SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Language Enhancement I - ATAPV2001
Title: Jazykový seminář I
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 17 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (03.02.2022)
Seminář je zaměřený na porozumění psanému textu (společný rozbor autentických textů, zejména publicistiky a esejistiky z britských a amerických médií) a na rozšiřování slovní zásoby četbou i prostřednictvím doplňkových lexikálních cvičení a kvízů. Zároveň se soustřeďuje na odstraňování zjištěných nedostatků ve znalosti jazykové normy cizího jazyka a posiluje schopnost jejího dodržování v písemném i ústním projevu. Kromě společných rozborů textů a diskusí nad jejich tématy píšou studenti v rámci domácí práce několik kratších esejů na zadaná témata nebo vypracovávají shrnutí delších textů s důrazem na postižení logické struktury argumentace. <br>
Literature - Czech
Last update: PhDr. David Mraček, Ph.D. (27.09.2017)

Základní literatura

Dušková L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha 1988/1994 (vybrané kapitoly)

Leech, G. Svartvik, J. A Communicative Grammar of English, London, 1975 a další vydání

Nash, W. Creating texts, Longman 1997

Partridge, E. Usage and Abusage, London: Penguin, 1973.

Pirie, D. B. How to write critical essays, London 1985

Quirk, R., Greenbaum, S. A. A University Grammar of English, London 1973/1996 (vybrané kapitoly)

Quirk, R. and Stein, G. English in Use, London: Longman, 1990.

Swan, M. Practical English Usage, Oxford, 1988

Williams, J. M. Style, University of Chicago, 1981.

Další literatura

Aijmer, K. Conversational routines in English, London 1996

Alexander, L.G. Essay and Letter Writing, Longmans 1969.

Brinton, L. The structure of modern English, Amsterdam 2000

Cook, C.K.. Line by Line, Houghton Mifflin Company, Boston 1985.

Gowers, E. The Complete Plain Words, 3rd ed, rev by S Greenbaum and J Whitcut, London: Penguin, 1987,

Grabe, W., Kaplan, R. Theory and practice of writing, Longman 1996

Hope, J. and Wright, L. Stylistics: a Practical Coursebook, London: Routledge, 1995. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (14.01.2022)

Kurz je zakončen zápočtovým písemným testem, jehož obsahem jsou překladové a další jazykové aktivity ověřující schopnost porozumět cizojazyčnému textu a zvládnout reflexi vybraných gramatických a stylistických jevů. Atestaci mohou konat studenti, kteří se pravidelně účastnili seminářů (75% účast) a plnili průběžně zadávané úlohy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html