SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Linguistics for students of the Romance languages I - ASZRS0033
Title: Lingvistika pro romanisty I
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Interchangeability : ASZRS0009
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)
Lingvistika pro romanisty I je koncipována jako propedeutický/metodologický blok přednášek věnovaných metodologickým a teoretickým základům současné lingvistiky. Pozornost je věnována nejprve obecně metodologii vědy a filosofii jazyka, později pak korpusové lingvistice a pragmatice.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Předmět je zakončen písemným testem na čtyři otázky pokrývající všechny čtyři základní bloky (dle sylabu).

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Austin, J. L. (1962) How to Do Things with Words, český překlad Jiří Pechar, Jak udělat něco slovy, Praha: Filosofia (2000).

Brandom, R. B. (2000) Articulating Reasons. An Introduction to Inferentialism, Cambridge, London: Harvard University Press.

Koťátko, P. (1998) Význam a komunikace, Praha: Filosofia.

Kuhn, T. S. (1962, 1996) The Structure of Scientific Revolutions, český překlad Tomáš Jeníček, Struktura vědeckých revolucí, Praha: Oikúmené (1997).

Levinson, S. C. (1983) Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press.

Levinson, S. C. (2000) Presumptive Meanings. The Theory of Generalized Conversational Implicature, Cambridge (MA): The MIT Press.

Lüdeling, A., Kytö, M. (eds.) (2008). Corpus linguistics: An international handbook, volume 1. Berlin: Mouton de Gruyter.

Lüdeling, A., Kytö, M. (eds.) (2009). Corpus linguistics: An international handbook, volume 2. Berlin: Mouton de Gruyter

Peregrin, J. (1999) Význam a struktura, Praha: Oikúmené.

Peregrin, J. (2003) Filosofie a jazyk (eseje a úvahy), Praha: Triton (Edice Filosofická setkávání, sv. 9).

Peregrin, J. (2005) Kapitoly z analytické filosofie, Praha: Filosofia.

Popper, K. R. (1934, 1959) The Logic of Scientific Discovery, český překlad Jiří Fiala, Logika vědeckého zkoumání, Praha: Oikúmené (1997).

Popper, K. R. (1963) Conjectures and Refutations, London and New York: Routledge.

Popper, K. R. (1972) Objective Knowledge, Oxford: Clarendon Press.

Quine, W. V. O. (1960) Word and Object, Cambridge, The MIT Press.

Searle, J. R. (1969) Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, J. R. (1979) Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge: Cambridge University Press.

Tichý, P. (1996) O čem mluvíme? Vybrané stati k logice a sémantice, vybral a uspořádal Jaroslav Peregrin, Praha: Filosofia.

Wittgenstein, L. (1951) Philosophische Untersuchungen, český překlad Jiří Pechar, Filosofická zkoumání, Praha: Filosofia (1998).

Teaching methods - Czech
Last update: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět realizován na platformě MS Teams.

Nedílnou součástí výuky jsou NEPOVINNÉ, ALE DOPORUČENÉ kontrolní otázky vždy po zakončení tematického bloku (1) až (4). Tyto otázky studenti vypracují do jednoho týdne. Vyučující každému poskytne individuální konzultaci a komentář.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Nepovinným, ale doporučeným požadavkem je vypracování kontrolních otázek vždy po zakočeního tematického bloku. Vypracování těchto otázek, na které vyučující poskytne individuální zpětnou vazbu, výrazně napomáhá úspěšnému zakončení předmětu.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (14.09.2020)

1) Metodologie vědy a lingvistika. Úvod do „logiky vědeckého zkoumání”: indukce, dedukce, verifikace, falsifikace, struktura vědeckých teorií, povaha hypotéz. Problémy metodologie lingvistiky. Základní literatura: K. Popper (1959, 1969, 1972), T. Kuhn (1962).

2) Filosofie jazyka. Stručný přehled dějin analytické filosofie: a) Frege, Russell, Carnap; b) Wittgenstein, Quine, Brandom atd.. „Postanalytická” filosofie jazyka. Inferencialismus. Základní literatura: L. Wittgenstein (1951),  J. Peregrin (1999; 2005), R. Brandom (1994; 2000).

3) Pragmatika. Definice a pojmy pragmatiky: deixe, konverzační implikatury, presupozice, teorie mluvních aktů (speech acts), struktura konverzace. Základní literatura: S. C. Levinson (1983; 2000), J. L. Austin (1962), J. R. Searle (1969)

4) Korpusová lingvistika. Definice a typologie korpusů. Prezentace významných korpusů (ČNK, BNC, La Repubblica aj.). Projekt InterCorp - budování paralelních korpusů na FF UK. Základní pojmy korpusové lingvistiky: zpracování textů, značkování, lemmatizace atd. Statistické funkce: MI-score, T-score, frekvence. Speciální případy: kvantitativní zachycení produktivity v korpusu apod. Základní literatura: Český národní korpus: Úvod a příručka uživatele. FF UK, Praha 2000. Jak využívat Český národní korpus. Studijní příručka. Lidové noviny, Praha 2005.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html