SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
School Pedagogy for Teachers I - AUS510002
Title: Pedagogika pro učitele I
Guaranteed by: Department of Education (21-KPED)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (40)
summer:unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
Interchangeability : AUS119002
Is interchangeable with: AUS119002, AUS300002
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (27.10.2019)
The subject is focused on knowledge and skills for student-teachers: to create learning situtions, observe learning processes, give assistence.
The content: aims, content, individualization, social relations and learning, educational strategies, classroom management, evaluation and assessment.
Aim of the course - Czech
Last update: TVRZOVAI (22.06.2017)

Studenti získají přehled o didaktických kategoriích a osvojí si elementární didaktické dovednosti. Studenti by si měli uvědomit nezbytnost zvládnutí základních témat obecné didaktiky a obecně didaktických dovedností jako předpokladu porozumění problematice oborových didaktik a úspěšného vstupu do učitelské profese.

Descriptors - Czech
Last update: TVRZOVAI (22.06.2017)

Obsah:

Základní témata

1.      Didaktika jako vědní disciplína, vztah obecné a oborové didaktiky

2.      Cíle vyučování (místo c. ve vyučování, hierarchie a taxonomie cílů, formulace cílů, vztah cíle a hodnocení)

3.      Obsah vzdělání a jeho modernizace (výběr a uspořádání učiva, didaktická analýza učiva, vzdělávací programy - učební plány, osnovy, učebnice, klíčové kompetence žáků…)

4.      Metody vyučování (klasifikace metod, výběr metod ve vztahu k ostatním didaktickým kategoriím...)

5,      Organizační formy vyučování

6.      Problém aktivizace žáků ve vyučování

7.      Individualizace a diferenciace ve vyučování

8.      Kooperativní vyučování.

9.      Hodnocení ve vyučování.

10.    Další vybraná a aktuální témata didaktiky a problematiky současného školství. 

Course completion requirements - Czech
Last update: TVRZOVAI (22.06.2017)

S konkrétními požadavky na získání zápočtu budou zapsaní studenti seznámeni na počátku výuky jednotlivými vyučujícími.

Literature - Czech
Last update: TVRZOVAI (22.06.2017)

Základní literatura

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. aj. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007, 2011

DVOŘÁKOVÁ, M., KOLÁŘ, Z., TVRZOVÁ, I., VÁŇOVÁ, R.: Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada, 2015. (část II – Obecná didaktika)

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999. 

Doporučená literatura

BUZAN, T.; BUZAN, B. Myšlenkové mapy. Brno: BizBooks, 2012.

CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno: Paido, 1999.

KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

 KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997

KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R.  Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2009.

KOVALIKOVÁ, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála, l995.

KYRIACOU, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, l997.

PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha l998.

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál 1996.

TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009.

VALIŠOVÁ, A. aj. Autorita jako pedagogický problém. Praha : Karolinum, l998. 

VALIŠOVÁ, A. aj. Autorita ve výchově. Praha : Karolinum, l999. 

VESTER, F.: Myslet, učit se ... a zapomínat. Plzeň : Framus ,1997. 


Časopisy: Učitelské noviny, Pedagogika...

Další tituly dle doporučení vyučujících.

 

 

 

Teaching methods - Czech
Last update: TVRZOVAI (22.06.2017)

Přednáška, diskuse, inscenace, hospitace ve vyučování aj.

Syllabus - Czech
Last update: TVRZOVAI (22.06.2017)

S podrobným sylabem kurzu seznámí zapsané studenti jednotliví vyučující na počátku výuky.

Entry requirements - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová (04.06.2019)

Doporučujeme předem absolvovat předměty Úvod do pedagogiky a Úvod do psychologie.

Je povoleno plnění předmětu v dalším úseku studia. Je  možné požádat o opakovaný zápis předmětu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html