SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Phonetic variability of French - ATFV20001
Title in English: Fonetická variabilita francouzštiny
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (09.11.2018)
Seminář navazuje na předměty Kontrastivní fonetika a Fonetika francouzštiny. Prohlubuje praktickou znalost zvukové stavby francouzštiny na pozadí češtiny a směřuje k posílení dovedností budoucích tlumočníků a dalších profesionálních uživatelů tohoto cizího jazyka. Všímá se dynamiky fonologického a fonetického systému standardní francouzštiny (protiklad zavřenosti, artikulace nosových samohlásek), regionálních variet (vybrané ukázky francouzských nářečí, francouzština v Evropě a mimo ni), sociálních variet a výslovnostních rejstříků (pečlivý, neutrální a familiární styl), a dále variability a interferencí v oblasti nerodilého přízvuku. Na prozodické úrovni prohlubuje znalost bezpříznakových variant, ale také variant situačních, postojových a emocionálních. Praktická cvičení jsou zaměřena na percepci i vlastní produkci; průběžně je posilováno stylistické povědomí o zvukových prostředcích francouzštiny. Součástí kurzu je poslechová analýza vlastní nahrávky.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (13.02.2018)

Min. 75% docházka, samostatná poslechová analýza.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (01.09.2019)

Základní literatura

Carton, F. et al., Les accents des Français, Hachette, Paris 1983 (vč. zvukových nahrávek)

Detey, S. et al., Les variétés du français parlé dans l'espace francophone. Ophrys, 2010

Dohalská, M. - Schulzová, O., Fonetika francouzštiny, Karolinum, Praha 2008

Martinet, A. - Walter, H., Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel, France-Expansion, Paris 1973

Warnant, L., Dictionnaire de la prononciation française dans sa norme actuelle, Duculot, Paris 1987

Další literatura

Ashby, M. – Maidment, J. (2015) Úvod do obecné fonetiky, Karolinum (překlad z anglického originálu Introducing Phonetic Science, Cambridge University Press, 2005)

Dufief, A.-S., La versification : 100 exercices avec corrigés. Paris 1997

Fónagy, I., L’accent français: accent probabilitaire (Dynamique d’un changement prosodique), in: L’accent en français contemporain, Didier, Ottawa 1979

Handbook of the International Phonetic Association, Cambridge University Press 1999

Di Cristo, A., La prosodie de la parole, De Boeck 2013

Léon, P., Précis de phonostylistique, Nathan, Paris 1993

Martin, Ph., Intonation du français, Armand Colin, 2009

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html