SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Italian for Romanists II - ASZRS0043
Title: Italština pro romanisty II
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Agáta Ebrová
Teacher(s): Mgr. Agáta Ebrová
Incompatibility : ASZRS0014, ASZRS0020
Annotation - Czech
Kurz Italština pro romanisty je určen výhradně studentům ostatních románských filologických oborů. Jeho cílem je seznámit studenty se základy italské gramatiky, výslovnosti a ortografie. Po absolvování kurzu budou studenti schopni tvořit jednoduché věty a užívat základní slovní zásobu, budou umět porozumět jednoduchému psanému i mluvenému textu a budou schopni komunikovat s italskými rodilými mluvčími v běžných situacích. Kromě toho získají základní přehled o italské kultuře a reáliích. Osnovu výuky představují lekce Učebnice současné italštiny, výuka však bude doplňována o další materiály.
Last update: Ebrová Agáta, Mgr. (24.01.2022)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou získání atestace v LS je 75% aktivní účast na semináři, písemný test a ústní zkouška.

Last update: Ebrová Agáta, Mgr. (24.01.2022)
Literature - Czech

POSPÍŠILOVÁ, Vlastimila, Miroslava FERRAROVÁ a Eva FERRAROVÁ. Učebnice současné italštiny: Manuale di Italiano contemporaneo. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2015. Jazyky (Computer Press). ISBN 978-80-251-3095-7.

 

Volitelná literatura:

Italská gramatika v kostce. Voznice: Leda, 2010. ISBN 978-80-7335-230-1.

HAMPLOVÁ, Sylva. Mluvnice italštiny: Grammatica italiana. Praha: LEDA, 2004. ISBN 80-7335-041-6.

Last update: Ebrová Agáta, Mgr. (24.01.2022)
Syllabus - Czech

LS: Lekce 6-11 Učebnice současné italštiny + dodatečné materiály

Last update: Ebrová Agáta, Mgr. (24.01.2022)
Registration requirements - Czech

Podmínkou pro zápis předmětu jsou znalosti základů italštiny v rozsahu odpovídajícímu znalostem získaným absolvováním kurzu Italština pro romanisty I (tj. minimálně v rozsahu prvních pěti lekcí výše uvedené učebnice). Předmět je kapacitně omezen a je určen výhradně studentům Ústavu románských studií.

Last update: Ebrová Agáta, Mgr. (24.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html