žánrové typy (realistický, psychologický, venkovský, dobrodružný apod.), reportáž, deník, memoáry;

sonet, věnec sonetů, rondel, akrostich, pásmo, kaligram, konkrétní báseň, palindrom;

tragédie, komedie, veselohra, fraška, groteska. 

 

Literatura specificky k danému tématu:

Tyňanov, Jurij: O literární evoluci (1927). In: Literární fakt. Praha: Odeon, 1988, s. 189-201.
Meyer, Holt: Literární žánr. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha: Herrmann & synové, 1999, s. 74-85.

6. Poetika vyprávění (2 přednášky)

Pojmy:

textové subjekty vyprávění (postavy, vypravěč, adresát);

svět příběhu: děj, postavy, prostor a čas (chronotop);

svět diskursu: vypravěč, adresát, typy promluv (řeči), fokalizace, vypravěčské způsoby; vyprávěcí situace, ich-forma a er-forma; fabule a syžet;

 

Literatura specificky k danému tématu:

Stanzel, Franz: Revidovaná verze typických vyprávěcích situací. In: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1989, s. 63-100.
Doležel, Lubomír: Typy narativních promluv a Subjektivizace vyprávění. In: Narativní způsoby v české literatuře. 2. vyd. Příbram:  Pistorius & Olšanská, 2014, s. 13-43 a 45-54.

7. Poetika básnického textu (2 přednášky)

Pojmy:

textové subjekty lyrické básně (lyrický subjekt);

básnické výrazové prostředky: rytmus a metrum, stopa, iktus, trochej, jamb, daktyl, předrážka), časoměrný a sylabotónický verš; alexandrín, blankvers; verš vázaný a volný; veršové členění a jeho vztah k členění větnému (přesah, césura, dierese), rým a jeho funkce a typy; asonance; aliterace; básnické figury (anafora, epifora, epanastrofa, epizeuxis; inverze; apostrofa); prostředky hláskové instrumentace (eufonie, kakofonie; onomatopoie; paronomázie; refrén); prostředky tematického uspořádávání (motiv, klimax, antiklimax, antiteze, kontrast, paradox, paralelismus, parenteze, digrese, asociace, aposiopese, elipsa, pointa); obrazné pojmenování metaforického typu (metafora, metonymie, personifikace, synekdocha, synestézie, oxymóron) a symbolického typu (alegorie, symbol); další prostředky fungující od roviny konkrétních tropů (epiteton, přirovnání, eufemismus, litotés, pleonasmus, neologismus) až po rovinu textovou (hyperbola, ironie, sarkasmus)

 

Literatura specificky k danému tématu:

Helmstetter, Ralf: Lyrický postup: Lyrika, báseň a básnická řeč. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha: Herrmann & synové, 1999, s. 36-51.
Jakobson, Roman: Jazyk v akci. In: Poetická funkce (ed. Miroslav Červenka). Jinočany: H+H, 1995, s. 605-621.

8. Drama jako text a jako divadelní představení (1 přednáška)

Pojmy:

textové subjekty dramatu (postavy);

typy řeči v dramatu (monolog, dialog, scénické poznámky a jejich divadelní transponování), dramatická postava a prostor jako prvky textové a divadelní

 

Literatura specificky k danému tématu:

Struck, Wolfgang: Drama a divadlo. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha: Herrmann & synové, 1999, s. 85-88.

Veltruský, Jiří: Dramatický text jako součást divadla a Drama jako literární dílo a divadelní představení. In: Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav – Divadelní fakulta AMU, 1994, s. 77-94 a 95-101.
Procházka, Miroslav: O povaze dramatického textu. In: Znaky dramatu a divadla. Praha: Panorama, 1988, s. 11-30.

9. Recipient (vnímatel): role vnímatele při vytváření mentálního obrazu textu a výsledného významu a smyslu (1  přednáška)

Pojmy:

empirický vnímatel, implikovaný vnímatel, modelový čtenář;

recepce, percepce, propriocepce, konkretizace (dobová a individuální); literární kompetence; interpretace (a vztah k popisu, analýze a výkladu); estetická hodnota.

 

Literatura specificky k danému tématu:

Ingarden, Roman: „Život“ literárního díla. In: Umělecké dílo literární. Praha: Odeon, 1989, s. 329-352.
Iser, Wolfgang: Apelová struktura textů. In: Čtenář jako výzva (ed. Miroslav Červenka). Brno: Host, 2001, s. 39-61.

Iser, Wolfgang: Koncepty čtenáře a koncept implicitního čtenáře. Aluze 8, 2004, č. 2/3, s. 135–143.

Iser, Wolfgang: Proces čtení ve fenomenologickém pohledu. Aluze 6, 2002, č. 2, s. 106–117.

Stierle, Karlheinz: Co je recepce u fikcionálních textů. In: Čtenář jako výzva (ed. Miroslav Červenka). Brno: Host, 2001, s. 199-24
Vodička, Felix: Problematika ohlasu Nerudova díla (1941). In: Struktura vývoje. 2. vyd. Praha: Dauphin, 1998, s. 283-321.

Learning resources - Czech
Last update: NARATOLOGIE (27.08.2019)

Materiály dostupné v prostředí Moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6106) a doporučená literatura dle individuálních potřeb.

Entry requirements - Czech
Last update: NARATOLOGIE (27.08.2019)

Čtenářská zkušenost s literaturou a schopnost reflexe této zkušenosti.

Registration requirements - Czech
Last update: NARATOLOGIE (05.04.2023)

Předmět je povoleno zapsat si i opakovaně (při neúspěchu v jednom akademickém roce jej lze znovu absolvovat následující akademický rok).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html