SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor Seminar a - ATB100029
Title: Bakalářský seminář a
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 5 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Teacher(s): doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Annotation - Czech
Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné,
i na konkrétní bakalářské práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné
shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly budou studenty průběžně
prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě bakalářské práce. Podmínkou
pro udělení zápočtu je průběžně referovat o postupu psaní práce a vést o problematice diskusi.
Literatura a jednotlivá témata sylabu budou specifikovány podle zaměření jednotlivých prací.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (27.05.2021)
Literature - Czech
Odborná literatura:
Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další studijní literatura:
ECO, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

ŠESTÁK Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

LIŠKA, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych 2003.

HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M.: Diplomové a závěrečná práce. Olomouc, UP 2002.

FILKA, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002.

SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004.

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (27.05.2021)
Syllabus - Czech

1.-3. Propedeutika k psaní bakalářské práce, rozvržení témat.

4.-13. Prezentace témat dipl. prací formou referátu. Následný komentář.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (27.05.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html